Sunday, October 31, 2021

Wolfgang Hampel, Satire ist mein Lieblingstier, Feuerwerk der sehr geistreichen und witzigen Pointen

Wolfgang Hampel, Satire ist mein Lieblingstier, Feuerwerk der sehr geistreichen und witzigen Pointen Wolfgang Hampels Buch 'Satire ist mein Lieblingstier' ist ein Feuerwerk der sehr geistreichen und witzigen Pointen, die wir fast täglich zünden. Das sehr intelligent geschriebene Buch verbreitet immer gute Laune, aber auch Nachdenklichkeit. Meine Familie, Freunde und ich mögen ' Satire ist mein Lieblingstier ' sehr und hoffen, daß Wolfgang Hampel sehr bald ein neues satirisches Feuerwerk veröffentlicht. ------------------ Sie können eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten bestellen----------------------- Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel:------------- Bürgermeisterin Stefanie Jansen übergab am Dienstag, den 26. Oktober 2021 die Vita Magica Spende bei Vita Magica Oktober in Höhe von Euro 500 an Anne Grazcol-Steiner und Wolfgang Grazcol vom Taeter Theater Heidelberg. Wolfgang Hampel und das Vita Magica Team unterstützen notleidende kuluturelle Institutionen mit Buchverkäufen von 'Satire ist mein Lieblingstier', Spenden und Veranstaltungen.--------------------------------- national & international--------------------- USA , Vereinigtes Königreich, Australien , Kanada, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Deutschland , Ungarn , Japan , Japan, Mexiko , Österreich , Polen, Rumänien, Slowakische Republik -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel in der SWR 3 Fernsehsendung HERZSCHLAG-MOMENTE am Samstag, 3. August 2019, um 21:50 Uhr

Wolfgang Hampel, Satire ist mein Lieblingstier bringt alle Leser zum Lachen

Wolfgang Hampel, Satire ist mein Lieblingstier bringt alle Leser zum Lachen Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel bringt sogar die Leser zum Lachen, die nicht unbedingt zu Heiterkeitsausbrüchen neigen. Das Buch ist nach Meinung der weltberühmten Krimiautorin Ingrid Noll und vieler Leser eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten. Dem kann ich nur zustimmen und zum Schluß eine Warnung: es ist gefährlich dieses Buch in der Öffentlichkeit zu lesen, weil man wegen lauten Lachens möglicherweise schief angeschaut wird. Mir ist das egal. Lachen ist gesund! Wolfgang Hampel und das Heidelberger Vita Magica Team unterstützen die notleidende Kultur mit Spenden, Buchverkäufen und hoffentlich bald möglichen zusätzlichen Veranstaltungen.-------------------------------------------------- Sie können eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten bestellen----------------------- Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel:------------- national & international--------------------- USA , Vereinigtes Königreich, Australien , Kanada, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Deutschland , Ungarn , Japan , Japan, Mexiko , Österreich , Polen, Rumänien, Slowakische Republik -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel in der SWR 3 Fernsehsendung HERZSCHLAG-MOMENTE am Samstag, 3. August 2019, um 21:50 Uhr.

"Teleurstellend" - VS president Biden bekritiseert China en Rusland

WERELD "Teleurstellend" - VS president Biden bekritiseert China en Rusland 2 uur geleden | De Amerikaanse president Joe Biden heeft China en Rusland de schuld gegeven van de teleurstelling van veel klimaatactivisten over de besluiten van de G20-top. De teleurstelling had te maken met het feit dat de twee landen geen enkele bereidheid hadden getoond om toezeggingen te doen over klimaatbescherming, zei Biden zondag na de tweedaagse top in Rome. "Er is een reden voor mensen om teleurgesteld te zijn. Ik vond het zelf teleurstellend." De wereldklimaatconferentie begint in Glasgow, Schotland. 120 staatshoofden en regeringsleiders onderhandelen over klimaatbescherming. De besprekingen gaan gepaard met protesten van klimaatveranderingsactivisten in de stad. Eerder bereikte de G-20 in Rome een compromis over klimaatneutraliteit. De besprekingen gaan gepaard met protesten van klimaatbeschermingsactivisten in de stad. Niettemin had de groep van leidende economische machten "duidelijke vooruitgang" geboekt met het oog op de klimaatconferentie in Glasgow. Er moet echter meer worden gedaan. Maar het was vooral belangrijk te kijken naar "wat China niet doet, wat Rusland niet doet en wat Saudi-Arabië niet doet". De leidende economische machten zijn er zondag tijdens hun G-20-top in Rome niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over ambitieuze gemeenschappelijke klimaatdoelstellingen. De slotverklaring bevat geen concrete streefdatum voor de belangrijke koolstofneutraliteit of de geleidelijke stopzetting van de opwekking van elektriciteit uit steenkool. De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping reisden niet naar de top in Rome, maar waren alleen via video met elkaar verbonden. Tijdens de top verdedigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, de doelstelling van zijn land om pas in 2060 CO2-neutraal te worden. "Dit is onze berekende verbintenis en daar houden we ons aan." Verder zei hij: "Niemand heeft ons of wie dan ook bewezen dat 2050 iets is waar iedereen zich bij moet aansluiten." Merkel ziet klimaatresoluties als een succes De Duitse bondskanselier Angela Merkel beschouwde de besluiten inzake klimaatbescherming als een "goed signaal". Zij benadrukte dat de 19 economische grootmachten en de Europese Unie zich voor het eerst sinds 2016 gezamenlijk hebben gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs van 2015. Daarna had de Amerikaanse president Donald Trump zich uit het klimaatakkoord teruggetrokken. Zijn opvolger Biden, die voor het eerst een reguliere G20-top in Rome bijwoonde, draaide deze stap als een van zijn eerste officiële daden terug. De Italiaanse premier Mario Draghi verdedigde de resultaten. "Deze top was een succes," zei de 74-jarige op de afsluitende persconferentie. Hij benadrukte dat de G20 zich heeft gecommitteerd aan de doelstelling om de opwarming van de aarde in 2015 zo mogelijk te beperken tot 1,5°C. Hij zei ook dat een belangrijk doel was bereikt met de toezegging om een einde te maken aan de financiering van steenkool voor de opwekking van elektriciteit. Ook de Franse president Emmanuel Macron oordeelde positief. Hij beschouwde de bijeenkomst op hoog niveau als een "succes", waarbij resultaten waren geboekt. Dit geldt vooral voor de controversiële kwesties in verband met klimaatverandering. De top in Rome had de kans geboden om "de toenadering nieuw leven in te blazen" tussen 's werelds grootste economieën vóór de veel grotere VN-klimaatconferentie in Glasgow, zei Macron. Klimaatactivisten daarentegen waren teleurgesteld over de resultaten van de top van de 20 belangrijkste geïndustrialiseerde en opkomende landen. VN-secretaris-generaal António Guterres, die zondag van de G20 doorreist naar de klimaattop in Glasgow, twitterde: "Ik verlaat Rome met onvervulde hoop - maar ze zijn in ieder geval niet begraven". De G20-groep is verantwoordelijk voor 80 procent van de emissies in de wereld. Ook de Britse premier Boris Johnson was sceptisch. Er is vooruitgang geboekt. Maar de toezeggingen van de staatshoofden en regeringsleiders om de klimaatverandering te beteugelen, zijn slechts "druppels in een snel opwarmende oceaan", aldus Johnson. Hij verwees ook naar de historische klimaatovereenkomst van Parijs van 2015. Zes jaar later beginnen de toen gedane beloften "ronduit hol" te klinken, aldus Johnson. "Als we nu niet handelen, zal het Akkoord van Parijs in de toekomst niet worden gezien als het moment waarop de mensheid de ogen opende voor het probleem, maar als het moment waarop we terugkrabbelden en ons afkeerden."

"Disappointing" - US President Biden criticises China and Russia

WORLD "Disappointing" - US President Biden criticises China and Russia 2 hrs ago | US President Joe Biden has blamed China and Russia for the disappointment of many climate activists with the decisions of the G-20 summit. The disappointment had to do with the fact that the two countries had not shown any willingness to make any commitments on climate protection, Biden said on Sunday after the two-day summit in Rome. "There is a reason for people to be disappointed. I found it disappointing myself." The world climate conference begins in Glasgow, Scotland. 120 heads of state and government are negotiating climate protection. The talks are accompanied by protests by climate change activists in the city. Earlier, the G-20 in Rome reached a compromise on climate neutrality. The talks are accompanied by protests by climate protection activists in the city. Nevertheless, the group of leading economic powers had made "clear progress" with a view to the climate conference in Glasgow. More needs to be done, however. But it was particularly important to look at "what China is not doing, what Russia is not doing and what Saudi Arabia is not doing". The leading economic powers were unable to agree on ambitious common climate targets at their G-20 summit in Rome, Italy, on Sunday. The final declaration contains no concrete target date for either the important carbon neutrality or the phase-out of coal-fired power generation. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping did not travel to the summit in Rome, but were only connected via video. At the summit, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov defended his country's goal of becoming CO2 neutral only by 2060. "This is our calculated commitment and we are sticking to it." Continuing, he said, "No one has proven to us or anyone else that 2050 is anything that everyone has to sign up to." Merkel sees climate resolutions as a success German Chancellor Angela Merkel saw the decisions on climate protection as a "good signal". She emphasised that the 19 leading economic powers and the European Union had, for the first time since 2016, jointly committed to the Paris Climate Agreement of 2015. Afterwards, US President Donald Trump had pulled out of the climate agreement. His successor Biden, who attended a regular G-20 summit in Rome for the first time, reversed this step as one of his first official acts. Italy's Prime Minister Mario Draghi defended the results. "This summit was a success," the 74-year-old said at the closing press conference. He highlighted the G20's commitment to the 2015 target of limiting global warming to 1.5 degrees if possible. He also said that an important goal had been achieved with the pledge to end the financing of coal for electricity generation. France's President Emmanuel Macron also gave a positive assessment. He saw the high-level meeting as a "success" in which results had been delivered. This applies above all to the controversial issues surrounding climate change. The summit in Rome had offered the chance to "revive rapprochement" among the world's largest economies before the much larger UN climate conference in Glasgow, Macron said. Climate activists, on the other hand, were disappointed with the outcome of the summit of the 20 most important industrialised and emerging countries. UN Secretary-General António Guterres, who travelled on from the G20 to the climate summit in Glasgow on Sunday, tweeted: "I leave Rome with unfulfilled hopes - but at least they are not buried". The G20 group is responsible for 80 per cent of the world's emissions. British Prime Minister Boris Johnson was also sceptical. There has been progress. But the pledges of the heads of state and government to curb climate change are only "drops in a rapidly warming ocean", Johnson said. He also referred to the historic Paris climate agreement of 2015. Six years later, the pledges made then are beginning to sound "frankly hollow", Johnson said. "If we don't act now, the Paris Agreement will be seen in the future not as the moment humanity opened its eyes to the problem, but as the moment we backed down and turned away."

