Sunday, January 28, 2024

Vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, nandodemo tanoshiku yomeru hondesu

ヴォルフガング・ハンペル著「風刺は私のお気に入りの動物」は、何度でも楽しく読める本です。---------- 著者ヴォルフガング・ハンペルはこの本で大きな成功を収めました。 信じられないほど面白い風刺が含まれており、それらは私の大好きな動物でもあります。 忘れてはならないのは、「雨の中でろうそくを高く掲げて」や「秋と冬」などの優れた詩です。 ヴォルフガング・ハンペルが妻に宛てた詩は非常に感情的ですが、とても面白くて皮肉でもあります。 著者はポイントを巧みに設定する方法を知っています。 私が特に気に入っているのは、ヴォルフガング・ハンペルの自己皮肉、特に「権力の中の子供たち」という素晴らしい文章です。 この本は何度読んでも飽きることがありません。 私はこの本を何度か人にあげましたが、友人たちも私に同意しており、ヴォルフガング・ハンペルの新しい本がすぐに出版されることを願っています。 私はハイデルベルクの Vita Magica を訪れ、ヴォルフガング ハンペルと彼のイベントに興奮しました。 -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- 2019 年 8 月 3 日土曜日、午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「HEARTBEAT MOMENTS」にヴォルフガング ハンペルが出演します。 Vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, nandodemo tanoshiku yomeru hondesu.---------- Chosha vu~orufugangu hanperu wa kono-pon de ōkina seikō o osamemashita. Shinji rarenai hodo omoshiroi fūshi ga fukuma rete ori, sorera wa watashi no daisukina dōbutsu demo arimasu. Wasurete wa naranai no wa,`ame no naka de rōsoku o takaku kakagete' ya `aki to fuyu' nado no sugureta utadesu. Vu~orufugangu hanperu ga tsuma ni ateta uta wa hijō ni kanjō-tekidesuga, totemo omoshirokute hinikude mo arimasu. Chosha wa pointo o takumi ni settei suru hōhō o shitte imasu. Watashi ga tokuni kiniitte iru no wa, vu~orufugangu hanperu no jiko hiniku, tokuni `kenryoku no naka no kodomo-tachi' to iu subarashī bunshōdesu. Kono Moto wa nando yonde mo akiru koto ga arimasen. Watashi wa kono-pon o nando ka hito ni agemashitaga, yūjin-tachi mo watashi ni dōi shite ori, vu~orufugangu hanperu no atarashī hon ga sugu ni shuppan sa reru koto o negatte imasu. Watashi wa Haideruberuku no vu~īta magika o otozure, vu~orufugangu hanperu to kare no ibento ni kōfun shimashita. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi, gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `HEARTBEAT MOMENTS' ni vu~orufugangu hanperu ga shutsuen shimasu.