Saturday, April 30, 2022

Şonuň üçin Boris Bekker hökümi kabul etdi

Şonuň üçin Boris Bekker hökümi kabul etdi BUNTE.de redaksiýa topary - 48 min. Boris Bekker: Wimbledon reňkindäki çynlakaý aňlatmalar we çüýşeler: Şeýdip, gyrmyzy bilen kazyýete gidýär Boris Bekker (54) ýedi ýyla çenli türmede gülledi we netijede iki ýarym boldy. Gowy ýolbaşçylyk bilen jezanyň ýarysy togtadylyp bilner. Şeýle-de bolsa, London Southwark Crown kazyýetiniň kazyýet zalynda şu günki höküme garaşylýandan has uzyn boldy. Aýyplama we goranmak ikisi-de işiň jikme-jikliklerini ýene-de bir gezek ara alyp maslahatlaşdy we Wimbledonyň öňki ýeňijisiniň türme tussaglygyna höküm edilmeginiň sebäbini düşündirdi. Kazyýet işi boýunça prokuror: Beýleki meşhurlar üçin gorkunç bolmaly Aýyplama üçin hökümiň ​​päsgel beriji bolmagy, meşhur adamlara geljekde habarlylygy sebäpli ýeňil jeza berilmezligi üçin möhümdi. Hatda Boris Bekkeriň aklawçysy türme tussaglygynyň gutulgysyzdygyny aýtdy. "Heröne men ondan iň köp iki ýyl synag möhletine sezewar bolmagyny soraýaryn" -diýip, Debora Taýlora kazy aýtdy. Ahyry sagat 4: 45-de resmi boldy. Nemes wagty: Boris Bekker Londonyň günortasyndaky Wandswort türmesinde iki ýarym ýyl tussag ediler. Iki aýdan soň Bekker üçin mugt giriş bolmaly. Londonly habarçymyz Tina Werkmann höküm çykarylanda sud zalynda otyrdy. Boris Bekker gaplanan halta bilen saçaga geldi Takmynan 12.30 töweregi. Boris Bekker şu anna güni öýlän kazyýetiň öňünde geldi. Partneroldaş Lilian de Karvalho Monteýro bilen bilelikde (bigünä ak reňkde) reportersurnalistleriň we suratçylaryň ýanyndan ylgady. Türme tussaglygyna garaşýan bolsa-da, ol asuda görünýärdi. Sebäbi ol gaplanan sumkany göni getiripdi.