Wednesday, May 12, 2021

Schotse onafhankelijkheid mogelijk een stap dichterbij na verkiezingsuitslag SNP

GEPUBLICEERD MON, MEI 10 20219:33 AM EDTUPDATED TUE, MEI 11 20211:40 AM EDT Elliot Smith BELANGRIJKE PUNTEN De SNP haalde één zetel minder dan een absolute meerderheid. Ze wonnen 64 van de 129 beschikbare zetels in het Schotse parlement, maar slaagden erin een coalitie te vormen met de Schotse Groenen. De hamvraag is of de conservatieve regering van premier Boris Johnson het verzoek om een tweede onafhankelijkheidsreferendum zal blokkeren, wat waarschijnlijk tot een langdurige rechtsstrijd zou leiden. Bij het laatste onafhankelijkheidsreferendum in 2014 stemden de Schotten 55% tegen 45% om in de unie te blijven, maar het VK is sindsdien uit de EU gestapt, ondanks dat Schotland met 62% voor bleef stemmen. De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft haar zinnen al gezet op een nieuw referendum over onafhankelijkheid van het V.K. nadat haar Schotse Nationale Partij een vierde termijn aan de macht won. De SNP haalde één zetel minder dan een absolute meerderheid en won 64 van de 129 beschikbare zetels in het Schotse parlement, maar wist wel een coalitie te vormen met de Schotse Groenen, waardoor een constitutionele strijd tussen Holyrood en de Britse regering in Westminster op til is. Sturgeon beloofde een nieuwe stemming te houden in de eerste helft van haar nieuwe vijfjarige zittingsperiode in het Schotse parlement. De hamvraag is echter of de conservatieve regering van premier Boris Johnson dit verzoek zal blokkeren, een stap die de Schotse nationalisten dan waarschijnlijk in de rechtbank zullen aanvechten. Bij het laatste onafhankelijkheidsreferendum in 2014 stemden de Schotten 55% tegen 45% om in de unie te blijven, maar het V.K. is sindsdien uit de EU gestapt, ondanks dat Schotland met 62% voor bleef stemmen. Johnson, een belangrijk boegbeeld van de Brexit-stemming, blijft impopulair ten noorden van de grens. 'Lawaaierige patstelling' Kallum Pickering, senior econoom bij Berenberg, merkte op dat uit opiniepeilingen blijkt dat de eens zo grote meerderheid voor Schotland om in de unie te blijven is afgenomen sinds Johnson is aangetreden. Hij zou zijn meerderheid van 80 zetels in het Britse parlement kunnen gebruiken om een tweede Schots referendum te weigeren en te voorkomen dat hij de premier wordt die toezag op de val van een 300 jaar oude unie. Het Schotse parlement werd in 1999 in de hoofdstad Edinburgh opgericht nadat de Schotse kiezers voor een gedeconcentreerde wetgevende macht hadden gestemd, en oefent op grond van de Schotlandwet van 1998 bevoegdheid uit op alle beleidsterreinen die niet aan het parlement van het Verenigd Koninkrijk zijn "voorbehouden". Westminster behoudt echter de bevoegdheid om het mandaat van het Schotse parlement te wijzigen en zijn jurisdictie uit te breiden of in te perken. "Mijn voorgevoel zegt dat Boris Johnson, aarts Brexiteer, een Brexit conservatieve partij, waarschijnlijk niet denkt dat ze een goede kans maken om te winnen in een tweede Schots onafhankelijkheidsreferendum, en dus wat ze waarschijnlijk zullen doen is een referendum weigeren als het wordt gevraagd en een luidruchtige patstelling afdwingen, waar echt niets zal veranderen, er veel lawaai zal zijn en de markten er echt gewoon doorheen moeten kijken - het zal geen ernstige economische gevolgen hebben," vertelde Pickering vrijdag aan CNBC. Vragen over hoe de Schotse onafhankelijkheid zou functioneren blijven onbeantwoord, zegt politicus Pickering merkte op dat de Britse regering zal verwachten dat het Hooggerechtshof de beslissing van het Britse parlement zal steunen. Hij suggereerde dat dit de beste uitkomst zou zijn voor Westminster