Sunday, January 22, 2023

Lezzetli, kremli we edil mamamyňky ýaly: gaýmak mandarin tortunyň resepti! Bu çörek bişirýän klassik agzyňyzda ereýär

Berlin kurýer Lezzetli, kremli we edil mamamyňky ýaly: gaýmak mandarin tortunyň resepti! Bu çörek bişirýän klassik agzyňyzda ereýär Makala BK / fth • Düýn sagat 10: 44-de Hakyky çörek bişirmek klassikleri hakda pikir edeniňizde tortuň haýsy görnüşleri ýadyňyza düşýär? Şireli göknar tohumy? Gara tokaý derwezesi? Alma pirogy, krem ​​we sepilen? Bu lezzetli tarlaryň we tortlaryň hemmesi onuň bir bölegi, ýöne şeýle hem: gaýmak mandarin torty! Düwürtikli esas, kremli peýnir doldurmak, mandariniň süýji bölekleri ... bu bejergide torty lezzetli edýän zatlaryň hemmesi birleşýär. Ine resept. Klassiki gaýmak we mandarin torty çörekhanalaryň köpüsinde, köplenç tort diliminde, ýagny inedördül gaplarda bişirilip, gönüburçluklara bölünýär. : Öne: Torty klassiki tegelek bahar panasynda aňsatlyk bilen taýýarlap bolýar. Diňe birnäçe ýönekeý maddalar we köp söýgi gerek - mandarinli gaýmak torty peçde! Theeri gelende aýtsak, bu tort adatça konserwirlenen mandarinler bilen taýýarlanylsa-da, beýleki miweleri hem ulanyp bolýar. Malina, rawertudana, alça ýa-da şetdaly bilen synap görüň - her niçigem bolsa miweli bellikli ajaýyp kremli miweli tort alarsyňyz. Ine, gaýmak mandarin tortunyň ýakymly resepti. Size zerur: Hamyr üçin: 200 gram un, 2 çaý çemçesi hamyr tozany, 100 gram ýumşadylan ýag, 100 gram şeker, 1 ýumurtga. Doldurmak üçin: 2 paket vanil pudrasy, 500 millilitr süýt, 130 gram şeker, 3 stakan gaýmak, käbir limon zekasy, 500 gram konserwirlenen mandarin (guradylan agram!), 1 paket arassa tort syrçasy Ine, bu nähili işleýär: Süýdüni gazana salyň we gyzdyryň. 100 gram şeker goşuň. Saklaýan tozy birnäçe çemçe çemçe süýt bilen garmaly. Süýt gaýnanda, puding garyndysyny goşuň we çaý bilen garmaly. Çukur galyň bolýança gaýnadyň we otdan çykaryň. Salkynlaň. Hamyr üçin uny, şekeri, hamyr tozanyny, ýagy we ýumurtgany uly garylan gaba goýuň we hamyr edip hamyr etmeli. Ingapylan filme örtüň we holodilnikde 30 minut töweregi ýerleşdiriň. Soňra çörek bişirilýän kagyz bilen örtülen pru springin panasyna ýerleşdiriň. Üç santimetr beýiklikdäki serhet bolmaly. Çorbany gowy garmaly, gaýmak, limon zemini we galan şeker, kremli massa emele gelýänçä garmaly. Olary ýere goýuň we tekizläň. Mangarinleri süzüň (suwy tygşytlamagy unutmaň!) We kremiň üstüne ýaýyň. Torty ojakda goýuň (ýokarky we aşaky gyzgynlyk 180 dereje) we bir sagat töweregi bişirmeli. Ahyrynda torty ojakdan çykaryň we biraz sowadyň. Indi ýygnan mandarin suwuny 250 millilitr suwuklyk bolýança suw bilen dolduryň. Tort syrçasyny paket görkezmelerine laýyklykda taýýarlaň we tortuň üstüne ýaýlaň. Mangarin gaýmak tortuny birnäçe sagat sowatmak üçin goýuň. Naharyňyzdan lezzet alyň!