"Décevant" - Le président américain Biden critique la Chine et la Russie

MONDE "Décevant" - Le président américain Biden critique la Chine et la Russie il y a 2 heures | Le président américain Joe Biden a rendu la Chine et la Russie responsables de la déception de nombreux militants du climat face aux décisions du sommet du G20. Cette déception est liée au fait que les deux pays n'ont montré aucune volonté de prendre des engagements en matière de protection du climat, a déclaré M. Biden dimanche à l'issue du sommet de deux jours à Rome. "Il y a une raison pour que les gens soient déçus. Je l'ai trouvé décevant moi-même." La conférence mondiale sur le climat débute à Glasgow, en Écosse. 120 chefs d'État et de gouvernement négocient la protection du climat. Les discussions s'accompagnent de protestations de la part des militants du changement climatique dans la ville. Auparavant, le G20 à Rome était parvenu à un compromis sur la neutralité climatique. Les discussions s'accompagnent de manifestations de militants pour la protection du climat dans la ville. Néanmoins, le groupe des principales puissances économiques a réalisé des "progrès évidents" en vue de la conférence sur le climat de Glasgow. Il faut cependant en faire plus. Mais il était important d'examiner "ce que la Chine ne fait pas, ce que la Russie ne fait pas et ce que l'Arabie saoudite ne fait pas". Les principales puissances économiques ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur des objectifs communs ambitieux en matière de climat lors du sommet du G20 qui s'est tenu à Rome, en Italie, dimanche. La déclaration finale ne contient aucune date cible concrète, que ce soit pour l'importante neutralité carbone ou pour l'abandon progressif de la production d'électricité à partir du charbon. Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping n'ont pas fait le déplacement pour assister au sommet de Rome et n'ont été reliés que par vidéo. Lors du sommet, le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a défendu l'objectif de son pays de ne devenir neutre en CO2 que d'ici 2060. "C'est notre engagement calculé et nous nous y tenons". Poursuivant, il a déclaré : "Personne n'a prouvé, ni à nous ni à personne d'autre, que 2050 est une chose à laquelle tout le monde doit adhérer." Mme Merkel considère les résolutions sur le climat comme un succès La chancelière allemande Angela Merkel a considéré les décisions relatives à la protection du climat comme un "bon signal". Elle a souligné que les 19 principales puissances économiques et l'Union européenne se sont, pour la première fois depuis 2016, engagées conjointement dans l'accord de Paris sur le climat de 2015. Par la suite, le président américain Donald Trump s'était retiré de l'accord sur le climat. Son successeur, M. Biden, qui a assisté pour la première fois à un sommet régulier du G-20 à Rome, a fait marche arrière dans l'un de ses premiers actes officiels. Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a défendu les résultats. "Ce sommet a été un succès", a déclaré l'homme de 74 ans lors de la conférence de presse de clôture. Il a souligné l'engagement du G20 à l'égard de l'objectif 2015 de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré si possible. Il a également déclaré qu'un objectif important avait été atteint avec l'engagement de mettre fin au financement du charbon pour la production d'électricité. Le président français Emmanuel Macron a également dressé un bilan positif. Il a considéré la réunion de haut niveau comme un "succès" dans lequel des résultats ont été obtenus. Cela vaut surtout pour les questions controversées liées au changement climatique. Le sommet de Rome avait offert la possibilité de "relancer le rapprochement" entre les plus grandes économies du monde avant la conférence de l'ONU sur le climat, beaucoup plus importante, à Glasgow, a déclaré M. Macron. Les défenseurs du climat, en revanche, ont été déçus de l'issue du sommet des 20 plus importants pays industrialisés et émergents. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, qui s'est rendu du G20 au sommet sur le climat à Glasgow dimanche, a tweeté : "Je quitte Rome avec des espoirs non réalisés - mais au moins, ils ne sont pas enterrés". Le groupe G20 est responsable de 80 % des émissions mondiales. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est également montré sceptique. Il y a eu des progrès. Mais les engagements des chefs d'État et de gouvernement en faveur de la lutte contre le changement climatique ne sont que des "gouttes dans un océan qui se réchauffe rapidement", a déclaré M. Johnson. Il a également fait référence à l'accord historique de Paris sur le climat de 2015. Six ans plus tard, les promesses faites à l'époque commencent à sonner "franchement creux", a déclaré M. Johnson. "Si nous n'agissons pas maintenant, l'accord de Paris sera considéré à l'avenir non pas comme le moment où l'humanité a ouvert les yeux sur le problème, mais comme le moment où nous avons reculé et tourné le dos."

"Disappointing" - U.S. President Biden criticizes China and Russia

WORLD "Disappointing" - U.S. President Biden criticizes China and Russia 2 hrs ago | U.S. President Joe Biden has blamed China and Russia for the disappointment of many climate activists with the decisions of the G-20 summit. The disappointment had to do with the fact that the two countries had shown no willingness to make any commitments on climate change, Biden said Sunday after the two-day summit in Rome. "There's a reason for people to be disappointed. I found it disappointing myself." The world climate conference begins in Glasgow, Scotland. 120 heads of state and government are negotiating climate action. The talks are accompanied by protests by climate change activists in the city. Earlier, the G-20 in Rome reached a compromise on climate neutrality. The talks are accompanied by protests from climate protection activists in the city. Nevertheless, the group of leading economic powers had made "significant progress" with a view to the climate conference in Glasgow. More needs to happen, however, he said. But, he said, the main thing to look at is "what China is not doing, what Russia is not doing and what Saudi Arabia is not doing." Leading economic powers failed to agree on ambitious common climate targets at their G-20 summit in Rome, Italy, on Sunday. The final declaration does not include a specific target date for either the all-important carbon neutrality or the phase-out of coal-fired power generation. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping did not travel to Rome for the summit, but were only connected via video. At the summit, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov defended his country's goal of becoming CO2 neutral only by 2060. "This is our calculated commitment and we are sticking to it." Continuing, he said, "No one has proven to us or anyone else that 2050 is anything that everyone has to sign." Merkel considers climate resolutions a success German Chancellor Angela Merkel saw the climate protection resolutions as a "good signal." She highlighted the fact that the 19 leading economic powers and the European Union had joined forces for the first time since 2016 to commit to the 2015 Paris climate agreement. After that, U.S. President Donald Trump had pulled out of the climate agreement. His successor Biden, who attended a regular G-20 summit in Rome for the first time, reversed this move as one of his first acts in office. Italy's Prime Minister Mario Draghi defended the results. "This summit was a success," the 74-year-old said at the closing press conference. He highlighted the G20's commitment to the 2015 goal of limiting global warming to 1.5 degrees if possible. He also said an important goal had been achieved with the pledge to end funding for coal to generate electricity. France's President Emmanuel Macron also gave a positive assessment. He saw the high-level meeting as a "success" in which results had been delivered. He said this was particularly true for contentious issues surrounding climate change. The Rome summit had provided an opportunity to "revive convergence" among the world's largest economies ahead of the much larger UN climate conference in Glasgow, Macron said. Climate activists, on the other hand, expressed disappointment with the outcome of the summit of the 20 major industrialized and emerging economies. UN Secretary-General António Guterres, who traveled on Sunday from the G20 to the climate summit in Glasgow, tweeted, "I leave Rome with unfulfilled hopes - but at least they are not buried." The G20 group is responsible for 80 percent of the world's emissions. British Prime Minister Boris Johnson also expressed skepticism. It is true that there has been progress. But the pledges made by the heads of state and government to curb climate change are only "drops in a rapidly warming ocean," Johnson said. He also pointed to the historic 2015 Paris climate agreement. Six years later, the pledges made then are beginning to sound "frankly hollow," Johnson said. "If we don't act now, the Paris Agreement will be seen in the future not as the moment humanity opened its eyes to the problem, but as the moment we backed down and turned away."

„Enttäuschend“ – US-Präsident Biden kritisiert China und Russland

WELT „Enttäuschend“ – US-Präsident Biden kritisiert China und Russland vor 2 Std. | US-Präsident Joe Biden hat China und Russland die Schuld für die Enttäuschung vieler Klimaschützer über die Beschlüsse des G-20-Gipfels gegeben. Die Enttäuschung habe damit zu, dass die beiden Länder keine Bereitschaft zu irgendwelchen Verpflichtungen in Sachen Klimaschutz gezeigt hätten, sagte Biden am Sonntag nach dem zweitägigen Gipfel in Rom. „Es gibt einen Grund für die Leute enttäuscht zu sein. Ich fand das selbst enttäuschend.“ Die Weltklimakonferenz beginnt im schottischen Glasgow. 120 Staats- und Regierungschefs verhandeln über den Klimaschutz. Begleitet werden die Gespräche von Protesten von Klimaschutz-Aktivisten in der Stadt. Zuvor sind die G-20 in Rom zu einem Kompromiss zur Klimaneutralität gekommen. Begleitet werden die Gespräche von Protesten von Klimaschutz-Aktivisten in der Stadt. Trotzdem habe die Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte mit Blick auf die Klimakonferenz in Glasgow „deutliche Fortschritte“ gemacht. Es müsse aber noch mehr passieren. Aber man müsse sich vor allem ansehen, „was China nicht macht, was Russland nicht macht und was Saudi-Arabien nicht macht“. Die führenden Wirtschaftsmächte konnten sich am Sonntag bei ihrem G-20-Gipfel im italienischen Rom nicht auf ehrgeizige gemeinsame Klimaziele einigen. Die Abschlusserklärung enthält weder für die wichtige Kohlendioxidneutralität noch für den Ausstieg aus der Kohleverstromung ein konkretes Zieldatum. Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping waren nicht zu dem Gipfel nach Rom gereist, sondern waren nur per Video zugeschaltet. Russlands Außenminister Sergej Lawrow verteidigte beim Gipfel das Ziel seines Landes, erst bis zum Jahr 2060 CO2-neutral werden zu wollen. „Das ist unsere berechnete Verpflichtung und daran halten wir uns.“ Weiter sagte: „Niemand hat uns oder irgendjemandem sonst bewiesen, dass 2050 irgendetwas ist, dass jeder unterschreiben muss.“ Merkel wertet Klimabeschlüsse als Erfolg Bundeskanzlerin Angela Merkel sah die Beschlüsse zum Klimaschutz als ein „gutes Signal“. Sie hob hervor, dass sich die 19 führenden Wirtschaftsmächte und die Europäische Union erstmals seit 2016 wieder gemeinsam zum Pariser Klimaabkommen von 2015 bekannt hätten. Danach war US-Präsident Donald Trump mit dem Ausstieg aus dem Klimaabkommen ausgeschert. Sein Nachfolger Biden, der in Rom erstmals an einem regulären G-20-Gipfel teilnahm, machte diesen Schritt als eine seiner ersten Amtshandlungen wieder rückgängig. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi verteidigte die Ergebnisse. „Dieser Gipfel war ein Erfolg“, sagte der 74-Jährige auf der Abschluss-Pressekonferenz. Er hob das Bekenntnis der G 20 zu dem Ziel von 2015 hervor, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auch mit der Zusage, die Finanzierung der Kohle zur Stromgewinnung zu beenden, habe man ein wichtiges Ziel erreicht. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zog eine positive Bilanz. Das ranghohe Treffen sehe er als einen „Erfolg“, bei dem Resultate geliefert worden seien. Dies gelte vor allem für Streitthemen rund um den Klimawandel. Der Gipfel in Rom habe die Chance geboten, vor der weitaus umfangreicheren UN-Klimakonferenz in Glasgow unter den weltgrößten Volkswirtschaften die „Annäherung wiederzubeleben“, sagte Macron. Klimaschützer zeigten sich von dem Ergebnis des Gipfels der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dagegen enttäuscht. UN-Generalsekretär António Guterres, der am Sonntag vom G20- zum Klimagipfel in Glasgow weiterreiste, twitterte: „Ich verlasse Rom mit unerfüllten Hoffnungen – aber wenigstens sind sie nicht beerdigt“. Die G-20-Gruppe ist für 80 Prozent der Emissionen weltweit verantwortlich. Skeptisch gab sich auch der britische Premierminister Boris Johnson. Zwar habe es Fortschritte gegeben. Aber die Zusagen der Staats- und Regierungschefs zur Eindämmung des Klimawandels seien nur „Tropfen in einem rapide wärmer werdenden Ozean“, sagte Johnson. Er verwies dabei auch auf das historische Pariser Klimaabkommen von 2015. Sechs Jahre später klängen die damals gemachten Zusagen allmählich „ehrlich gesagt hohl“, sagte Johnson. „Wenn wir nicht jetzt handeln, wird das Paris-Abkommen in Zukunft nicht als der Moment betrachtet werden, in dem die Menschheit ihre Augen für das Problem öffnet, sondern als der Moment, in dem wir zurückzuckten und uns abwandten.“

Wolfgang Hampel, Satire ist mein Lieblingstier, Herbst und Winter

Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel enthält unglaublich komische Satiren, die ebenfalls meine Lieblingstiere sind. Nicht zu vergessen sind die ausgezeichneten poetischen Gedichte, wie z.B. " Halt die Kerze hoch im Regen " oder " Herbst und Winter ". Wolfgang Hampels Gedichte für seine Frau sind sehr gefühlvoll, aber auch sehr witzig und ironisch. Der Autor versteht es meisterhaft seine Pointen zu setzen. Was mir besonders gefällt ist Wolfgang Hampels Selbstironie, hier besonders bei dem wunderbaren Text " Kinder an die Macht ". Dieses Buch kann man immer wieder lesen und es wird nie langweilig. Ich habe das Buch schon einige Male verschenkt und meine Freunde stimmen mir zu. Wir hoffen, daß bald ein neues Buch von Wolfgang Hampel erscheinen wird. Vita Magica in Heidelberg habe ich besucht und ich bin von Wolfgang Hampel und seiner Veranstaltung begeistert. Wolfgang Hampel hätte für das wunderbare Buch Satire ist mein Lieblingstier den Nobelpreis für Humor verdient. Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel bietet erstklassige Unterhaltung auf hohem Niveau. Ich schätze diese Satiren mit nicht vorhersehbaren Pointen sehr, aber es gibt noch weitaus mehr zu entdecken - Szenen einer Ehe, den deutschen Michel ( so wahr und treffend ), poetische Texte und vieles, vieles mehr. #Amazon Sie können eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten bestellen----------------------- Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel:------------- national & international--------------------- USA , Vereinigtes Königreich, Australien , Kanada, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Deutschland , Ungarn , Japan , Japan, Mexiko , Österreich , Polen, Rumänien, Slowakische Republik -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel in der SWR 3 Fernsehsendung HERZSCHLAG-MOMENTE am Samstag, 3. August 2019, um 21:50 Uhr.