totdat een volgende verkiezing voor het Schotse parlement of een algemene verkiezing in het V.K. een kans biedt om pro-onafhankelijkheidspartijen een deuk toe te brengen, of totdat de opiniepeilingen resoluut tegen onafhankelijkheid verschuiven. Conservatieve politici zijn al begonnen met zich uit te spreken tegen het houden van nog een onafhankelijkheidsstemming, waarbij minister Michael Gove van het kabinet aanvoerde dat een "splijtend" referendum de aandacht zou afleiden van het pandemisch herstel, waaronder banen en gezondheidszorg. Hoewel ze herhaalde dat ze pas "na de crisis" een openbare stemming zal nastreven, zei Sturgeon dat de vraag of de Britse regering een tweede referendum zal toestaan "gebaseerd is op een gebrek aan basisrespect voor de Schotse democratie". Pickering merkte op dat indien de Schotse nationalisten zouden proberen een illegale stemming te houden in het geval dat het Hooggerechtshof de kant van het Britse parlement kiest, deze waarschijnlijk door pro-unionistische Schotten zou worden geboycot en algemeen als onwettig zou worden beschouwd, waardoor hun inspanningen zouden worden ondermijnd. In het onwaarschijnlijke geval dat Westminster toch groen licht geeft voor een referendum, zou het risico van een uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk echter toenemen, aangezien de huidige opiniepeilingen over onafhankelijkheid te dicht bij elkaar liggen. Onafhankelijk Schotland zou voor 'enorme' economische uitdagingen komen te staan, zegt een voormalig ambtenaar "Hoewel Schotland slechts een fractie van het BBP van het Verenigd Koninkrijk uitmaakt (ongeveer 7%), zou een harde landsgrens tussen Engeland en een Schotland dat opnieuw tot de EU toetreedt, de economische schade van Brexit aanzienlijk vergroten", aldus Pickering. "Bovendien zou de ernstige reputatieschade voor het Verenigd Koninkrijk bovenop de vele jaren van onzekerheid als advocaten de meer dan 300 jaar oude unie tussen Schotland en Engeland ontrafelen, de aantrekkelijkheid van het Verenigd Koninkrijk als bestemming voor internationale investeerders nog verder schaden.

L'indipendenza scozzese potrebbe essere un passo più vicina dopo il risultato elettorale del SNP

PUBBLICATO LUN, 10 MAGGIO 20219:33 AM EDTUPDATED TUE, 11 MAGGIO 20211:40 AM EDT Elliot Smith PUNTI CHIAVE L'SNP ha perso un solo seggio dalla maggioranza assoluta, vincendo 64 dei 129 seggi disponibili nel Parlamento scozzese, ma è stato in grado di formare una coalizione pro-indipendenza con i Verdi scozzesi. La domanda chiave è se il governo conservatore del primo ministro Boris Johnson bloccherà la richiesta di un secondo referendum sull'indipendenza, il che porterebbe probabilmente a una lunga battaglia in tribunale. L'ultimo referendum sull'indipendenza nel 2014 ha visto gli scozzesi votare 55% a 45% per rimanere nell'unione, ma il Regno Unito ha da allora lasciato l'UE nonostante la Scozia abbia votato il 62% per rimanere. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha già messo gli occhi su un altro referendum sull'indipendenza dal Regno Unito dopo che il suo Partito nazionale scozzese ha vinto un quarto mandato al potere. L'SNP ha perso un seggio dalla maggioranza assoluta, vincendo 64 dei 129 seggi disponibili nel Parlamento scozzese, ma è stato in grado di formare una coalizione pro-indipendenza con i Verdi scozzesi, impostando una battaglia costituzionale tra Holyrood e il governo del Regno Unito a Westminster. Sturgeon ha promesso di tenere un altro voto entro la prima metà del suo nuovo mandato parlamentare scozzese di cinque anni. Tuttavia, la domanda chiave è se il governo conservatore del primo ministro britannico Boris Johnson bloccherà questa richiesta, una mossa che