Friday, April 29, 2022

Nikol: Korona 1982-nji ýyldaky ESC ýeňijisiniň janyny halas etdi - "Otherwiseogsam men eýýäm ölen bolmagym mümkin" - enesi bilen söhbetdeşlik we 1982-nji ýylda 'Was bin ich' filminde çykyş etmek.

Nikol: Korona 1982-nji ýyldaky ESC ýeňijisiniň janyny halas etdi - "Otherwiseogsam men eýýäm ölen bolmagym mümkin" - enesi bilen söhbetdeşlik we 1982-nji ýylda 'Was bin ich' filminde çykyş etmek. BUNTE.de Nikol: Corona ESC ýeňijisiniň janyny halas etdi - "Otherwiseogsam eýýäm ölen bolmagym mümkin" Stefan Huber - Düýn sagat 20: 36-da Pop aýdymçysy Nikol (57) 2020-nji ýylyň dekabrynda durmuşyny hemişelik üýtgedýän diagnoz aldy: döş keseli. Koronanyň we pandemiýanyň netijeleriniň aslynda ýüze çykarylandygy sebäpli. Nikol 1982-nji ýyldaky ovewrowideniýe aýdym-saz bäsleşiginde ähli döwürleriň iň üstünlikli atlaryndan biri boldy. 'Kiçijik parahatçylyk' Angliýada 1-nji ýeri eýelän iň soňky ýeňiji. Wideo: ovewrowideniýe aýdym-saz bäsleşigi 1982 Wideo: Nikolyň ESC ýeňşinden soň enesiniň söhbetdeşligi bilen SR-iň asyl hasabaty Wideo: 1982-nji ýylda ESC ýeňşinden soň Nikol 'Men näme?' Nikol Günorta Afrika uçuşyny ýatyrdy - bu onuň janyny halas edýär Aslynda Nikol we adamsy Winfrid Seibert (61) 2020-nji ýylyň dekabrynda Günorta Afrika gitmek islediler. Emma är-aýal hiç haçan uçara Keýptauna gitmedi. Sebäp: Korona. Nikol "Bild" -e şeýle diýýär: "Uçuşlar yzygiderli ýatyryldy. Soňra öýde galmagy, öýümizi abatlamagy we yza süýşürilen lukmany bellemegi karar etdik". Bu lukmanyň bellemeleriniň birinde sag döşünde iki sany ýaramaz çiş ýüze çykýar. "2020-nji ýylyň dekabrynda diagnoz diýseň täsir galdyrdy. Wagt durdy. Durmuşym içimdäki film ýaly haýal hereket etdi" -diýip aýdymçy yza gaýdyp seredýär. "Justaňy pikir etdim: etmedim!" Nikol uzyn saçyny ýitirdi, ýöne yza gaýdyp söweşýär Nikol derrew operasiýa edilmeli boldy, soň bolsa himiýa bejergisi başlandy. Ondan soň netijeleri bolan 29 radiasiýa bejergisi geçirildi. Aýdymçy uzyn saçlaryny ýitirdi. "Ömrümiň dowamynda diňe uzyn saçlarym bardy, birden kelläme geldi. Bu gaty kyn". Emma Nikol yza gaýdyp söweşdi, kellesini syrdy we şondan parik geýdi. "Zodiak belgim Scorpio. Howp bilen ýüzbe-ýüz bolanda bu haýwanlar yza çekilýär - ýöne gorkudan däl-de, garşy hüjüme geçmek üçin ylgaýarlar. Men söweşiji, ýaşasym gelýär!" Nikol has ýokary güýje şükür edýär: "Otherwiseogsam eýýäm ölen bolmagym mümkin" Düwnük keseliniň üsti açyldymy? Bu Nikol üçin habar. "Käbir ýokary güýç 2020-nji ýylyň dekabrynda Günorta Afrika uçara münmegimiň öňüni almak isledi - ýogsam häzir ölen bolmagym mümkin." Häzirki wagtda ýene-de gowy işleýändigi üçin köp adama minnetdar. Nikol: "Korona, lukmanlaryň uly topary we meniň hossarym perişde meniň janymy halas etdi" -diýdi. "Şeýle hem, yza çekilip, sagalmagyma ünsi jemläp bildim. Söýgüli maşgalam iň gowy bejergi."