Schriftsteller Dogan Akhanli gestorben

Schriftsteller Dogan Akhanli gestorben dpa vor 26 Min. | Der Schriftsteller Dogan Akhanli ist tot. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am Sonntag in Berlin, wie der Sprecher des deutschen PEN-Zentrums bestätigte. Akhanli hatte lange in Köln gelebt und in jüngster Zeit in Berlin gewohnt. Er soll in Köln begraben werden. Dogan Akhanli ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.© Oliver Berg/dpa Dogan Akhanli ist nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. «Als Präsident trauere ich um das Mitglied des deutschen PEN, als Leser um einen großartigen Schriftsteller, als Weggefährte um einen Streiter für Menschenrechte, Frieden und Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern», schrieb der amtierende deutsche PEN-Präsident, der Journalist und Schriftsteller Deniz Yücel. «Er war ein mutiger Kämpfer für Menschenrechte in der Türkei und weltweit», erklärte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. «Seine Stimme war oft leise, aber seine Botschaft war laut und wurde gehört.» Akhanli wurde 1957 in der Türkei geboren und lebte seit 1992 als Autor in Köln. Zuvor war er in der Türkei mehrfach verhaftet worden und hatte ab 1985 zweieinhalb Jahre im Militärgefängnis von Istanbul gesessen. 2017 wurde er bei einem Urlaub in Spanien festgenommen, weil der türkische Staat ihn mit internationalem Haftbefehl hatte suchen lassen. Spanien verweigerte aber seine Auslieferung als angeblicher Terrorist an die Türkei. Akhanli konnte nach zwei Monaten nach Deutschland zurückreisen. Zahlreiche Auszeichnungen In seinem Werk mit zahlreichen Romanen und Theaterstücken greift Akhanli den Völkermord in Armenien auf. 2018 wurde er mit dem Europäischen Toleranzpreis für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. 2019 bekam er die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts. Damit werde der Mut des Preisträgers ausgezeichnet, «sich mit künstlerischen und publizistischen Arbeiten gegen politische, religiöse oder gesellschaftliche Widerstände durchzusetzen», hieß es in der Laudatio. Akhanli setzte sich neben seinem schriftstellerischen Werk auch in seinem persönlichen Alltag für Verständigung ein. So veranstaltete er seit 2002 in Köln deutsch-türkische Führungen durch ein ehemaliges Gestapo-Gefängnis und hielt Vorträge über «Antisemitismus in der Einwanderergesellschaft», wie das Goethe-Institut hervorhob.

Wolfgang Hampel hat mit Satire ist mein Lieblingstier eines der heitersten Bücher aller Zeiten geschrieben

Wolfgang Hampel hat mit Satire ist mein Lieblingstier eines der heitersten Bücher aller Zeiten geschrieben. Das konnte ich in mehreren Rezensionen lesen. Ich kann mich dieser Meinung voll und ganz anschließen. Es ist für mich keineswegs überraschend, daß Satire ist mein Lieblingstier als deutschsprachiges Buch im Ausland - u.a. im Vereinigten Königreich, in den USA, den deutschsprachigen und vielen anderen Ländern sehr erfolgreich ist. Wolfgang Hampel und das Vita Magica Team unterstützen die notleidende Kultur mit Spenden, besonderen Veranstaltungen und Buchverkäufen. Großartig, genau wie dieses ausgezeichnete Buch! ------------------ Sie können eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten bestellen----------------------- Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel:------------- national & international--------------------- USA , Vereinigtes Königreich, Australien , Kanada, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Deutschland , Ungarn , Japan , Japan, Mexiko , Österreich , Polen, Rumänien, Slowakische Republik -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel in der SWR 3 Fernsehsendung HERZSCHLAG-MOMENTE am Samstag, 3. August 2019, um 21:50 Uhr

Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel ist ein Buch, das man immer wieder mit großem Vergnügen lesen kann

Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel ist ein Buch, das man immer wieder mit großem Vergnügen lesen kann Autor Wolfgang Hampel ist mit diesem Buch ein großer Wurf gelungen. Es enthält unglaublich komische Satiren, die ebenfalls meine Lieblingstiere sind. Nicht zu vergessen sind die ausgezeichneten poetischen Gedichte, wie z.B. " Halt die Kerze hoch im Regen " oder " Herbst und Winter ". Wolfgang Hampels Gedichte für seine Frau sind sehr gefühlvoll, aber auch sehr witzig und ironisch. Der Autor versteht es meisterhaft seine Pointen zu setzen. Was mir besonders gefällt ist Wolfgang Hampels Selbstironie, hier besonders bei dem wunderbaren Text " Kinder an die Macht ". Dieses Buch kann man immer wieder lesen und es wird nie langweilig. Ich habe das Buch schon einige Male verschenkt und meine Freunde stimmen mir zu. Wir hoffen, daß bald ein neues Buch von Wolfgang Hampel erscheinen wird. Vita Magica in Heidelberg habe ich besucht und ich bin von Wolfgang Hampel und seiner Veranstaltung begeistert. Was zur Zeit besonders wichtig ist, daß Wolfgang Hampel und das Vita Magica Team die notleidenden kulturellen Institutionen unterstützt. ------------------ Sie können eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten bestellen----------------------- Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel:------------- national & international--------------------- USA , Vereinigtes Königreich, Australien , Kanada, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Deutschland , Ungarn , Japan , Japan, Mexiko , Österreich , Polen, Rumänien, Slowakische Republik -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel in der SWR 3 Fernsehsendung HERZSCHLAG-MOMENTE am Samstag, 3. August 2019, um 21:50 Uhr

Kā Helovīna ieražu ieviesa Vācijā

Kā Helovīna ieražu ieviesa Vācijā Helovīns 2021. gadā ir 31. oktobrī. Šai dienai tagad ir arī sava nozīme un daudz paražu Vācijā. Šodien ir Helovīns 2021. gadā. Šī diena arvien vairāk tiek svinēta arī Vācijā. Un dažās federālajās pavalstīs tā ir pat brīvdiena - cita iemesla dēļ. Līdz Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Stends: 08:14 Uhr Šodien ir 2021. gada Helovīns, un daudzi pārģērbti bērni svētdien atkal pastaigāsies pa mājām, jautājot "trick or treat?". No kurienes patiesībā nāk Helovīns? Vai to sauc Helloween vai Halloween? Kādas paražas ir šajā dienā, kas dažās federālajās zemēs ir pat valsts svētki? Un - ko Corona patiesībā nozīmē 2021. gada Helovīnam? Datums: Kad ir Halloween 2021? Kā vienmēr, Helovīns iekrīt naktī no 31. oktobra uz 1. novembri, t. i., no Reformācijas dienas līdz Visu svēto dienai. Helovīns: Ko nozīmē nosaukums? Nosaukums patiesībā ir saistīts ar Visu svēto dienu, ko katoļi svin 1. novembrī. Angļu valodā šo brīvdienu sauc par "All Hallows". 31. oktobra vakaru sauc par "Visu Svēto Vakarēdienu". Gadu gaitā tas ir saīsināts līdz nosaukumam Halloween - ar "a", nevis "e". No kurienes nāk Helovīna svinēšanas tradīcija? Helovīna laikā tiek sajauktas vairākas dažādas izcelsmes paražas. Helovīna tradīcijas pirmsākumi, iespējams, meklējami 2500 gadus senā dzelzs laikmetā. Tolaik ķelti lielā daļā Centrāleiropas savu kalendāru saskaņoja ar veģetācijas ciklu un gada nogali svinēja ar Samhain svētkiem gada vienpadsmitā pilnmēness vakarā. Ķelti ticēja, ka šajā vakarā mirušie atgriežas uz zemes, lai apciemotu savus radiniekus. Viņi izmantoja gaismas, lai parādītu ceļu mirušo gariem. Vēlāk īri šo paražu mainīja. Viņi baidījās no mirušajiem un tērpās šausminošās maskās, lai aizbiedētu šos garus. Iespējams, ka paraža izgrauzt ķirbjus un pēc tam no tiem izgriezt šausminošas maskas aizsākās jau leģendā par Džeku O' Laternu. Saskaņā ar tradīcijām īru ciema kalējs, dzērājs un nelaiķis, ar kādu viltību bija spējis izvairīties no elles. Tomēr, kad viņš klauvēja pie debesu vārtiem, tie palika viņam aizvērti. Tāpēc viņš tika notiesāts staigāt starp debesīm un elli kā spoks, apgādāts tikai ar kvēlojošas ogles gabaliņu rāceņa iekšā. Īru emigranti atveda leģendu par Jack O' Lantern uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu. Tur rāceņi galu galā kļuva par izdobtiem ķirbjiem, un šo briesmīgo leģendu drīz vien pārņēma arī citu imigrantu bērni. Pēc Otrā pasaules kara Helovīna svinēšanas tradīcija ar maskām un ķirbjiem no Ziemeļamerikas atgriezās Eiropā. Cik ilgi Helovīns tiek svinēts Vācijā? Helovīns Vācijā arvien vairāk tiek svinēts jau 20 gadus, tostarp komercializēts. Naktī no 31. oktobra uz 1. novembri, t. i., Visu svēto dienā, daudzi cilvēki pārģērbjas, lai svinētu spokainas ballītes. Bērni iet no mājas uz māju un lūdz saldumus - "triks vai kārums" ir viņu "draudi". Šī "trick-or-treating" ieraža saknes atkal meklējamas kristietībā. Saskaņā ar tradīcijām mūsu ēras devītajā gadsimtā jaunieši Visu svēto dienā gāja no durvīm pie durvīm, lūdzot tā sauktās dvēseļu maizītes. Apmaiņā pret šo dāvanu viņi lūdza par saviem donoriem un viņu mirušajiem. Ja viņi dāvanas nesaņēma, viņi nolādēja māju. Cik daudz darījumu ir aiz Helovīna? 2015. gadā Vācijas konditorejas izstrādājumu ražošanas nozare apgrozīja aptuveni divpadsmit miljonus eiro ar vampīriem, ķirbjiem un spokiem no augļu gumijas vai šokolādes - par 20 procentiem vairāk nekā gadu iepriekš. Turklāt tiek lēsts, ka vēl 20 miljoni eiro gadā tiek iztērēti par tērpiem, dekorācijām un citiem ar Helovīnu saistītiem produktiem. Tiek uzskatīts, ka 2017. gadā ASV Helovīna tēriņi sasniedza rekordlielu summu - 9,1 miljardu dolāru. Tomēr, piemēram, 2018. gadā izdevumi Ziemassvētku laikā bija vairāk nekā triljons dolāru. Vai Helovīns Vācijā ir brīvdiena? Nē, Helovīns Vācijā nav valsts svētki. Tomēr 31. oktobris, kad svētki tiek svinēti, ir dažviet Vācijā. Vairākās federālajās zemēs šajā dienā tiek svinēta Reformācijas diena. Ko pieaugošais Corona skaits nozīmē Helovīnam un tā paražām? 2020. gadā politiķi un policija ieteica Helovīna dienā neapmeklēt cilvēkus no durvīm pie durvīm. Šogad tradīcija ir mazliet atgriezusies normālisma virzienā. "Helovīna aizlieguma nav," skaidro Švabenes dienvidu/rietumu policijas pārvaldes preses pārstāvis Dominiks Geislers. "Tomēr ir ieteicams ievērot AHA noteikumus: Ievērojiet distanci, un, ja tas nav iespējams