i nazionalisti scozzesi probabilmente contesteranno nei tribunali. L'ultimo referendum sull'indipendenza nel 2014 ha visto gli scozzesi votare 55% a 45% per rimanere nell'unione, ma il Regno Unito ha da allora lasciato l'UE nonostante la Scozia abbia votato il 62% per rimanere. Johnson, una figura chiave del voto sulla Brexit, rimane impopolare a nord del confine. Stallo rumoroso L'economista senior di Berenberg, Kallum Pickering, ha notato che con i sondaggi che indicano che la maggioranza, una volta consistente, per la Scozia di rimanere nell'unione si è ridotta da quando Johnson è entrato in carica, potrebbe usare la sua maggioranza di 80 seggi nel Parlamento britannico per rifiutare un secondo referendum scozzese ed evitare di diventare il primo ministro che ha supervisionato la caduta di un'unione di 300 anni. Il Parlamento scozzese è stato istituito nella sua capitale Edimburgo nel 1999 dopo che l'elettorato scozzese ha votato a favore di una legislatura devoluta, ed esercita il potere su tutte le aree politiche che non sono "riservate" al Parlamento del Regno Unito secondo lo Scotland Act 1998. Tuttavia, Westminster mantiene il potere di modificare i termini di riferimento del Parlamento scozzese e di estendere o ridurre la sua giurisdizione. "La mia sensazione è che Boris Johnson, un Brexiteer arcivescovo, un partito conservatore Brexit, probabilmente non pensa di avere una buona possibilità di vincere in un secondo referendum sull'indipendenza scozzese, e quindi quello che probabilmente faranno è rifiutare un referendum se viene chiesto e forzare un rumoroso stallo, dove in realtà non cambierà nulla, ci sarà un sacco di rumore e i mercati dovrebbero solo guardare attraverso di esso - non avrà alcun effetto economico serio", ha detto Pickering alla CNBC venerdì. Le domande su come funzionerebbe l'indipendenza scozzese rimangono senza risposta, dice il politico Pickering ha notato che il governo britannico si aspetta che la Corte Suprema appoggi la decisione del Parlamento del Regno Unito. Ha suggerito che questo sarebbe il miglior risultato per Westminster fino a quando un'altra elezione del parlamento scozzese o un'elezione generale del Regno Unito offra un'opportunità per ammaccare i partiti pro-indipendenza, o i sondaggi si spostino decisamente contro l'indipendenza. I politici conservatori hanno già iniziato a esporre le loro ragioni contro un altro voto per l'indipendenza, con il ministro di gabinetto Michael Gove che sostiene che un referendum "divisivo" distoglierebbe l'attenzione dalla ripresa pandemica, compresi i posti di lavoro e l'assistenza sanitaria. Anche se ha ribadito che non cercherà un voto pubblico fino a "dopo la crisi", Sturgeon ha detto che la questione se il governo del Regno Unito permetterà un secondo referendum è "basata su una mancanza di rispetto di base per la democrazia scozzese". Pickering ha notato che se i nazionalisti scozzesi tentassero di tenere un voto illegale nel caso in cui la Corte Suprema prendesse le parti del Parlamento britannico, sarebbe probabilmente boicottato dagli scozzesi pro-unionisti e ampiamente ignorato come illegittimo, minando i loro sforzi. Nel caso improbabile che Westminster dia il via libera al referendum, tuttavia, il rischio di una rottura del Regno Unito aumenterebbe, con gli attuali sondaggi sull'indipendenza troppo vicini da chiamare. La Scozia indipendente dovrebbe affrontare "enormi" sfide economiche, dice l'ex funzionario "Mentre la Scozia costituisce solo una frazione del PIL del Regno Unito (circa il 7%), un confine rigido tra l'Inghilterra e una Scozia che si ricongiungesse all'UE esacerberebbe il danno economico della Brexit in modo significativo", ha detto Pickering.

