Sunday, April 3, 2022

Ukraina: Selenskiý öňki kansler Merkele göni ýüzlenýär

GÖRNÜŞ Ukraina: Selenskiý öňki kansler Merkele göni ýüzlenýär Van Voss (jv) - 22 minut öň Buhadan alnan suratlar bütin dünýäde elhençlige sebäp bolýar. Rus goşuny Ukrainanyň şäherinde gyrgynçylyk etdi. Paýtagt Kiýewiň töweregindäki sebitde jemi 410 ýaşaýjynyň jesedi tapyldy. Ukrainada agyrynyň we hasratyň nähili çuň bolmalydygyny göz öňüne getirmek kyn. Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý Buha gyrgynçylygyndan soň çykyş etdi. Zelenskiý dramatiki wideo habarynda ýekşenbe güni agşam (3-nji aprel) öňki kansler Angela Merkele ýüzlendi. Volodymyr Zelenskyj Merkeli Buça çagyrýar Merkel çynlakaý wagşyçylyklardan sarsdyrylan Buça şäherine syýahat etmeli. Ukrainanyň prezidenti Germaniýanyň öňki kanslerini hut özi çagyrdy. Kiýewiň eteginde, Angela Merkel soňky ýyllarda Russiýanyň şowsuz syýasaty barada düşünje alyp biler. Zelenskiý wideo habarynda göni Fransiýanyň öňki prezidenti Nikolas Sarkozä ýüzlenip, ony Europeanewropa Bileleşiginiň Putini goldaýan syýasaty bilen baglanyşdyrdy. Selenskiý anyk kesgitleýär: Angela Merkeli günäkärleýän zady Ukrainanyň prezidenti anyk kesgitleýär: 2008-nji ýylda NATO döwletleri, şol sanda Germaniýa, Ukrainanyň agzalygyna söz berdi, ýöne Russiýa garamakdan ýüz öwürdi. Merkel 2005-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli kansler bolup işledi, şonuň üçin onuň iş möhleti edil şu wagt azaldy. Zelenskiý: "Men hanym Merkel bilen jenap Sarkozini Buhany görmäge we Russiýa üçin eglişik syýasatynyň 14 ýylda näme sebäp bolandygyny görmäge çagyrýaryn" -diýdi. Gynamalara sezewar edilen ukrainleri öz gözleriňiz bilen görersiňiz ". Russiýa Buha gyrgynçylygyny ret edýär Rus goşunlary yza çekilenden soň köçelerde köp sanly ýaşaýjynyň jesediniň tapylan Buçadan alnan suratlar ýekşenbe güni halkara elhençligine sebäp boldy. Ukraina gyrgynçylygy ýaňy-ýakynda kiçi şäheri basyp alan rus goşunlarynda günäkärleýär. Muňa derek Russiýanyň Goranmak ministrligi bu aýyplamalary ret etdi. Goşun ozal sebitlerden çykypdy. Emma Kremlden gelen reaksiýa hasam geň galdyryjy. Bu, Ukraina tarapyndan "meýilleşdirilen metbugat kampaniýasy". Mundan başga-da, Russiýa ukrain goşunynyň atyşyk arkaly parahat ilaty öldürip biljekdigi barada düşünje berdi. Munuň üçin hiç hili subutnama ýokdy.