Kaip Helovino paprotys atkeliavo į Vokietiją

Kaip Helovino paprotys atkeliavo į Vokietiją Helovinas 2021 m. - spalio 31 d. Ši diena Vokietijoje taip pat turi savo reikšmę ir daugybę papročių. Šiandien - Helovinas 2021 m. Ši diena vis dažniau švenčiama ir Vokietijoje. O kai kuriose federalinėse valstijose tai net šventė - dėl kitos priežasties. Iki Allgäuer Zeitung 2021.10.31 | Stendas: 08:14 val. Šiandien - 2021 m. Helovinas, ir šį sekmadienį daugybė persirengusių vaikų vėl vaikščios po namus ir klaus: "Trick or treat?". Iš kur iš tikrųjų kilęs Helovinas? Ar jis vadinasi "Helloween", ar "Halloween"? Kokie papročiai būdingi šiai dienai, kuri kai kuriose federalinėse žemėse yra net valstybinė šventė? Ir - ką "Corona" iš tikrųjų reiškia 2021 m. Helovinui? Data: Kada 2021 m. Helovinas? Helovinas, kaip visada, būna naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d., t. y. nuo Reformacijos dienos iki Visų šventųjų dienos. Helovinas: ką reiškia pavadinimas? Pavadinimas iš tikrųjų susijęs su Visų šventųjų diena, kurią katalikai švenčia lapkričio 1 d. Angliškai ši šventė vadinama "All Hallows". Spalio 31 d. vakaras vadinamas "Visų šventųjų išvakarėmis". Ilgainiui šis pavadinimas buvo sutrumpintas iki Helovino - su "a", o ne "e". Iš kur kilęs Helovino šventimo paprotys? Per Heloviną susimaišo keli skirtingos kilmės papročiai. Ankstyvosios Helovino papročio ištakos tikriausiai siekia 2500 metų - geležies amžių. Tuo metu didžiojoje Vidurio Europos dalyje gyvenę keltai savo kalendorius derino su žemdirbystės ciklu ir vienuoliktosios metų pilnaties vakarą švęsdavo Samhaino šventę. Keltai tikėjo, kad šį vakarą mirusieji sugrįžta į žemę aplankyti savo artimųjų. Jie naudojo žibintus, kad parodytų kelią mirusiųjų dvasioms. Vėliau airiai pakeitė šį paprotį. Jie bijojo mirusiųjų ir persirengdavo šiurpiomis kaukėmis, kad atbaidytų tas pačias dvasias. Paprotys išpjauti moliūgus ir iš jų išdrožti šiurpias kaukes tikriausiai siekia legendą apie Džeką O' Laterną. Pasak tradicijos, Airijos kaimo kalvis, girtuoklis ir niekam tikęs žmogus, sugebėjo apgaule išvengti pragaro. Tačiau kai jis pasibeldė į dangaus vartus, jie liko jam uždaryti. Taigi jis buvo pasmerktas vaikščioti tarp dangaus ir pragaro kaip vaiduoklis, turėdamas tik gabalėlį žėrinčios anglies ropėje. Airių emigrantai į Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą atnešė legendą apie Jack O' Lantern. Ten ropė ilgainiui virto išpjautu moliūgu, o ši bauginanti legenda netrukus prigijo ir kitų imigrantų vaikams. Po Antrojo pasaulinio karo Helovino šventimo su kaukėmis ir moliūgais paprotys iš Šiaurės Amerikos grįžo į Europą. Kiek laiko Helovinas švenčiamas Vokietijoje? Helovinas Vokietijoje vis dažniau švenčiamas jau gerus 20 metų, įskaitant komercializaciją. Naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d., t. y. Visų šventųjų dieną, daugelis žmonių persirengia ir švenčia baisiuose vakarėliuose. Vaikai eina iš namų į namus ir prašo saldumynų - jų "grasinimas" yra "apgauti ar pamaloninti". Šis "trik-or-treating" paprotys vėlgi yra kilęs iš krikščionybės. Pasak tradicijos, devintajame mūsų eros amžiuje Visų sielų dieną jaunuoliai ėjo nuo durų prie durų ir prašė vadinamųjų sielų pyragų. Mainais už šią dovaną jie meldėsi už savo aukotojus ir jų mirusiuosius. Jei jie negaudavo dovanų, prakeikdavo namus. Kiek verslo yra už Helovino? 2015 m. Vokietijos konditerijos pramonė iš vaisių gumos ar šokolado pagamintų vampyrų, moliūgų ir vaiduoklių pardavė už maždaug dvylika milijonų eurų - 20 proc. daugiau nei prieš metus. Be to, apskaičiuota, kad kostiumams, dekoracijoms ir kitiems su Helovinu susijusiems produktams kasmet išleidžiama dar 20 mln. eurų. Teigiama, kad 2017 m. JAV Helovino šventės išlaidos pasiekė rekordinį lygį - 9,1 mlrd. dolerių. Tačiau, pavyzdžiui, 2018 m. per Kalėdas išleista daugiau nei trilijonas dolerių. Ar Helovinas Vokietijoje yra šventė? Ne, Helovinas Vokietijoje nėra valstybinė šventė. Tačiau spalio 31 d., kai vyksta šventė, kai kuriose Vokietijos dalyse. Keliose federalinėse valstijose šią dieną švenčiama Reformacijos diena. Ką didėjantis "Corona" skaičius reiškia Helovinui ir jo papročiams? 2020 m. politikai ir policija patarė nevaikščioti po namus Helovino dieną. Šiais metais paprotys šiek tiek grįžta į normalią padėtį. "Helovinas nėra draudžiamas", - aiškina Švabeno pietų/vakarų policijos nuovados atstovas Dominikas Geißleris. "Tačiau patartina laikytis AHA taisyklių: Laikykitės atstumo ir, jei negalite

Πώς ήρθε το έθιμο του Halloween στη Γερμανία

Πώς ήρθε το έθιμο του Halloween στη Γερμανία Οι Απόκριες του 2021 είναι στις 31 Οκτωβρίου. Η ημέρα αυτή έχει πλέον τη σημασία της και πολλά έθιμα στη Γερμανία. Σήμερα είναι Απόκριες 2021. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται όλο και περισσότερο και στη Γερμανία. Και σε ορισμένες ομοσπονδιακές πολιτείες είναι ακόμη και αργία - για διαφορετικό λόγο. Με Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Περίπτερο: 08:14 Uhr Σήμερα είναι Απόκριες 2021 και πολλά ντυμένα παιδιά θα παρελάσουν και πάλι γύρω από τα σπίτια αυτή την Κυριακή ρωτώντας "trick or treat?". Από πού προέρχονται οι Απόκριες; Λέγεται Helloween ή Halloween; Ποια έθιμα υπάρχουν αυτή την ημέρα, η οποία είναι ακόμη και δημόσια αργία σε ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη; Και - τι σημαίνει στην πραγματικότητα η Corona για τις Απόκριες του 2021; Ημερομηνία: Πότε είναι οι Απόκριες του 2021; Όπως πάντα, οι Απόκριες πέφτουν τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου προς την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή από την Ημέρα της Μεταρρύθμισης έως την Ημέρα των Αγίων Πάντων. Halloween: Τι σημαίνει το όνομα; Το όνομα σχετίζεται με την Ημέρα των Αγίων Πάντων, που γιορτάζεται από τους Καθολικούς την 1η Νοεμβρίου. Στα αγγλικά, η γιορτή αυτή ονομάζεται "All Hallows". Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου ονομάζεται "παραμονή των Αγίων Πάντων". Με την πάροδο των χρόνων, αυτό συντομεύτηκε στο όνομα Halloween - με "α", όχι με "ε". Από πού προέρχεται το έθιμο του εορτασμού του Halloween; Διάφορα έθιμα διαφορετικής προέλευσης αναμειγνύονται γύρω από τις Απόκριες. Οι πρώτες ρίζες του εθίμου του Halloween ανάγονται πιθανώς 2500 χρόνια πίσω, στην Εποχή του Σιδήρου. Εκείνη την εποχή, οι Κέλτες σε μεγάλα τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης ευθυγράμμιζαν τα ημερολόγιά τους με τον αγροτικό κύκλο της βλάστησης και γιόρταζαν την αλλαγή του χρόνου με τη γιορτή του Σαμχάιν το βράδυ της ενδέκατης πανσελήνου του έτους. Οι Κέλτες πίστευαν ότι αυτό το βράδυ οι νεκροί επιστρέφουν στη γη για να επισκεφθούν τους συγγενείς τους. Χρησιμοποιούσαν φώτα για να δείχνουν το δρόμο στα πνεύματα των νεκρών. Αργότερα οι Ιρλανδοί άλλαξαν το έθιμο. Φοβόντουσαν τους νεκρούς και ντύνονταν με ανατριχιαστικές μάσκες για να τρομάξουν αυτά τα ίδια τα πνεύματα. Το έθιμο να ανοίγεις κολοκύθες και στη συνέχεια να σκαλίζεις φρικιαστικές μάσκες από αυτές χρονολογείται πιθανότατα από το θρύλο του Jack O' Latern. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιρλανδός σιδεράς του χωριού, ένας μεθύστακας και άχρηστος, είχε καταφέρει να ξεφύγει από την κόλαση με ένα τέχνασμα. Όταν όμως χτύπησε την πύλη του ουρανού, αυτή παρέμεινε κλειστή γι' αυτόν. Έτσι καταδικάστηκε να περπατάει ανάμεσα στον παράδεισο και την κόλαση ως φάντασμα, εξοπλισμένος μόνο με ένα κομμάτι πυρακτωμένο κάρβουνο μέσα σε ένα γογγύλι. Οι Ιρλανδοί μετανάστες έφεραν τον θρύλο του Jack O' Lantern στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Εκεί, το γογγύλι έγινε τελικά μια κολοκύθα και ο απόκοσμος θρύλος σύντομα υιοθετήθηκε από τα παιδιά άλλων μεταναστών. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το έθιμο του εορτασμού του Halloween με μάσκες και κολοκύθες επέστρεψε στην Ευρώπη από τη Βόρεια Αμερική. Πόσο καιρό γιορτάζονται οι Απόκριες στη Γερμανία; Οι Απόκριες γιορτάζονται όλο και περισσότερο στη Γερμανία εδώ και 20 χρόνια - συμπεριλαμβανομένης της εμπορευματοποίησης. Τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου προς την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή την Ημέρα των Αγίων Πάντων, πολλοί άνθρωποι μεταμφιέζονται για να γιορτάσουν σε τρομακτικά πάρτι. Τα παιδιά πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας γλυκά - το "trick or treat" είναι η "απειλή" τους. Αυτό το έθιμο του "trick-or-treating" έχει και πάλι τις ρίζες του στον Χριστιανισμό. Σύμφωνα με την παράδοση, τον 9ο αιώνα μ.Χ., την ημέρα της Ημέρας των Ψυχών, οι νέοι πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα ζητιανεύοντας τα λεγόμενα κέικ ψυχής. Σε αντάλλαγμα για αυτό το δώρο, προσεύχονταν για τους δωρητές τους και τους νεκρούς τους. Αν δεν έπαιρναν δώρα, καταριόταν το σπίτι. Πόση δουλειά κρύβεται πίσω από τις Απόκριες; Το 2015, η γερμανική βιομηχανία ζαχαροπλαστικής έκανε τζίρο περίπου δώδεκα εκατομμύρια ευρώ με βρικόλακες, κολοκύθες και φαντάσματα φτιαγμένα από τσίχλα φρούτων ή σοκολάτα - 20 τοις εκατό περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, εκτιμάται ότι άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δαπανώνται για κοστούμια, διακοσμήσεις και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με τις Απόκριες. Στις ΗΠΑ, οι δαπάνες για το Halloween λέγεται ότι έφτασαν στο ύψος ρεκόρ των 9,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2017. Ωστόσο, οι δαπάνες γύρω από τα Χριστούγεννα το 2018, για παράδειγμα, ξεπέρασαν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Είναι οι Απόκριες αργία στη Γερμανία; Όχι, οι Απόκριες δεν είναι αργία στη Γερμανία. Ωστόσο, η 31η Οκτωβρίου, στην οποία πέφτει η γιορτή, είναι σε μέρη της Γερμανίας. Σε αρκετά ομόσπονδα κράτη, η Ημέρα της Μεταρρύθμισης γιορτάζεται αυτή την ημέρα. Τι σημαίνουν οι αυξανόμενοι αριθμοί Corona για το Halloween και τα έθιμά του; Το 2020, οι πολιτικοί και η αστυνομία συμβούλευαν να μην πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα τις Απόκριες. Φέτος, το έθιμο επιστρέφει λίγο προς την κανονικότητα. "Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση που να απαγορεύει τις Απόκριες", εξηγεί ο Dominic Geißler, εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης Schwaben Süd/West. "Ωστόσο, συνιστάται να ακολουθείτε τους κανόνες της AHA: Κρατήστε την απόστασή σας και