L'indépendance de l'Ecosse pourrait être un pas de plus après le résultat des élections du SNP

PUBLIÉ LUN, MAI 10 20219:33 AM EDTUPDATED TUE, MAI 11 20211:40 AM EDT Elliot Smith POINTS CLÉS Le SNP est passé à un siège de la majorité absolue, remportant 64 des 129 sièges disponibles au Parlement écossais, mais a pu former une coalition indépendantiste avec les Verts écossais. La question clé est de savoir si le gouvernement conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson bloquera la demande d'un second référendum sur l'indépendance, ce qui entraînerait probablement une longue bataille judiciaire. Lors du dernier référendum sur l'indépendance, en 2014, les Écossais ont voté à 55 % contre 45 % en faveur du maintien dans l'union, mais le Royaume-Uni a depuis quitté l'UE malgré le fait que l'Écosse ait voté à 62 % en faveur du maintien. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a déjà jeté son dévolu sur un autre référendum sur l'indépendance du Royaume-Uni après que son Scottish National Party a remporté un quatrième mandat au pouvoir. Le SNP n'a obtenu qu'un siège de moins que la majorité absolue, avec 64 des 129 sièges disponibles au Parlement écossais, mais il a réussi à former une coalition indépendantiste avec les Verts écossais, ouvrant ainsi la voie à une bataille constitutionnelle entre Holyrood et le gouvernement britannique à Westminster. Mme Sturgeon a promis d'organiser un autre vote au cours de la première moitié de son nouveau mandat parlementaire écossais de cinq ans. Toutefois, la question clé est de savoir si le gouvernement conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson bloquera cette demande, ce que les nationalistes écossais contesteraient probablement devant les tribunaux. Lors du dernier référendum sur l'indépendance, en 2014, les Écossais ont voté à 55 % contre 45 % en faveur du maintien dans l'Union, mais le Royaume-Uni a depuis quitté l'UE malgré le vote de 62 % des Écossais en faveur du maintien. Johnson, figure de proue du vote pour le Brexit, reste impopulaire au nord de la frontière. Une impasse bruyante L'économiste principal de Berenberg, Kallum Pickering, a noté qu'avec les sondages indiquant que la majorité autrefois constante pour que l'Écosse reste dans l'union s'est rétrécie depuis que M. Johnson a pris ses fonctions, il pourrait utiliser sa majorité de 80 sièges au Parlement britannique pour refuser un second référendum écossais et éviter de devenir le premier ministre qui a supervisé la chute d'une union de 300 ans. Le Parlement écossais a été établi dans sa capitale, Édimbourg, en 1999, après que les électeurs écossais se soient prononcés en faveur d'une législature décentralisée. Il exerce des pouvoirs dans tous les domaines de l'élaboration des politiques qui ne sont pas "réservés" au Parlement britannique en vertu de la loi de 1998 sur l'Écosse. Westminster conserve toutefois le pouvoir de modifier le mandat du Parlement écossais et d'étendre ou de réduire ses compétences. "Mon intuition est que Boris Johnson, un Brexiteer, un parti conservateur Brexit, pense probablement qu'il n'a pas beaucoup de chances de gagner un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse, et donc ce qu'il fera probablement, c'est refuser un référendum s'il est demandé et forcer une impasse bruyante, où vraiment rien ne changera, il y aura beaucoup de bruit et les marchés devraient vraiment passer au travers - cela n'aura pas d'effets économiques sérieux", a déclaré Pickering à CNBC vendredi. Les questions sur le fonctionnement de l'indépendance de l'Écosse restent sans réponse, selon un politicien. M. Pickering a noté que le gouvernement britannique attendra de la Cour suprême qu'elle soutienne la décision du Parlement britannique. Il a suggéré que ce serait la meilleure issue pour Westminster jusqu'à ce qu'une autre élection du Parlement écossais ou une élection générale au Royaume-Uni offre l'occasion d'enfoncer les partis pro-indépendance, ou que les sondages changent de façon décisive en faveur de l'indépendance. Les politiciens conservateurs ont déjà commencé à exposer leurs arguments contre l'organisation d'un autre vote sur l'indépendance, le ministre Michael Gove soutenant qu'un référendum "diviseur" détournerait l'attention de la reprise pandémique, notamment des emplois et des soins de santé. Bien qu'elle ait réaffirmé qu'elle ne demanderait pas un vote public avant "après la crise", Mme Sturgeon a déclaré que la question de savoir si le gouvernement britannique autoriserait un second référendum est "fondée sur un manque de respect fondamental pour la démocratie écossaise". M. Pickering a fait remarquer que si les nationalistes écossais tentaient d'organiser un vote illégal au cas où la Cour suprême prendrait le parti du Parlement britannique, il serait probablement boycotté par les Écossais pro-syndicalistes et largement considéré comme illégitime, ce qui saperait leurs efforts. Toutefois, dans le cas improbable où Westminster donnerait son feu vert à un référendum, le risque d'éclatement du Royaume-Uni augmenterait, les sondages actuels sur l'indépendance étant trop serrés pour que l'on puisse se prononcer. Selon un ancien fonctionnaire, l'Écosse indépendante serait confrontée à des défis économiques "énormes". "Alors que l'Écosse ne représente qu'une fraction du PIB du Royaume-Uni (environ 7 %), une frontière terrestre dure entre l'Angleterre et une Écosse qui rejoindrait l'UE aggraverait considérablement les dommages économiques du Brexit", a déclaré M. Pickering. "En outre, les graves atteintes à la réputation du Royaume-Uni, qui s'ajouteraient aux nombreuses années d'incertitude pendant lesquelles les avocats démêleraient l'union de plus de 300 ans entre l'Écosse et l'Angleterre, nuiraient encore davantage à l'attrait du Royaume-Uni en tant que destination pour les investisseurs internationaux.

