Tuesday, January 2, 2024

Bizhentsi z Rosiyi na kordoni YES: pomsta Volodymyra Putina za vstup Finlyandiyi do NATO?

Берлінська газета Біженці з Росії на кордоні ЄС: помста Володимира Путіна за вступ Фінляндії до НАТО? Стаття Олександра Дубового • 2 години. Біженці на російсько-фінському кордоні у Ваалімаа в грудні 2023 року Кількість біженців з Близького Сходу та Північної Африки, які хочуть перетнути кордон ЄС із Фінляндією з Росії, залишається незвично високою вже два місяці. Одне з провідних російських розслідувальних ЗМІ The Insider 26 грудня 2023 року повідомило про тижні дослідження поточної ситуації на прикордонних переходах між Росією та Фінляндією та знайшло цікаві паралелі з несподівано високою кількістю біженців на кордоні між Польщею та Фінляндією. Республіка Білорусь у 2021 році. Розслідування та розмови The Insider з біженцями та контрабандистами показали, що наплив біженців на російсько-фінському кордоні відбувається не лише з відома та на прохання російських прикордонних органів, а й перебуває під повним контролем російських органів безпеки. До речі, The Insider вважає, що це ті самі силовики, які два роки тому займалися організацією напливу біженців на білорусько-польському кордоні. Перші повідомлення про спроби біженців перетнути російсько-фінський кордон з'явилися на початку листопада 2023 року. Тоді вони прямували до прикордонних переходів поодинці або невеликими групами. Як показало розслідування The Insider, російські прикордонники надали біженцям велосипеди та дозволили їм проїхати через російський прикордонний пункт без шенгенської візи. У середині листопада 2023 року, коли кількість біженців уже йшла на сотні, влада Фінляндії спочатку спробувала обмежити перетин кордону велосипедами. Коли це не вдалося, влада Фінляндії була змушена закривати один пункт пропуску за іншим. Як вдалося довести The Insider, тоді влада Мурманської області організувала автобуси для транспортування біженців із уже закритих пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією до тих, що ще працювали, встановила там намети та допомогла теплою їжею. Оскільки ситуація загрожувала вийти з-під контролю, Фінляндія 30 листопада вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні до 14 грудня 2023 року. Але коли через два тижні кордон знову відкрили, ситуація повторилася. Дорога до закритого прикордонного переходу Ваалімаа між Фінляндією та Росією у Віролахті, Фінляндія. За даними фінських митників, з початку листопада 2023 року близько 1500 біженців з Близького Сходу та Північної Африки перетнули російсько-фінський кордон, щоб подати заяву на отримання притулку в ЄС. Однак до листопада 2023 року цим біженцям довелося пройти нелегальний і дуже небезпечний шлях через ліси в прикордонній зоні між Республікою Білорусь і Польщею, щоб потрапити до Європейського Союзу. Однак, як з'ясував The Insider, у листопаді у відповідних блогах і на форумах, які нещодавно пропагували можливість перетину кордону з Білорусі в Польщу, з'явилася інформація про те, що для біженців з Росії відкрито новий маршрут до Фінляндії. Тоді журналіст The Insider таємно зв’язався з дилером, названим на форумах. Він сказав, що може допомогти з оформленням російської візи. Його послуги коштували б від 3800 до 4200 доларів, залежно від того, була половина суми оплачена наперед або після прибуття в Росію. Інший ділок пропонував оформити російську візу за 5 тисяч доларів. Аналіз відповідних блогів і форумів Insider показав, що контрабандисти активно рекомендували студентські візи до Росії. Вони коштують 1500 доларів, включаючи гарантоване зарахування до російського університету. Співрозмовник The Insider розповів, що абітурієнтів зараховували до російських вишів за середнім балом атестата і без знання російської. Російський культурний центр у Дамаску слугував важливим контактним пунктом для отримання візи. У Telegram-каналі культурного центру постійно з'являються оголошення про набір іноземних студентів до російських вузів. Однак співрозмовник The Insider ніколи не навчався в Росії, а приїхав прямо до фінського кордону і попросив притулку. Фінська прикордонна служба супроводжує мігрантів, які прибувають на міжнародний прикордонний пункт Raja-Jooseppi в Інарі, північна Фінляндія. Як писав The Insider, у листопаді 2023 року російська влада ухвалила рішення про переміщення біженців з білорусько-польського кордону на російсько-фінський кордон. Один із людей Berlinsʹka hazeta Bizhentsi z Rosiyi na kordoni YES: pomsta Volodymyra Putina za