Miten Halloweenin tapa tuli Saksaan

Miten Halloweenin tapa tuli Saksaan Halloween 2021 on 31. lokakuuta. Päivällä on nyt myös Saksassa oma merkityksensä ja paljon tapoja. Tänään on Halloween 2021, jota vietetään yhä useammin myös Saksassa. Joissakin osavaltioissa se on jopa pyhäpäivä - eri syystä. Allgäuer Zeitungin mukaan 31.10.2021 | Klo: 08:14 alkaen. Tänään on Halloween 2021, ja monet pukeutuneet lapset kulkevat jälleen kerran sunnuntaina talojen ympärillä ja kysyvät: "Karkki vai kepponen?". Mistä Halloween oikeastaan tulee? Onko sen nimi Helloween vai Halloween? Mitä tapoja on tänä päivänä, joka on jopa yleinen vapaapäivä joissakin osavaltioissa? Ja - mitä Corona oikeastaan tarkoittaa Halloweenille 2021? Päivämäärä: Milloin on Halloween 2021? Kuten aina, Halloween ajoittuu 31. lokakuuta ja 1. marraskuuta väliseen yöhön eli reformaation päivästä pyhäinpäivään. Halloween: Mitä nimi tarkoittaa? Nimi liittyy itse asiassa Pyhäinpäivään, jota katolilaiset viettävät 1. marraskuuta. Englanniksi tämä juhla on nimeltään "All Hallows". Lokakuun 31. päivän ilta on nimeltään "Pyhäinpäivän aatto". Vuosien mittaan tämä on lyhentynyt nimeksi Halloween - a:lla, ei e:llä. Mistä Halloweenin juhliminen on peräisin? Halloweenin aikaan sekoittuu useita eri alkuperää olevia tapoja. Halloween-juhlan varhaiset juuret ulottuvat todennäköisesti 2500 vuoden taakse rautakaudelle. Tuohon aikaan keltit suuressa osassa Keski-Eurooppaa sovittivat kalenterinsa yhteen maatalouden kasvukierron kanssa ja juhlistivat vuodenvaihdetta Samhainin juhlalla vuoden yhdennentoista täysikuun iltana. Keltit uskoivat, että tänä iltana kuolleet palaavat maan päälle tapaamaan sukulaisiaan. He käyttivät valoja näyttääkseen tietä vainajien hengille. Irlantilaiset muuttivat myöhemmin tapaa. He pelkäsivät kuolleita ja pukeutuivat kammottaviin naamioihin pelotellakseen juuri näitä henkiä. Tapa, jossa kurpitsoja onteloidaan ja niistä kaiverretaan kammottavia naamioita, juontaa juurensa todennäköisesti Jack O' Latern -legendaan. Perinteen mukaan irlantilainen kyläseppä, juoppo ja kelvoton, oli onnistunut pakenemaan helvetistä tempun avulla. Kun hän kuitenkin koputti taivaan portille, se pysyi häneltä suljettuna. Niinpä hänet tuomittiin kulkemaan taivaan ja helvetin välillä aaveena, joka oli varustautunut vain nauriissa olevalla hehkuvalla hiilipalalla. Irlantilaiset siirtolaiset toivat Jack O' Lanternin legendan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Siellä nauriista tuli lopulta ontto kurpitsa, ja muiden maahanmuuttajien lapset ottivat pian omakseen pelottavan legendan. Toisen maailmansodan jälkeen tapana juhlia Halloweenia naamioiden ja kurpitsojen kanssa palasi Eurooppaan Pohjois-Amerikasta. Kuinka kauan Halloweenia on vietetty Saksassa? Halloweenia on juhlittu Saksassa yhä enemmän jo runsaan 20 vuoden ajan - myös kaupallistamalla se. Lokakuun 31. päivän ja marraskuun 1. päivän välisenä yönä eli Pyhäinpäivänä monet ihmiset pukeutuvat juhlimaan karmiviin juhliin. Lapset kulkevat talosta taloon pyytämässä makeisia - "kepponen tai kepponen" on heidän "uhkauksensa". Tämäkin "karkki tai kepponen" -tapahtuma juontaa juurensa kristinuskoon. Perinteen mukaan yhdeksännellä vuosisadalla jKr. nuoret kulkivat pyhäinpäivänä ovelta ovelle kerjäämään niin sanottuja sielukakkuja. Vastineeksi tästä lahjasta he rukoilivat lahjoittajiensa ja heidän vainajiensa puolesta. Jos he eivät saaneet lahjoja, he kirosivat talon. Kuinka paljon bisnestä Halloweenin takana on? Vuonna 2015 Saksan makeistuoteteollisuus käytti hedelmäpurkista tai suklaasta valmistetuilla vampyyreillä, kurpitsoilla ja kummituksilla noin kaksitoista miljoonaa euroa - 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi arvioidaan, että pukuihin, koristeisiin ja muihin halloweeniin liittyviin tuotteisiin käytetään vuosittain 20 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa Halloween-menojen sanotaan saavuttaneen ennätyskorkean 9,1 miljardin dollarin tason vuonna 2017. Kuitenkin esimerkiksi joulun alla vuonna 2018 menot olivat yli biljoona dollaria. Onko Halloween Saksassa juhlapäivä? Ei, Halloween itsessään ei ole yleinen juhlapäivä Saksassa. Lokakuun 31. päivä, jolle juhla osuu, on kuitenkin osissa Saksaa. Useissa osavaltioissa reformaation päivää vietetään tänä päivänä. Mitä Coronan nousevat luvut merkitsevät Halloweenille ja sen tavoille? Vuonna 2020 poliitikot ja poliisi kehottivat olemaan menemättä ovelta ovelle Halloweenina. Tänä vuonna tapa on liukumassa hieman takaisin kohti normaalia. "Halloweenia ei ole kielletty", selittää Schwaben Süd/Westin poliisipäämajan tiedottaja Dominic Geißler. "On kuitenkin suositeltavaa noudattaa AHA:n sääntöjä: Pidä etäisyyttä ja

Kuidas Halloweeni komme Saksamaale jõudis

Kuidas Halloweeni komme Saksamaale jõudis Halloween 2021 on 31. oktoobril. Sellel päeval on nüüd ka Saksamaal oma tähendus ja palju kombeid. Täna on Halloween 2021. Seda päeva tähistatakse üha enam ka Saksamaal. Ja mõnes osariigis on see isegi püha - teisel põhjusel. Allgäuer Zeitungi poolt 31.10.2021 | Stand: 08:14 Uhr Täna on Halloween 2021 ja paljud riietatud lapsed hakkavad sel pühapäeval taas kord mööda maju ringi marssima, küsides "trikk või maiuspala?". Kust pärineb Halloween tegelikult? Kas selle nimi on Helloween või Halloween? Millised kombed on sel päeval, mis on mõnes liidumaal isegi riigipüha? Ja - mida Corona tegelikult tähendab 2021. aasta Halloweeni puhul? Kuupäev: Millal on Halloween 2021? Nagu alati, langeb Halloween öösel 31. oktoobrist 1. novembrini, s.t. reformatsioonipäevast kuni pühade päevani. Halloween: Mida see nimi tähendab? Nimi on tegelikult seotud pühade päevaga, mida katoliiklased tähistavad 1. novembril. Inglise keeles nimetatakse seda püha "All Hallows". 31. oktoobri õhtu kannab nime "All Hallows Eve". Aastate jooksul on seda lühendatud Halloweeni nimeks - a-ga, mitte e-tähega. Kust pärineb Halloweeni tähistamise komme? Halloweeni puhul segunevad kokku mitmed erineva päritoluga tavad. Halloweeni tava algupära ulatub tõenäoliselt 2500 aastat tagasi rauaaega. Sel ajal ühtlustasid keldid suures osas Kesk-Euroopas oma kalendrid põllumajandusliku vegetatsioonitsükliga ja tähistasid oma aastavahetust Samhaini festivaliga aasta üheteistkümnenda täiskuu õhtul. Keldid uskusid, et sel õhtul tulevad surnud tagasi maa peale, et külastada oma sugulasi. Nad kasutasid tuled, et näidata teed surnute vaimudele. Iirlased muutsid hiljem seda kommet. Nad kartsid surnuid ja riietusid jubedatesse maskidesse, et just neid vaime eemale peletada. Kõrvitsate väljamõõdistamine ja seejärel neist õudsete maskide nikerdamine on tõenäoliselt seotud Jack O' Laterni legendiga. Traditsiooni kohaselt oli iiri küla sepp, joodik ja saamatu, suutnud trikiga pääseda põrgust. Kui ta aga koputas taevaväravasse, jäi see talle suletuks. Nii mõisteti ta hukka, et kõndida kummitusena taeva ja põrgu vahel, varustatuna vaid tükikese hõõguva söega naeris. Iiri väljarändajad tõid Jack O' Lanterni legendi Ameerika Ühendriikidesse ja Kanadasse. Seal muutus naeris lõpuks õõnsaks kõrvitsaks ja peagi võtsid selle õudse legendi üle ka teiste sisserändajate lapsed. Pärast Teist maailmasõda tuli Halloweeni tähistamine maskide ja kõrvitsatega Põhja-Ameerikast Euroopasse tagasi. Kui kaua on Halloweeni Saksamaal tähistatud? Halloweeni on Saksamaal üha enam tähistatud juba tubli 20 aastat - sealhulgas kommertsialiseerimine. 31. oktoobri ja 1. novembri vahelisel ööl, s.t pühade päeval, riietuvad paljud inimesed, et tähistada õuduslike pidusid. Lapsed käivad majast majja ja küsivad maiustusi - "trick or treat" on nende "ähvardus". See "trikkide või ravimise" komme on jällegi pärit kristlusest. Traditsiooni kohaselt käisid noored üheksandal sajandil pKr. hingedepäeval ukselt uksele, et kerjata nn hingekooke. Vastutasuks selle kingituse eest palvetasid nad oma annetajate ja nende surnute eest. Kui nad ei saanud kingitusi, kirusid nad maja. Kui palju äri on Halloweeni taga? 2015. aastal tegi Saksamaa kondiitritööstus puuviljakummidest või šokolaadist valmistatud vampiiride, kõrvitsate ja kummitustega umbes kaksteist miljonit eurot - 20 protsenti rohkem kui aasta varem. Lisaks sellele kulutatakse hinnanguliselt veel 20 miljonit eurot aastas kostüümidele, dekoratsioonidele ja muudele Halloweeniga seotud toodetele. Ameerika Ühendriikides on Halloweeni kulutused väidetavalt jõudnud 2017. aastal rekordilise 9,1 miljardi dollarini. Kuid näiteks 2018. aasta jõulude ümber tehtud kulutused olid üle triljoni dollari. Kas Halloween on Saksamaal püha? Ei, Halloween ise ei ole Saksamaal riigipüha. Kuid 31. oktoober, millele festival langeb, on osades Saksamaa osades. Mitmetes liidumaades tähistatakse sel päeval reformatsioonipäeva. Mida tähendab Corona numbrite tõus Halloweeni ja selle tavade jaoks? 2020. aastal soovitasid poliitikud ja politsei mitte minna Halloweeni ajal ukselt uksele. Sel aastal on see tava veidi tagasi libisema hakanud. "Halloweeni ei ole keelatud," selgitab Schwaben Süd/Westi politseiprefektuuri pressiesindaja Dominic Geißler. "Siiski on soovitatav järgida AHA eeskirju: Hoidke distantsi ja

Hvordan halloween blev indført i Tyskland

Hvordan halloween blev indført i Tyskland Halloween 2021 er den 31. oktober. Dagen har nu også sin betydning og masser af skikke i Tyskland. I dag er det Halloween 2021, og dagen fejres også i stigende grad i Tyskland. Og i nogle delstater er det endda en helligdag - af en anden grund. Af Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Fra: 08:14 timer I dag er det Halloween 2021, og mange udklædte børn vil igen denne søndag gå rundt i husene og spørge "trick or treat?". Hvor kommer Halloween egentlig fra? Hedder det Helloween eller Halloween? Hvilke skikke er der på denne dag, som endda er en helligdag i nogle delstater? Og - hvad betyder Corona egentlig for Halloween 2021? Dato: Hvornår er Halloween 2021? Som altid falder Halloween natten mellem den 31. oktober og den 1. november, dvs. fra reformationsdag til allehelgensdag. Halloween: Hvad betyder navnet? Navnet er faktisk relateret til allehelgensdag, som katolikkerne fejrer den 1. november. På engelsk hedder denne helligdag "All Hallows". Aftenen den 31. oktober kaldes "All Hallows Eve". I årenes løb er det blevet forkortet til navnet Halloween - med et "a", ikke et "e". Hvor kommer skikken med at fejre Halloween fra? Flere skikke af forskellig oprindelse er blandet sammen omkring Halloween. De tidlige rødder af Halloween-skikken går sandsynligvis 2500 år tilbage til jernalderen. På det tidspunkt tilpassede kelterne i store dele af Centraleuropa deres kalender til landbrugets vækstcyklus og fejrede deres årsskift med Samhain-festen om aftenen på den ellevte fuldmåne i et år. Kelterne troede, at de døde på denne aften kommer tilbage til jorden for at besøge deres slægtninge. De brugte lys til at vise vejen til de afdødes ånder. Irerne ændrede senere denne skik. De var bange for de døde og klædte sig ud i grusomme masker for at skræmme netop disse ånder væk. Skikken med at udhule græskar og derefter udskære grusomme masker af dem går sandsynligvis tilbage til legenden om Jack O' Latern. Ifølge traditionen var det lykkedes den irske landsbyens smed, en drukkenbolt og uduelig, at undslippe helvede ved hjælp af et trick. Men da han bankede på himlens port, forblev den lukket for ham. Så han blev dømt til at vandre mellem himmel og helvede som et spøgelse, kun udstyret med et stykke glødende kul i en roe. Irske emigranter bragte legenden om Jack O' Lantern med sig til USA og Canada. Her blev kålravet til sidst til et udhulet græskar, og den uhyggelige legende blev snart overtaget af andre immigranters børn. Efter Anden Verdenskrig kom skikken med at fejre Halloween med masker og græskar tilbage til Europa fra Nordamerika. Hvor længe har Halloween været fejret i Tyskland? Halloween er blevet fejret i stigende grad i Tyskland i godt 20 år nu - også kommercielt. Natten mellem den 31. oktober og den 1. november, dvs. allehelgensdag, klæder mange mennesker sig ud for at fejre det til uhyggelige fester. Børn går fra hus til hus og beder om slik - "trick or treat" er deres "trussel". Denne skik med "trick-or-treating" har igen sine rødder i kristendommen. Ifølge traditionen gik unge mennesker i det niende århundrede e.Kr. fra dør til dør på Alle Sjæles Dag for at tigge om såkaldte sjælskager. Til gengæld for denne gave bad de for deres donorer og deres afdøde. Hvis de ikke fik nogen gaver, forbandede de huset. Hvor meget forretning ligger der bag Halloween? I 2015 omsatte den tyske konfektureindustri for omkring 12 millioner euro med vampyrer, græskar og spøgelser af frugtgummi eller chokolade - 20 procent mere end året før. Derudover anslås det, at der bruges yderligere 20 millioner euro om året på kostumer, dekorationer og andre Halloween-relaterede produkter. I USA skulle Halloween-udgifterne have nået et rekordhøjt niveau på 9,1 milliarder dollars i 2017. Udgifterne omkring julen i 2018 var dog f.eks. mere end en billion dollars. Er Halloween en helligdag i Tyskland? Nej, Halloween er ikke en helligdag i Tyskland. Den 31. oktober, som festivalen falder på, er dog i dele af Tyskland. I flere delstater fejres reformationsdagen på denne dag. Hvad betyder de stigende Corona-tal for Halloween og dets skikke? I 2020 frarådede politikere og politiet at gå fra dør til dør til Halloween. I år er skikken ved at glide lidt tilbage til normaliteten. "Der er ikke noget forbud mod Halloween", forklarer Dominic Geißler, talsmand for politiet i Schwaben Süd/West. "Det er dog tilrådeligt at følge AHA's regler: Hold afstand