Schottische Unabhängigkeit könnte nach SNP-Wahlergebnis einen Schritt näher sein

VERÖFFENTLICHT AM MON, 10. MAI 20219:33 AM EDTUPDATED AM DIENSTAG, 11. MAI 20211:40 AM EDT Elliot Smith SCHLÜSSELPUNKTE Die SNP verfehlte mit 64 der 129 Sitze im schottischen Parlament die absolute Mehrheit um einen Sitz, konnte aber eine Pro-Unabhängigkeits-Koalition mit den schottischen Grünen bilden. Die Schlüsselfrage ist, ob die konservative Regierung von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson den Antrag auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum blockieren wird, was wahrscheinlich zu einem langwierigen Gerichtsstreit führen würde. Beim letzten Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2014 stimmten die Schotten mit 55% zu 45% für den Verbleib in der Union, aber Großbritannien hat seitdem die EU verlassen, obwohl Schottland mit 62% für den Verbleib stimmte. Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon hat bereits ein weiteres Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien ins Auge gefasst, nachdem ihre Scottish National Party eine vierte Amtszeit gewonnen hat. Die SNP verfehlte mit 64 der 129 Sitze im schottischen Parlament die absolute Mehrheit um einen Sitz, konnte aber mit den schottischen Grünen eine Koalition für die Unabhängigkeit bilden, die einen Verfassungskampf zwischen Holyrood und der britischen Regierung in Westminster in Gang setzt. Sturgeon schwor, eine weitere Abstimmung innerhalb der ersten Hälfte ihrer neuen fünfjährigen schottischen Legislaturperiode abzuhalten. Die Schlüsselfrage ist jedoch, ob die konservative Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson diesen Antrag blockieren wird, ein Schritt, den die schottischen Nationalisten dann wahrscheinlich vor Gericht anfechten würden. Beim letzten Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2014 stimmten die Schotten mit 55% zu 45% für den Verbleib in der Union, aber Großbritannien hat seitdem die EU verlassen, obwohl Schottland mit 62% für den Verbleib stimmte. Johnson, eine Schlüsselfigur der Brexit-Abstimmung, bleibt nördlich der Grenze unpopulär. Laute Pattsituation Berenbergs Senior Economist Kallum Pickering merkte an, dass die Umfragen darauf hindeuten, dass die einst konsistente Mehrheit für den Verbleib Schottlands in der Union seit Johnsons Amtsantritt kleiner geworden ist. Er könnte seine 80-Sitze-Mehrheit im britischen Parlament nutzen, um ein zweites schottisches Referendum abzulehnen und zu vermeiden, dass er der Premierminister wird, der den Fall einer 300-jährigen Union überwacht. Das schottische Parlament wurde 1999 in der Hauptstadt Edinburgh eingerichtet, nachdem die schottischen Wähler für eine dezentralisierte Legislative gestimmt hatten, und übt die Macht über alle Politikbereiche aus, die nach dem Scotland Act 1998 nicht für das britische Parlament "reserviert" sind. Westminster behält jedoch die Macht, das Mandat des schottischen Parlaments zu ändern und dessen Zuständigkeit zu erweitern oder zu reduzieren. "Meine Vermutung ist, dass Boris Johnson, Erz-Brexiteer, eine Brexit-Konservative Partei, wahrscheinlich nicht glaubt, dass sie eine sehr gute Chance hat, in einem zweiten schottischen Unabhängigkeitsreferendum zu gewinnen, und daher werden sie wahrscheinlich ein Referendum verweigern, wenn es gefragt wird, und eine laute Pattsituation erzwingen, in der sich wirklich nichts ändern wird, es wird viel Lärm geben und die Märkte sollten wirklich einfach durchschauen - es wird keine ernsthaften wirtschaftlichen Auswirkungen haben", sagte Pickering am Freitag zu CNBC. Fragen, wie die schottische Unabhängigkeit funktionieren würde, bleiben unbeantwortet, sagt der Politiker Pickering merkte an, dass die britische Regierung erwarten wird, dass der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des britischen Parlaments unterstützt. Er schlug vor, dass dies das beste Ergebnis für Westminster wäre, bis eine weitere Wahl zum schottischen Parlament oder eine allgemeine Wahl in Großbritannien eine Gelegenheit bietet, die Pro-Unabhängigkeits-Parteien zu dämpfen, oder die Umfragen sich entscheidend gegen die Unabhängigkeit verschieben. Konservative Politiker haben bereits begonnen, ihre Argumente gegen eine weitere Unabhängigkeitsabstimmung darzulegen, wobei Kabinettsminister Michael Gove