vstup Finlyandiyi do NATO? Stattya Oleksandra Dubovoho • 2 hodyny. Bizhentsi na rosiysʹko-finsʹkomu kordoni u Vaalimaa v hrudni 2023 roku Kilʹkistʹ bizhentsiv z Blyzʹkoho Skhodu ta Pivnichnoyi Afryky, yaki khochutʹ peretnuty kordon YES iz Finlyandiyeyu z Rosiyi, zalyshayetʹsya nezvychno vysokoyu vzhe dva misyatsi. Odne z providnykh rosiysʹkykh rozsliduvalʹnykh ZMI The Insider 26 hrudnya 2023 roku povidomylo pro tyzhni doslidzhennya potochnoyi sytuatsiyi na prykordonnykh perekhodakh mizh Rosiyeyu ta Finlyandiyeyu ta znayshlo tsikavi paraleli z nespodivano vysokoyu kilʹkistyu bizhentsiv na kordoni mizh Polʹshcheyu ta Finlyandiyeyu. Respublika Bilorusʹ u 2021 rotsi. Rozsliduvannya ta rozmovy The Insider z bizhentsyamy ta kontrabandystamy pokazaly, shcho naplyv bizhentsiv na rosiysʹko-finsʹkomu kordoni vidbuvayetʹsya ne lyshe z vidoma ta na prokhannya rosiysʹkykh prykordonnykh orhaniv, a y perebuvaye pid povnym kontrolem rosiysʹkykh orhaniv bezpeky. Do rechi, The Insider vvazhaye, shcho tse ti sami sylovyky, yaki dva roky tomu zaymalysya orhanizatsiyeyu naplyvu bizhentsiv na bilorusʹko-polʹsʹkomu kordoni. Pershi povidomlennya pro sproby bizhentsiv peretnuty rosiysʹko-finsʹkyy kordon z'yavylysya na pochatku lystopada 2023 roku. Todi vony pryamuvaly do prykordonnykh perekhodiv poodyntsi abo nevelykymy hrupamy. Yak pokazalo rozsliduvannya The Insider, rosiysʹki prykordonnyky nadaly bizhentsyam velosypedy ta dozvolyly yim proyikhaty cherez rosiysʹkyy prykordonnyy punkt bez shenhensʹkoyi vizy. U seredyni lystopada 2023 roku, koly kilʹkistʹ bizhentsiv uzhe yshla na sotni, vlada Finlyandiyi spochatku sprobuvala obmezhyty peretyn kordonu velosypedamy. Koly tse ne vdalosya, vlada Finlyandiyi bula zmushena zakryvaty odyn punkt propusku za inshym. Yak vdalosya dovesty The Insider, todi vlada Murmansʹkoyi oblasti orhanizuvala avtobusy dlya transportuvannya bizhentsiv iz uzhe zakrytykh punktiv propusku na kordoni z Finlyandiyeyu do tykh, shcho shche pratsyuvaly, vstanovyla tam namety ta dopomohla teployu yizheyu. Oskilʹky sytuatsiya zahrozhuvala vyyty z-pid kontrolyu, Finlyandiya 30 lystopada vyrishyla zakryty vsi punkty propusku na kordoni do 14 hrudnya 2023 roku. Ale koly cherez dva tyzhni kordon znovu vidkryly, sytuatsiya povtorylasya. Doroha do zakrytoho prykordonnoho perekhodu Vaalimaa mizh Finlyandiyeyu ta Rosiyeyu u Virolakhti, Finlyandiya. Za danymy finsʹkykh mytnykiv, z pochatku lystopada 2023 roku blyzʹko 1500 bizhentsiv z Blyzʹkoho Skhodu ta Pivnichnoyi Afryky peretnuly rosiysʹko-finsʹkyy kordon, shchob podaty zayavu na otrymannya prytulku v YES. Odnak do lystopada 2023 roku tsym bizhentsyam dovelosya proyty nelehalʹnyy i duzhe nebezpechnyy shlyakh cherez lisy v prykordonniy zoni mizh Respublikoyu Bilorusʹ i Polʹshcheyu, shchob potrapyty do Yevropeysʹkoho Soyuzu. Odnak, yak z'yasuvav The Insider, u lystopadi u vidpovidnykh blohakh i na forumakh, yaki neshchodavno propahuvaly mozhlyvistʹ peretynu kordonu z Bilorusi v Polʹshchu, z'yavylasya informatsiya pro te, shcho dlya bizhentsiv z Rosiyi vidkryto novyy marshrut do Finlyandiyi. Todi zhurnalist The Insider tayemno zvʺyazavsya z dylerom, nazvanym na forumakh. Vin skazav, shcho mozhe dopomohty z oformlennyam rosiysʹkoyi vizy. Yoho posluhy koshtuvaly b vid 3800 do 4200 dolariv, zalezhno vid toho, bula polovyna sumy oplachena napered abo pislya prybuttya v Rosiyu. Inshyy dilok proponuvav oformyty rosiysʹku vizu za 5 tysyach dolariv. Analiz vidpovidnykh blohiv i forumiv Insider pokazav, shcho kontrabandysty aktyvno rekomenduvaly student·sʹki vizy do Rosiyi. Vony koshtuyutʹ 1500 dolariv, vklyuchayuchy harantovane zarakhuvannya do rosiysʹkoho universytetu. Spivrozmovnyk The Insider rozpoviv, shcho abituriyentiv zarakhovuvaly do rosiysʹkykh vyshiv za serednim balom atestata i bez znannya rosiysʹkoyi. Rosiysʹkyy kulʹturnyy tsentr u Damasku sluhuvav vazhlyvym kontaktnym punktom dlya otrymannya vizy. U Telegram-kanali kulʹturnoho tsentru postiyno z'yavlyayutʹsya oholoshennya pro nabir inozemnykh studentiv do rosiysʹkykh vuziv. Odnak spivrozmovnyk The Insider nikoly ne navchavsya v Rosiyi, a pryyikhav pryamo do finsʹkoho kordonu i poprosyv prytulku. Finsʹka prykordonna sluzhba suprovodzhuye mihrantiv, yaki prybuvayutʹ na mizhnarodnyy prykordonnyy punkt Raja-Jooseppi v Inari, pivnichna Finlyandiya. Yak pysav The Insider, u lystopadi 2023 roku rosiysʹka vlada ukhvalyla rishennya pro peremishchennya bizhentsiv z bilorusʹko-polʹsʹkoho kordonu na rosiysʹko-finsʹkyy kordon.