万圣节习俗如何传入德国

万圣节习俗如何传入德国 2021年的万圣节是在10月31日。 现在这一天在德国也有其意义和大量的习俗。 今天是2021年的万圣节。 这一天在德国也越来越多地被庆祝。而在一些联邦州,它甚至是一个节日--出于不同的原因。 作者:Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | 看台: 08:14 Uhr 今天是2021年的万圣节,许多穿戴整齐的孩子将在本周日再次在房屋周围游行,询问 "不给糖就捣蛋?"。万圣节究竟是怎么来的?它是叫Helloween还是万圣节?这一天有什么习俗,在一些联邦州甚至是一个公共假日?还有--科罗娜对于2021年的万圣节究竟意味着什么? 日期:2021年万圣节是什么时候? 与以往一样,万圣节是在10月31日晚至11月1日,即从宗教改革日到万圣节。 万圣节:这个名字是什么意思? 这个名字实际上与天主教徒在11月1日庆祝的万圣节有关。在英语中,这个节日被称为 "All Hallows"。10月31日的晚上被称为 "万圣节前夕"。多年来,这已被缩短为万圣节的名称--有一个 "a",而不是一个 "e"。 庆祝万圣节的习俗从何而来? 在万圣节前后,几种不同起源的习俗混杂在一起。万圣节习俗的早期起源可能要追溯到2500年前的铁器时代。当时,中欧大部分地区的凯尔特人将他们的日历与农业植被周期保持一致,并在一年中第11个满月的晚上举行三圣节,庆祝他们的年轮。 凯尔特人相信,在这个晚上,死者会回到人间探望他们的亲属。他们用灯光为死者的灵魂指明道路。爱尔兰人后来改变了这一习俗。他们害怕死人,穿上可怕的面具,以吓走那些鬼魂。 将南瓜挖空,然后用其雕刻出可怕的面具的习俗可能要追溯到杰克-奥-拉登的传说。根据传统,爱尔兰村庄的铁匠是个酒鬼和一无是处的人,他通过一个诡计成功逃脱了地狱。然而,当他敲开天堂的大门时,大门仍然对他关闭。因此,他被判处作为一个鬼魂在天堂和地狱之间行走,只配备了萝卜里的一块发光的煤。 爱尔兰移民将杰克灯笼的传说带到了美国和加拿大。在那里,萝卜最终变成了一个被挖空的南瓜,这个阴森恐怖的传说很快就被其他移民的孩子们采用。第二次世界大战后,用面具和南瓜庆祝万圣节的习俗从北美回到了欧洲。 在德国庆祝万圣节有多长时间了? 万圣节在德国被越来越多地庆祝,已经有20年了--包括商业化。10月31日晚至11月1日,即万圣节,许多人在诡异的聚会上盛装庆祝。孩子们挨家挨户地要糖果--"不给糖就捣蛋 "是他们的 "威胁"。 这种 "不给糖就捣蛋 "的习俗又源于基督教。根据传统,在公元九世纪,年轻人在万灵节当天挨家挨户地乞讨所谓的灵魂蛋糕。作为对这份礼物的回报,他们为捐赠者和他们的死者祈祷。如果他们没有收到礼物,他们就诅咒这所房子。 万圣节背后有多少生意? 2015年,德国糖果业用果胶或巧克力制成的吸血鬼、南瓜和鬼魂的营业额约为1200万欧元,比前一年增加了20%。此外,据估计,每年还有2000万欧元用于购买服装、装饰品和其他与万圣节有关的产品。在美国,据说2017年的万圣节消费达到了91亿美元的历史新高。然而,以2018年圣诞节前后的支出为例,超过了一万亿美元。 万圣节在德国是一个节日吗? 不,在德国,万圣节本身不是一个公共假日。然而,10月31日,在德国的部分地区,节日是在这一天。在几个联邦州,宗教改革日是在这一天庆祝的。 科罗娜数字的上升对万圣节及其习俗意味着什么? 2020年,政治家和警察建议不要在万圣节期间挨家挨户地走访。今年,这一习俗有点向常态滑回。"施瓦本南/西区警察总部的发言人Dominic Geißler解释说:"没有禁止万圣节的禁令。"然而,最好是遵循AHA的规则。保持距离,在不能保持距离的情况下

Как обичаят Хелоуин се е появил в Германия

Как обичаят Хелоуин се е появил в Германия Хелоуин 2021 е на 31 октомври. Денят вече има своето значение и множество обичаи в Германия. Днес е Хелоуин 2021 г. Денят се празнува все по-често и в Германия. А в някои федерални щати той дори е празник - по друга причина. От Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Стойка: 08:14 часа Днес е Хелоуин 2021 г. и тази неделя много облечени деца отново ще обикалят къщите и ще питат "трик или лакомство?". Откъде всъщност идва Хелоуин? Helloween ли се нарича или Halloween? Какви обичаи има на този ден, който дори е официален празник в някои федерални щати? И - какво всъщност означава Corona за Хелоуин 2021? Дата: Кога е Хелоуин 2021 г.? Както винаги, Хелоуин се пада в нощта от 31 октомври до 1 ноември, т.е. от Деня на Реформацията до Деня на Вси светии. Хелоуин: Какво означава името? Името всъщност е свързано с Деня на Вси светии, който се празнува от католиците на 1 ноември. На английски език този празник се нарича "All Hallows". Вечерта на 31 октомври се нарича "навечерието на Вси светии". С течение на годините това име е съкратено до Хелоуин - с "а", а не с "д". Откъде идва обичаят да се празнува Хелоуин? Покрай Хелоуин се смесват няколко обичая с различен произход. Началото на обичая Хелоуин вероятно е поставено преди 2500 години през желязната епоха. По това време келтите в голяма част от Централна Европа съобразяват календарите си със селскостопанския цикъл на вегетация и празнуват смяната на годината с фестивала Самхейн вечерта на единадесетото пълнолуние в годината. Келтите вярвали, че на тази вечер мъртвите се връщат на земята, за да посетят своите роднини. Използвали са светлини, за да покажат пътя на духовете на починалите. По-късно ирландците променят този обичай. Те се страхували от мъртвите и се обличали с ужасяващи маски, за да изплашат тези духове. Обичаят да се издълбават тикви и след това да се издълбават ужасяващи маски от тях вероятно води началото си от легендата за Джак О' Латерн. Според преданието ирландският селски ковач, пияница и нищожество, успял да се измъкне от ада с хитрост. Когато почукал на небесната порта, тя останала затворена за него. Така той бил осъден да се разхожда между рая и ада като призрак, снабден само с парче нажежен въглен в ряпа. Ирландските емигранти пренасят легендата за Джак О' Лантър в САЩ и Канада. Там ряпата в крайна сметка се превръща в издълбана тиква, а зловещата легенда скоро е възприета от децата на други имигранти. След Втората световна война обичаят да се празнува Хелоуин с маски и тикви се завръща в Европа от Северна Америка. Откога Хелоуин се празнува в Германия? Хелоуин се празнува все по-често в Германия от 20 години насам - включително и в търговската мрежа. В нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, т.е. в Деня на Вси светии, много хора се преобличат, за да празнуват на страховити партита. Децата обикалят от къща на къща и искат сладкиши - "трик или лакомство" е тяхната "заплаха". Обичаят "трик или лечение" отново има своите корени в християнството. Според преданието през девети век от н.е. младежи обикалят от врата на врата в деня на Задушница и молят за т.нар. душевни питки. В замяна на този дар те се молеха за своите дарители и за техните починали. Ако не получат подаръци, те проклинат къщата. Какъв бизнес се крие зад Хелоуин? През 2015 г. германската сладкарска промишленост е реализирала оборот от около 12 милиона евро с вампири, тикви и призраци, изработени от плодова дъвка или шоколад - с 20 процента повече от предходната година. Освен това се смята, че други 20 милиона евро годишно се харчат за костюми, украшения и други продукти, свързани с Хелоуин. В САЩ разходите за Хелоуин през 2017 г. са достигнали рекордните 9,1 милиарда долара. През 2018 г. обаче разходите покрай Коледа са били над един трилион долара. Хелоуин празник ли е в Германия? Не, самият Хелоуин не е официален празник в Германия. Въпреки това 31 октомври, на който се пада празникът, е в някои части на Германия. В няколко федерални щата на този ден се отбелязва Денят на Реформацията. Какво означава нарастващият брой на Corona за Хелоуин и неговите обичаи? През 2020 г. политиците и полицията съветват да не се обикаля по домовете по време на Хелоуин. Тази година обичаят се връща малко към нормалността. "Няма забрана, която да забранява Хелоуин", обяснява Доминик Гайслер, говорител на полицейското управление в Швабен Юг/Запад. "Въпреки това е препоръчително да се спазват правилата на AHA: Спазвайте дистанция

Hogyan került a Halloween szokás Németországba

Hogyan került a Halloween szokás Németországba 2021-ben október 31-én van Halloween. A napnak most már Németországban is megvan a maga jelentősége és rengeteg szokása. Ma van Halloween 2021. Ezt a napot Németországban is egyre többen ünneplik. Néhány szövetségi államban pedig még ünnep is - más okból. Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Stand: 08:14 Uhr Ma van Halloween 2021, és sok beöltözött gyermek ismét felvonul majd a házak körül vasárnap, és azt kérdezi: "Csokit vagy csalunk?". Honnan származik valójában a Halloween? Helloween vagy Halloween a neve? Milyen szokások vannak ezen a napon, amely egyes szövetségi államokban még munkaszüneti nap is? És - mit jelent a Corona valójában a 2021-es Halloweenre? Dátum: Mikor lesz 2021-ben Halloween? Mint mindig, a Halloween október 31-ről november 1-jére, azaz a reformáció napjától mindenszentek napjáig tartó időszakra esik. Halloween: Mit jelent a név? A név valójában a Mindenszentek napjához kapcsolódik, amelyet a katolikusok november 1-jén ünnepelnek. Angolul ezt az ünnepet "All Hallows"-nak hívják. Október 31-e estéjét "Mindenszentek estéjének" nevezik. Az évek során ez a Halloween névre rövidült - "a" betűvel, nem "e"-vel. Honnan ered a Halloween ünneplésének szokása? Halloween körül számos különböző eredetű szokás keveredik egymással. A halloweeni szokás korai eredete valószínűleg 2500 évvel ezelőttre, a vaskorba nyúlik vissza. Abban az időben a kelták Közép-Európa nagy részén a mezőgazdasági vegetációs ciklushoz igazították naptárukat, és az év fordulóját Samhain ünnepével ünnepelték az év tizenegyedik teliholdjának estéjén. A kelták úgy hitték, hogy ezen az estén a halottak visszatérnek a földre, hogy meglátogassák rokonaikat. Fényekkel mutatták az utat az elhunytak szellemeinek. Az írek később megváltoztatták a szokást. Féltek a halottaktól, és hátborzongató maszkokba öltöztek, hogy elijesszék a szellemeket. Az a szokás, hogy tököket vájnak ki, majd borzalmas maszkokat faragnak belőlük, valószínűleg Jack O' Latern legendájára vezethető vissza. A hagyomány szerint az ír falusi kovácsnak, egy részeges és semmirekellőnek egy csellel sikerült megmenekülnie a pokolból. Amikor azonban bekopogott a mennyország kapuján, az zárva maradt előtte. Így arra ítélték, hogy szellemként járjon a menny és a pokol között, csupán egy darab izzó szénnel felszerelkezve egy répában. Az ír emigránsok hozták el a Jack O' Lantern legendáját az Egyesült Államokba és Kanadába. Ott a répából végül egy kivájt tök lett, és a hátborzongató legendát hamarosan más bevándorlók gyermekei is átvették. A második világháború után Észak-Amerikából visszatért Európába a Halloween maszkokkal és sütőtökkel való megünneplésének szokása. Mióta ünneplik a Halloweent Németországban? A halloweent jó 20 éve egyre inkább ünneplik Németországban - beleértve a kereskedelmi forgalomba hozatalt is. Október 31-ről november 1-jére virradó éjszaka, azaz Mindenszentek napján sokan beöltöznek, hogy kísérteties partikon ünnepeljenek. A gyerekek házról házra járnak, és édességet kérnek - a "csokit vagy csalunk" az ő "fenyegetésük". A "csokit vagy csalunk" szokása ismét a kereszténységben gyökerezik. A hagyomány szerint a Krisztus utáni kilencedik században a fiatalok mindenszentek napján házról házra jártak, és úgynevezett léleksüteményt koldultak. Az ajándékért cserébe imádkoztak az adományozókért és az elhunytakért. Ha nem kaptak ajándékot, megátkozták a házat. Mennyi üzlet van a Halloween mögött? 2015-ben a német édességipar mintegy tizenkétmillió eurót forgatott meg gyümölcsgumiból vagy csokoládéból készült vámpírokkal, tökökkel és szellemekkel - 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Emellett a becslések szerint évente további 20 millió eurót költenek jelmezekre, dekorációkra és egyéb halloweenhez kapcsolódó termékekre. Az Egyesült Államokban a halloweeni kiadások 2017-ben állítólag rekordot döntöttek, 9,1 milliárd dollárt tettek ki. A karácsony körüli költekezés azonban 2018-ban például több mint egy billió dollár volt. A Halloween ünnep Németországban? Nem, maga a Halloween nem állami ünnep Németországban. Németország egyes részein azonban október 31., amelyre az ünnep esik. Több szövetségi államban ezen a napon ünneplik a reformáció napját. Mit jelentenek az emelkedő Corona számok a Halloween és a szokások szempontjából? 2020-ban a politikusok és a rendőrség azt tanácsolta, hogy Halloween alkalmából ne járjanak házról házra. Idén a szokás egy kicsit visszacsúszik a normalitás felé. "Nincs olyan tilalom, amely tiltaná a halloweent" - magyarázza Dominic Geißler, a Schwaben Süd/West rendőrkapitányság szóvivője. "Célszerű azonban betartani az AHA szabályait: Tartsd a távolságot