argumentiert, dass ein "spaltendes" Referendum die Aufmerksamkeit von der pandemischen Erholung ablenken würde, einschließlich der Arbeitsplätze und der Gesundheitsversorgung. Obwohl sie wiederholte, dass sie eine öffentliche Abstimmung erst "nach der Krise" anstreben wird, sagte Sturgeon, dass die Frage, ob die britische Regierung ein zweites Referendum zulassen wird, "auf einem Mangel an grundlegendem Respekt für die schottische Demokratie beruht." Pickering merkte an, dass, sollten die schottischen Nationalisten versuchen, eine illegale Abstimmung abzuhalten, für den Fall, dass der Oberste Gerichtshof sich auf die Seite des britischen Parlaments stellt, diese wahrscheinlich von den pro-unionistischen Schotten boykottiert und weithin als illegitim missachtet werden würde, was ihre Bemühungen untergraben würde. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Westminster grünes Licht für ein Referendum gibt, würde jedoch das Risiko eines Auseinanderbrechens Großbritanniens steigen, da die aktuellen Umfragen zur Unabhängigkeit zu knapp ausfallen. Ein unabhängiges Schottland würde vor "riesigen" wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, sagt ein ehemaliger Beamter "Während Schottland nur einen Bruchteil des britischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht (ca. 7%), würde eine harte Landgrenze zwischen England und einem Schottland, das der EU wieder beitritt, den wirtschaftlichen Schaden durch den Brexit erheblich verschlimmern", sagte Pickering.

Scottish independence could be one step closer after SNP election result

Scottish independence could be one step closer after SNP election result PUBLISHED MON, MAY 10 20219:33 AM EDTUPDATED TUE, MAY 11 20211:40 AM EDT Elliot Smith KEY POINTS The SNP fell one seat short of an absolute majority, winning 64 of the 129 seats available in the Scottish Parliament, but were able to form a pro-independence coalition with the Scottish Greens. The key question is whether U.K. Prime Minister Boris Johnson’s Conservative government will block the request for a second independence referendum, which would likely lead to a lengthy court fight. The last independence referendum in 2014 saw Scots vote 55% to 45% to stay in the union, but the U.K. has since left the EU despite Scotland voting 62% to remain. Scottish First Minister Nicola Sturgeon has already set her sights on another referendum on independence from the U.K. after her Scottish National Party won a fourth term in power. The SNP fell one seat short of an absolute majority, winning 64 of the 129 seats available in the Scottish Parliament, but were able to form a pro-independence coalition with the Scottish Greens, setting up a constitutional battle between Holyrood and the U.K. government in Westminster. Sturgeon vowed to hold another vote within the first half of her new five-year Scottish parliamentary term. However, the key question is whether U.K. Prime Minister Boris Johnson’s Conservative government will block this request, a move the Scottish nationalists would then likely challenge in the courts. The last independence referendum in 2014 saw Scots vote 55% to 45% to stay in the union, but the U.K. has since left the EU despite Scotland voting 62% to remain. Johnson, a key figurehead of the Brexit vote, remains unpopular north of the border. ‘Noisy stalemate’ Berenberg Senior Economist Kallum Pickering noted that with polling indicating that the once-consistent majority for Scotland to remain in the union has narrowed since Johnson took office, he may use his 80-seat majority in the U.K. Parliament to refuse a second Scottish referendum and avoid becoming the prime minister who oversaw the fall of a 300-year union. The Scottish Parliament was established in its capital city of Edinburgh in 1999 after the Scottish electorate voted in favor of a devolved legislature, and exercises power over all areas of policymaking that are not “reserved” for the U.K. Parliament under the Scotland Act 1998. However, Westminster retains the power to amend the Scottish Parliament’s terms of reference and to extend or reduce its jurisdiction. “My hunch is that Boris Johnson, arch Brexiteer, a Brexit Conservative party, probably don’t think they have a very good chance of winning in a second Scottish independence referendum, and hence what they’ll probably do is refuse a referendum if it’s asked and force a noisy stalemate, where really nothing will change, there’ll be lots of noise and markets really should just look through it — it won’t have any serious economic effects,” Pickering told CNBC on Friday. Questions on how Scottish independence would function remain un-answered, politician says Pickering noted that the British government will expect the Supreme Court to back the decision of the U.K. Parliament. He suggested that this would be the best outcome for Westminster until another Scottish Parliament election or a U.K. general election offers an opportunity to dent pro-independence parties, or polling shifts decisively against independence. Conservative politicians have already begun setting out their case against holding another independence vote, with cabinet minister Michael Gove arguing that a “divisive” referendum would divert attention from the pandemic recovery, including jobs and health care. Although reiterating that she will not seek a public vote until “after the crisis,” Sturgeon has said the question of whether the U.K. government will permit a second referendum is “predicated on a lack of basic respect for Scottish democracy.” Pickering noted that should the Scottish nationalists attempt to hold an illegal vote in the event that the Supreme Court does take the side of the U.K. Parliament, it would likely be boycotted by pro-unionist Scots and widely disregarded as illegitimate, undermining their efforts. In the unlikely case that Westminster does green light a referendum, however, the risk of a break-up of the U.K. would rise, with current polling on independence too close to call. Independent Scotland would face ‘huge’ economic challenges, former official says “While Scotland makes up only a fraction of U.K. GDP (c7%), a hard land border between England and a Scotland that rejoined the EU would exacerbate the economic damage from Brexit significantly,” Pickering said. “In addition, the serious reputational damage to the U.K. on top of many years of uncertainty as lawyers unravel the 300+ year union between Scotland and England would further hurt the U.K.’s attractiveness as a destination for international investment.” ‘Constitutional chess’ Johnson has called a summit of Scottish, Welsh and Northern Irish first ministers to discuss a collaborative approach to Covid recovery. Meanwhile, Conservatives have been highlighting the benefits to Scotland of the U.K.’s vaccine rollout and policies such as the furlough scheme, sticking to a narrative of unity in crisis. However, as the U.K. emerges from the shadow of the pandemic and some sense of political normalcy is restored, this approach is likely to have a “limited shelf-life,” according to Mujtaba Rahman, managing director for Europe at Eurasia Group. “Johnson and Sturgeon are now at the start of a game of constitutional chess but neither is keen to make the first move,” Rahman said in a research note Sunday. “Both know the crunch issue of a referendum is likely to end up in the Supreme Court but neither wants to take the first step towards that outcome.”

Wolfgang Hampel, Satire ist mein Lieblingstier, meisterhafte Lyrik und politische Texte

Wolfgang Hampel hat mit Satire ist mein Lieblingstier nicht nur eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten geschrieben. Auch meisterhafte Lyrik, politische Texte und Gedichte über die Ehe sind eines der vielen Sahnehäubchen in diesem köstlichen Buch. Ich gehöre zu den vielen Lesern von Wolfgang Hampels Satire ist mein Lieblingstier, die sowohl auf die Fortführung von Vita Magica als auch auf ein neues funkensprühendes Buch hoffen. #Amazon ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sie können eines der humorvollsten Bücher aller Zeiten bestellen----------------------- Satire ist mein Lieblingstier von Wolfgang Hampel: USA , Vereinigtes Königreich , Australien , Kanada , Tschechische Republik, Frankreich , Deutschland , Ungarn , Italien, Japan , Japan , Mexiko , Österreich , Österreich, Polen, Rumänien, Slowakische Republik, Spanien, Schweden , Niederlande . und Türkei . -------------------------------------------------- -------------------------------------- Wolfgang Hampel in der SWR 3 TV-Sendung HERZSCHLAG-MOMENTE am Samstag, 3. August 2019, um 21:50 Uhr.