Jak se halloweenský zvyk dostal do Německa

Jak se halloweenský zvyk dostal do Německa Halloween 2021 připadá na 31. října. Tento den má nyní svůj význam a spoustu zvyků i v Německu. Dnes je Halloween 2021. Tento den se stále častěji slaví také v Německu. A v některých spolkových zemích je dokonce svátkem - z jiného důvodu. Podle Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Od: 08:14 hod. Dnes je Halloween 2021 a mnoho převlečených dětí se bude tuto neděli opět procházet po domech a ptát se "trick or treat?". Odkud vlastně pochází Halloween? Jmenuje se Helloween nebo Halloween? Jaké jsou zvyky v tento den, který je v některých spolkových zemích dokonce státním svátkem? A - co vlastně znamená Corona pro Halloween 2021? Datum: Kdy je Halloween 2021? Halloween připadá jako vždy na noc z 31. října na 1. listopadu, tedy od svátku reformace do svátku Všech svatých. Halloween: Co ten název znamená? Název vlastně souvisí se svátkem Všech svatých, který katolíci slaví 1. listopadu. V angličtině se tento svátek nazývá "All Hallows". Večer 31. října se nazývá "Předvečer všech svatých". V průběhu let se tento název zkrátil na Halloween - s "a", nikoliv s "e". Odkud pochází zvyk slavit Halloween? Kolem Halloweenu se mísí několik zvyků různého původu. Počátky halloweenského zvyku sahají pravděpodobně 2500 let do doby železné. V té době Keltové ve velké části střední Evropy sladili svůj kalendář se zemědělským vegetačním cyklem a oslavovali přelom roku svátkem Samhain večer jedenáctého úplňku v roce. Keltové věřili, že v tento večer se mrtví vracejí na zem, aby navštívili své příbuzné. Pomocí světel ukazovali cestu duchům zemřelých. Irové později tento zvyk změnili. Báli se mrtvých a oblékali se do hrůzostrašných masek, aby právě tyto duchy zastrašili. Zvyk vydlabávat dýně a vyřezávat z nich hrůzostrašné masky pochází pravděpodobně z legendy o Jacku O' Laternovi. Podle tradice se irskému vesnickému kováři, opilci a budižkničemu, podařilo lstí uniknout peklu. Když však zaklepal na nebeskou bránu, zůstala pro něj zavřená. Byl tedy odsouzen k tomu, aby jako duch chodil mezi nebem a peklem, vybaven pouze kusem žhavého uhlí v řepě. Irští emigranti přinesli legendu o Jacku O' Lanternovi do Spojených států a Kanady. Tam se z tuřínu nakonec stala vydlabaná dýně a strašidelnou legendu brzy převzaly děti dalších přistěhovalců. Po druhé světové válce se do Evropy ze Severní Ameriky vrátil zvyk slavit Halloween v maskách a s dýněmi. Jak dlouho se v Německu slaví Halloween? Halloween se v Německu slaví stále častěji už dobrých 20 let - včetně komercializace. V noci z 31. října na 1. listopadu, tedy na svátek Všech svatých, se mnoho lidí převléká a slaví na strašidelných večírcích. Děti chodí od domu k domu a žádají o sladkosti - "trick or treat" je jejich "hrozba". Tento zvyk "koledování" má opět kořeny v křesťanství. Podle tradice chodili v devátém století našeho letopočtu mladí lidé v den Všech duší od domu k domu a žebrali o takzvané dušičkové koláče. Na oplátku za tento dar se modlili za své dárce a jejich zesnulé. Pokud žádné dary nedostali, proklínali dům. Kolik obchodů se skrývá za Halloweenem? V roce 2015 německý cukrářský průmysl vyprodukoval upíry, dýně a duchy z ovocných žvýkaček nebo čokolády za zhruba dvanáct milionů eur, což je o 20 procent více než v předchozím roce. Kromě toho se odhaduje, že dalších 20 milionů eur ročně se utratí za kostýmy, dekorace a další výrobky související s Halloweenem. V USA dosáhly výdaje na Halloween v roce 2017 rekordní výše 9,1 miliardy dolarů. Nicméně například výdaje v roce 2018 činily více než bilion dolarů. Je Halloween v Německu svátkem? Ne, samotný Halloween není v Německu státním svátkem. Nicméně 31. října, na který svátek připadá, je v některých částech Německa. V některých spolkových zemích se v tento den slaví Den reformace. Co znamenají rostoucí čísla společnosti Corona pro Halloween a jeho zvyky? V roce 2020 politici a policie nedoporučovali chodit na Halloween od dveří ke dveřím. V letošním roce se zvyk vrací trochu zpět k normálu. "Žádný zákaz Halloweenu neexistuje," vysvětluje Dominic Geißler, mluvčí policejního ředitelství Schwaben Süd/West. "Je však vhodné dodržovat pravidla AHA: Udržujte si odstup

Cómo llegó la costumbre de Halloween a Alemania

Cómo llegó la costumbre de Halloween a Alemania Halloween 2021 es el 31 de octubre. Este día también tiene su significado y muchas costumbres en Alemania. Hoy es Halloween 2021. Este día también se celebra cada vez más en Alemania. Y en algunos estados federales es incluso un día festivo - por una razón diferente. Por Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Stand: 08:14 Uhr Hoy es Halloween 2021 y muchos niños disfrazados volverán a desfilar por las casas este domingo preguntando "¿truco o trato?". ¿De dónde viene realmente Halloween? ¿Se llama Helloween o Halloween? ¿Qué costumbres hay en este día, que incluso es festivo en algunos estados federales? Y - ¿qué significa realmente Corona para Halloween 2021? Fecha: ¿Cuándo es Halloween 2021? Como siempre, Halloween cae en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, es decir, desde el Día de la Reforma hasta el Día de Todos los Santos. Halloween: ¿Qué significa el nombre? El nombre está relacionado con el Día de Todos los Santos, que los católicos celebran el 1 de noviembre. En inglés, esta fiesta se llama "All Hallows". La noche del 31 de octubre se llama "All Hallows Eve". Con el paso de los años, se ha acortado al nombre de Halloween, con "a", no con "e". ¿De dónde viene la costumbre de celebrar Halloween? En torno a Halloween se mezclan varias costumbres de distintos orígenes. Los primeros orígenes de la costumbre de Halloween se remontan probablemente a la Edad de Hierro. En aquella época, los celtas de gran parte de Europa Central alineaban sus calendarios con el ciclo agrícola de la vegetación y celebraban su cambio de año con la fiesta de Samhain en la noche de la undécima luna llena del año. Los celtas creían que en esta noche los muertos volvían a la tierra para visitar a sus familiares. Utilizaban luces para mostrar el camino a los espíritus de los difuntos. Más tarde, los irlandeses cambiaron la costumbre. Tenían miedo de los muertos y se vestían con máscaras horripilantes para ahuyentar a esos mismos espíritus. La costumbre de ahuecar calabazas y tallar con ellas horribles máscaras se remonta probablemente a la leyenda de Jack O' Latern. Según la tradición, el herrero irlandés del pueblo, borracho y bueno para nada, había conseguido escapar del infierno gracias a un truco. Sin embargo, cuando llamó a la puerta del cielo, ésta permaneció cerrada para él. Así que fue condenado a caminar entre el cielo y el infierno como un fantasma, equipado sólo con un trozo de carbón incandescente en un nabo. Los emigrantes irlandeses llevaron la leyenda de Jack O' Lantern a Estados Unidos y Canadá. Allí, el nabo acabó convirtiéndose en una calabaza hueca y la inquietante leyenda pronto fue adoptada por los hijos de otros inmigrantes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la costumbre de celebrar Halloween con máscaras y calabazas volvió a Europa desde Norteamérica. ¿Desde cuándo se celebra Halloween en Alemania? Desde hace unos 20 años se celebra cada vez más Halloween en Alemania, incluyendo su comercialización. En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, es decir, el día de Todos los Santos, mucha gente se disfraza para celebrarlo en fiestas espeluznantes. Los niños van de casa en casa pidiendo caramelos: "truco o trato" es su "amenaza". Esta costumbre de "truco o trato" tiene de nuevo sus raíces en el cristianismo. Según la tradición, en el siglo IX d.C., los jóvenes iban de puerta en puerta el día de Todos los Santos pidiendo los llamados pasteles de almas. A cambio de este regalo, rezaron por sus donantes y sus difuntos. Si no recibían regalos, maldecían la casa. ¿Cuánto negocio hay detrás de Halloween? En 2015, la industria confitera alemana facturó unos doce millones de euros con vampiros, calabazas y fantasmas hechos de goma de fruta o chocolate, un 20% más que el año anterior. Además, se calcula que se gastan otros 20 millones de euros al año en disfraces, decoraciones y otros productos relacionados con Halloween. En Estados Unidos, el gasto en Halloween habría alcanzado un récord de 9.100 millones de dólares en 2017. Sin embargo, el gasto en torno a la Navidad en 2018, por ejemplo, fue de más de un billón de dólares. ¿Es Halloween una fiesta en Alemania? No, Halloween no es un día festivo en Alemania. Sin embargo, el 31 de octubre, fecha en la que se celebra la fiesta, es en algunas partes de Alemania. En varios estados federados se celebra este día el Día de la Reforma. ¿Qué significa el aumento de las cifras de Corona para Halloween y sus costumbres? En 2020, los políticos y la policía desaconsejaron ir de puerta en puerta en Halloween. Este año, la costumbre vuelve un poco a la normalidad. "No hay ninguna prohibición que prohíba Halloween", explica Dominic Geißler, portavoz de la jefatura de policía de Schwaben Süd/West. "Sin embargo, es aconsejable seguir las normas de la AHA: Mantenga la distancia