Kremls rensning av Navalny i Ryssland är en sovjetisk melodi

Oppositionella riskerar att bli stämplade som "extremister" när regeringen slår till. TOPSHOT-RUSSIA-POLITICS-OPPOSITION-NAVALNY AV EVA HARTOG 12 maj 2021 4:35 MOSKVA - Som en väderbiten oppositionsaktivist vid 25 års ålder känner Viktoria Reich alltför väl till Rysslands fängelsesystem. Så hon blev förvånad när hennes handskrivna brev till fängslade kollegor fortsatte att avvisas. I dem hade hon förmedlat nyheten om att Leonid Volkov, Aleksej Navalnys högra hand, hade meddelat att nästan 40 kampanjkontor i hela landet skulle stängas - däribland det kontor som de hade ägnat sina liv åt i staden Jekaterinburg. Statliga åklagare drev på för att stämpla Navalnyjs grupper som extremister, och satte dem på samma nivå som terrorister som al-Qaida. Att fortsätta att anordna samordnade protester eller kampanjer hade blivit för riskabelt. Kampanjkontoren hade spelat en avgörande roll för att sprida Navalnys budskap till Rysslands regioner. Det var till stor del tack vare dem och Internet som han hade blivit en figur av nationell betydelse. Nyheten om att de nu skulle avvecklas hade fått stor medietäckning och kunde knappast klassificeras som känslig information. "Jag fick veta att breven blockerades eftersom de innehöll orden 'Navalnyj' och 'Volkov'", berättade Reich för POLITICO. "Hur kan man förbjuda vissa namn? I Ryssland är Volkov ett vanligt efternamn!" Det är bara ett av många exempel på hur långt försöket att attackera och misskreditera Navalny och hans medarbetare har gått de senaste veckorna. "Det är som om hela landet befinner sig i ett krigstillstånd", sade Reich. "Vissa människor behandlar dig som om du vore familj, andra som en brottsling som måste låsas in". Hittills har hon lyckats undvika att bli arresterad genom att gömma sig. Men alla hennes (numera före detta) kollegor har fängslats i samband med en protest den 21 april. Protesten, som ägde rum i dussintals ryska städer, var ett sista desperat försök att säkra oberoende medicinsk vård för Navalny, vars hälsa enligt uppgift har sjunkit sedan han greps i slutet av januari. Men som den tidigare chefen för Navalnys filial i Jekaterinburg Alexey Gresko sa till en liten skara demonstranter minuterna innan han eskorterades bort av polisen: Deras kamp är större. "Förtryckets svänghjul har släppts loss. I dag är det riktat mot Aleksej, i morgon kommer det att vara еvarje av oss", sade han. Tidigare på dagen hade polisen gjort en razzia i hans hem och i hans kampanjhögkvarter och beslagtagit datorer och annan hårdvara. Tillslag mot "extremister Rysslands hårda opposition tenderar att avfärda sådana trakasserier och korta vistelser bakom galler - Gresko avtjänar för närvarande ett 29-dagars straff för brott mot protestlagar - som en vanlig dag på kontoret. Men till och med de kallblodiga erkänner att Ryssland genomgår en grundläggande förändring. När Gresko släpps ut kommer den protest som han hjälpte till att organisera för bara några veckor sedan redan att tillhöra en annan era. Om en domstol i Moskva dömer mot Navalnys grupper - och med ett tillfälligt stopp för deras verksamhet pekar tecknen verkligen åt det hållet - kan organisatörer av "extremistiska" protester eller kampanjer riskera ett tioårigt fängelsestraff. Även en löslig samhörighet med Navalnys nätverk, t.ex. stöd i form av donationer eller på sociala medier, kan leda till åtal. Banan för Vladimir Putins ledarskap har länge varit tydlig. Särskilt hans senaste mandatperiod har definierats genom att det civila samhället har pressats med hjälp av allt mer restriktiva lagar, som har gummistämplats av ett marionettparlament. Men under de senaste veckorna har förtryckets trumvirvel tagit en allt snabbare takt som har chockat även erfarna Kremlforskare. "Vi vaknar upp till ett nytt land varje dag", utropade nyligen analytikern Konstantin Gaaze i TV-stationen Dozhd, en av de få kvarvarande oberoende medierna. De flesta kommentatorer kommer att peka på parlamentsvalet i höst och på Navalnyjs återkomst till Ryssland i slutet av januari efter att ha genomgått behandling för Novitjokförgiftning i Tyskland, som skälen till de senaste tillslagen. Enligt Navalny var hans överlevnad en skymf mot Putin. Och även om det inte var så, så var Navalnys efterföljande beteende utan tvekan det. Från det ögonblick då han vaknade upp ur koma pekade Navalny offentligt ut Putin för att ha beordrat hans mordförsök - Kreml har förnekat varje koppling till förgiftningen. Navalny gav sedan namn och ansikte åt de påstådda hantlangarna i förödmjukande YouTube-videor. Efter det - och kanske värst av allt - hade han fräckheten att återvända till rysk mark. Många, inklusive några i Navalnys läger, trodde att Kreml skulle låta honom gå fri. Det skedde inte. Oppositionsledaren arresterades så fort han satte sin fot i Ryssland. Ett återvunnet fall av förskingring (som Navalnys allierade och Europadomstolen för mänskliga rättigheter anser vara politiskt motiverat) ledde till att han blev inlåst i flera år.