Kako je običaj noči čarovnic prišel v Nemčijo

Kako je običaj noči čarovnic prišel v Nemčijo Noč čarovnic 2021 je 31. oktobra. Ta dan ima zdaj svoj pomen in veliko običajev tudi v Nemčiji. Danes je noč čarovnic 2021. Ta dan se vedno bolj praznuje tudi v Nemčiji. V nekaterih zveznih državah je to celo praznik - iz drugega razloga. Po Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Stojalo: 08:14 Uhr Danes je noč čarovnic 2021 in številni preoblečeni otroci bodo to nedeljo spet hodili po hišah in spraševali: "Trick or treat?". Od kod pravzaprav izvira noč čarovnic? Se imenuje Helloween ali Halloween? Kakšni so običaji na ta dan, ki je v nekaterih zveznih državah celo državni praznik? In - kaj Corona dejansko pomeni za noč čarovnic 2021? Datum: Kdaj je noč čarovnic 2021? Noč čarovnic je kot vedno noč z 31. oktobra na 1. november, tj. od dneva reformacije do dneva vseh svetih. Noč čarovnic: Kaj pomeni ime? Ime je dejansko povezano z dnevom vseh svetih, ki ga katoličani praznujejo 1. novembra. V angleščini se ta praznik imenuje "All Hallows". Večer 31. oktobra se imenuje "večer vseh svetih". Z leti se je to ime skrajšalo na noč čarovnic - s črko "a" in ne s črko "e". Od kod izvira običaj praznovanja noči čarovnic? Ob noči čarovnic se mešajo različni običaji različnega izvora. Prvi začetki običaja noč čarovnic segajo verjetno 2500 let nazaj v železno dobo. Takrat so Kelti v večjem delu Srednje Evrope svoje koledarje uskladili s kmetijskim ciklusom vegetacije in na večer enajste polne lune v letu praznovali prelom leta s praznikom Samhain. Kelti so verjeli, da se na ta večer mrtvi vrnejo na zemljo in obiščejo svoje sorodnike. Z lučmi so kazali pot duhovom umrlih. Irci so pozneje spremenili ta običaj. Bali so se mrtvih in se oblačili v grozljive maske, da bi prestrašili prav te duhove. Običaj izdolbenih buč, iz katerih nato izrežemo grozljive maske, verjetno izvira iz legende o Jacku O' Laternu. Po izročilu naj bi se irski vaški kovač, pijanec in ničvrednež, z zvijačo izognil peklu. Ko je potrkal na nebeška vrata, so mu ostala zaprta. Tako je bil obsojen, da kot duh hodi med nebesi in peklom, opremljen le s koščkom žarečega oglja v repi. Irski izseljenci so legendo o Jacku O' Lanternu prinesli v Združene države Amerike in Kanado. Tam je repa sčasoma postala izdolbena buča, srhljivo legendo pa so kmalu posvojili tudi otroci drugih priseljencev. Po drugi svetovni vojni se je običaj praznovanja noči čarovnic z maskami in bučami iz Severne Amerike vrnil v Evropo. Kako dolgo že praznujejo noč čarovnic v Nemčiji? Noč čarovnic se v Nemčiji vse bolj praznuje že dobrih 20 let - vključno s komercializacijo. V noči z 31. oktobra na 1. november, tj. na dan vseh svetih, se veliko ljudi preobleče in praznuje na strašljivih zabavah. Otroci hodijo od hiše do hiše in prosijo za sladkarije - "trik ali darilo" je njihova "grožnja". Ta običaj "trick-or-treating" ima svoje korenine v krščanstvu. Po izročilu so v devetem stoletju našega štetja mladi na dan vseh duš hodili od vrat do vrat in prosili za tako imenovane dušne pogače. V zameno za ta dar so molili za svoje darovalce in njihove pokojnike. Če niso prejeli daril, so hišo prekleli. Koliko poslov se skriva za nočjo čarovnic? Leta 2015 je nemška slaščičarska industrija z vampirji, bučami in duhovi iz sadnega gumija ali čokolade zaslužila približno dvanajst milijonov evrov - 20 odstotkov več kot leto prej. Poleg tega se ocenjuje, da se za kostume, okraske in druge izdelke, povezane z nočjo čarovnic, letno porabi še 20 milijonov evrov. V ZDA naj bi poraba za noč čarovnic leta 2017 dosegla rekordnih 9,1 milijarde dolarjev. Vendar je bila poraba ob božiču v letu 2018 na primer več kot trilijon dolarjev. Ali je noč čarovnic v Nemčiji praznik? Ne, noč čarovnic v Nemčiji ni državni praznik. Vendar pa je 31. oktober, na katerega pade festival, v nekaterih delih Nemčije. V več zveznih državah na ta dan praznujejo dan reformacije. Kaj pomeni naraščajoče število avtomobilov Corona za noč čarovnic in njene običaje? Leta 2020 so politiki in policija odsvetovali, da bi na noč čarovnic hodili od vrat do vrat. Letos se je običaj vrnil k normalnosti. "Noč čarovnic ni prepovedana," pojasnjuje Dominic Geißler, tiskovni predstavnik policijske uprave Schwaben Süd/West. "Vendar je priporočljivo upoštevati pravila AHA: Držite se na razdalji in, če ne morete,

Ako sa halloweenský zvyk dostal do Nemecka

Ako sa halloweenský zvyk dostal do Nemecka Halloween 2021 pripadá na 31. októbra Tento deň má v Nemecku svoj význam a množstvo zvykov. Dnes je Halloween 2021. Tento deň sa čoraz viac oslavuje aj v Nemecku. A v niektorých federálnych štátoch je dokonca sviatkom - z iného dôvodu. Podľa Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Stánok: 08:14 Uhr Dnes je Halloween 2021 a mnoho prezlečených detí bude túto nedeľu opäť chodiť po domoch a pýtať sa "trick or treat?". Odkiaľ vlastne pochádza Halloween? Volá sa to Helloween alebo Halloween? Aké zvyky sú v tento deň, ktorý je v niektorých spolkových krajinách dokonca štátnym sviatkom? A - čo vlastne znamená Corona pre Halloween 2021? Dátum: Kedy je Halloween 2021? Halloween ako vždy pripadá na noc z 31. októbra na 1. novembra, t. j. zo Sviatku reformácie na Sviatok všetkých svätých. Halloween: Čo tento názov znamená? Názov súvisí so Sviatkom všetkých svätých, ktorý katolíci oslavujú 1. novembra. V angličtine sa tento sviatok nazýva "All Hallows". Večer 31. októbra sa nazýva "Predvečer všetkých svätých". V priebehu rokov sa tento názov skrátil na Halloween - s "a", nie s "e". Odkiaľ pochádza zvyk oslavovať Halloween? Na Halloween sa spája niekoľko zvykov rôzneho pôvodu. Prvopočiatky zvyku Halloween siahajú pravdepodobne 2500 rokov do doby železnej. V tom čase Kelti vo veľkej časti strednej Európy zosúladili svoj kalendár s poľnohospodárskym vegetačným cyklom a oslavovali prelom roka sviatkom Samhain večer jedenásteho splnu v roku. Kelti verili, že v tento večer sa mŕtvi vracajú na zem, aby navštívili svojich príbuzných. Pomocou svetiel ukazovali cestu duchom zosnulých. Íri neskôr tento zvyk zmenili. Báli sa mŕtvych a obliekali sa do strašidelných masiek, aby odohnali práve týchto duchov. Zvyk vydlabávať tekvice a potom z nich vyrezávať hrôzostrašné masky pravdepodobne pochádza z legendy o Jackovi O' Laternovi. Podľa tradície sa írskemu dedinskému kováčovi, opilcovi a ničomníkovi, podarilo uniknúť z pekla pomocou triku. Keď však zaklopal na nebeskú bránu, zostala pre neho zatvorená. A tak bol odsúdený, aby chodil medzi nebom a peklom ako duch, vybavený len kúskom žeravého uhlia v repke. Írski emigranti priniesli legendu o Jackovi O' Lantern do Spojených štátov a Kanady. Tam sa z turaka nakoniec stala vydlabaná tekvica a strašidelnú legendu si čoskoro osvojili aj deti ďalších prisťahovalcov. Po druhej svetovej vojne sa do Európy zo Severnej Ameriky vrátil zvyk sláviť Halloween v maskách a s tekvicami. Ako dlho sa v Nemecku oslavuje Halloween? Halloween sa v Nemecku oslavuje čoraz častejšie už dobrých 20 rokov - vrátane komercializácie. V noci z 31. októbra na 1. novembra, t. j. na Sviatok všetkých svätých, sa mnoho ľudí oblieka na strašidelné oslavy. Deti chodia od domu k domu a pýtajú si sladkosti - "trick or treat" je ich "hrozba". Tento zvyk "koledovania" má opäť korene v kresťanstve. Podľa tradície v 9. storočí nášho letopočtu chodili mladí ľudia v deň Dušičiek od domu k domu a žobrali o takzvané dušičkové koláče. Za tento dar sa modlili za svojich darcov a ich zosnulých. Ak nedostali žiadne dary, preklínali dom. Koľko biznisu sa skrýva za Halloweenom? V roku 2015 sa v nemeckom cukrárenskom priemysle s upírmi, tekvicami a duchmi z ovocných žuvačiek alebo čokolády vyprodukovalo približne dvanásť miliónov eur - o 20 percent viac ako rok predtým. Okrem toho sa odhaduje, že ďalších 20 miliónov eur ročne sa minie na kostýmy, dekorácie a iné výrobky súvisiace s Halloweenom. V USA dosiahli výdavky na Halloween v roku 2017 rekordnú výšku 9,1 miliardy dolárov. Avšak napríklad výdavky na Vianoce v roku 2018 predstavovali viac ako bilión dolárov. Je Halloween v Nemecku sviatok? Nie, samotný Halloween nie je v Nemecku štátnym sviatkom. Avšak 31. október, na ktorý pripadá tento sviatok, je v niektorých častiach Nemecka. Vo viacerých spolkových krajinách sa v tento deň oslavuje Deň reformácie. Čo znamená rastúci počet Corona pre Halloween a jeho zvyky? V roku 2020 politici a polícia neodporúčali chodiť na Halloween od dverí k dverám. Tento rok sa tento zvyk trochu vracia k normálnosti. "Neexistuje žiadny zákaz, ktorý by zakazoval Halloween," vysvetľuje Dominic Geißler, hovorca policajného riaditeľstva Schwaben Süd/West. "Odporúča sa však dodržiavať pravidlá AHA: Udržujte si odstup

Hur Halloween kom till Tyskland

Hur Halloween kom till Tyskland Halloween 2021 infaller den 31 oktober, och även i Tyskland har denna dag sin betydelse och många sedvänjor. I dag är det Halloween 2021, och dagen firas allt oftare även i Tyskland. I vissa delstater är det till och med en helgdag - av en annan anledning. Av Allgäuer Zeitung 31.10.2021 | Stand: 08:14 Uhr I dag är det Halloween 2021 och många utklädda barn kommer återigen att gå runt i husen på söndag och fråga om de vill ha bus eller godis. Varifrån kommer Halloween egentligen? Heter det Helloween eller Halloween? Vilka sedvänjor finns det på denna dag, som till och med är en helgdag i vissa delstater? Och - vad betyder Corona egentligen för Halloween 2021? Datum: När är Halloween 2021? Halloween infaller som vanligt natten mellan den 31 oktober och den 1 november, dvs. från reformationsdagen till Alla helgons dag. Halloween: Vad betyder namnet? Namnet är faktiskt relaterat till Alla helgons dag, som firas av katoliker den 1 november. På engelska kallas denna helgdag "All Hallows". Kvällen den 31 oktober kallas "All Hallows Eve". Under årens lopp har detta förkortats till namnet Halloween - med ett "a", inte ett "e". Varifrån kommer bruket att fira Halloween? Flera seder av olika ursprung blandas ihop kring Halloween. Halloween-bruket har troligen sitt ursprung i 2500 år, till järnåldern. Vid den tiden anpassade kelterna i stora delar av Centraleuropa sina kalendrar till jordbrukets växtcykel och firade årsskiftet med Samhain-festivalen på kvällen den elfte fullmånen på året. Kelterna trodde att de döda kommer tillbaka till jorden den här kvällen för att besöka sina släktingar. De använde ljus för att visa vägen för de avlidnas andar. Irländarna ändrade senare denna sedvänja. De var rädda för de döda och klädde sig i grymma masker för att skrämma bort just dessa andar. Bruket att urholka pumpor och sedan snida hemska masker ur dem går förmodligen tillbaka till legenden om Jack O' Latern. Enligt traditionen hade den irländske bysmeden, som var en fyllbult och en nolla, lyckats fly från helvetet genom ett trick. Men när han knackade på himlens port förblev den stängd för honom. Så han dömdes att vandra mellan himmel och helvete som ett spöke, utrustad endast med en bit glödande kol i en rova. Irländska emigranter förde legenden om Jack O' Lantern till USA och Kanada. Där blev rovan så småningom en urholkad pumpa och den kusliga legenden antogs snart av andra invandrares barn. Efter andra världskriget återkom bruket att fira Halloween med masker och pumpor till Europa från Nordamerika. Hur länge har Halloween firats i Tyskland? Halloween har firats alltmer i Tyskland i drygt 20 år - även kommersiellt. Natten mellan den 31 oktober och den 1 november, Allhelgonahelgen, klär många ut sig för att fira på kusliga fester. Barn går från hus till hus och ber om godis - "trick or treat" är deras "hot". Denna sedvänja med "trick-or-treating" har återigen sina rötter i kristendomen. Enligt traditionen gick unga människor på 800-talet e.Kr. från dörr till dörr på Allsjälsdagen och tiggde om så kallade själskakor. I gengäld för denna gåva bad de för sina donatorer och deras avlidna. Om de inte fick några gåvor förbannade de huset. Hur mycket affärer ligger bakom Halloween? År 2015 omsatte den tyska konfektyrindustrin cirka tolv miljoner euro med vampyrer, pumpor och spöken av fruktgummi eller choklad - 20 procent mer än året innan. Dessutom beräknas ytterligare 20 miljoner euro per år spenderas på dräkter, dekorationer och andra halloweenrelaterade produkter. I USA sägs Halloween-utgifterna ha nått en rekordhög nivå på 9,1 miljarder dollar 2017. Utgifterna kring julen 2018 uppgick dock till exempel till mer än en biljon dollar. Är Halloween en helgdag i Tyskland? Nej, Halloween är inte en helgdag i Tyskland. Den 31 oktober, som festivalen infaller på, är dock i delar av Tyskland. I flera delstater firas reformationsdagen denna dag. Vad betyder de stigande Corona- siffrorna för Halloween och dess seder? År 2020 avrådde politiker och polisen från att gå från dörr till dörr på Halloween. I år har bruket börjat bli lite mer normalt igen. "Det finns inget förbud mot Halloween", förklarar Dominic Geißler, talesman för polisen i Schwaben Süd/West. "Det är dock tillrådligt att följa AHA:s regler: Håll dig på avstånd och om du inte kan det