Friday, April 16, 2021

V opytuvannyakh Sʹoder yavno vyperedyv Lasheta

В опитуваннях Сьодер явно випередив Лашета Відповідно до німецької тенденції, 44 відсотки громадян вважають Маркуса Седера більш придатним на посаді канцлера, ніж голова ХДС Армін Лашет. У Союзі це навіть 72 відсотки. 16 квітня 2021 р., 8:24 ранку Джерело: ZEIT ONLINE, dpa, Згідно з опитуванням, бос ХСС Маркус Седер значно випереджає голову ХДС Арміна Лашета на етапі прийняття рішень щодо кандидата в канцлери від Союзу. В даний час 44 відсотки німецьких громадян та 72 відсотки прихильників профспілок вважають прем'єр-міністра Баварії найбільш підходящим кандидатом для керівництва союзними партіями на федеральних виборах, як німецька тенденція до ARD, яка була зібрана Інститутом досліджень виборів вкрай dimap, показав. У прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Лашета лише 15 відсотків громадян Німеччини та 17 відсотків прихильників Союзу бачать більш підходящого кандидата. НАЙКРАЩЕ З Z +: ХДС / ХСС Кандидат від Союзу на посаду канцлера: Приручення непокірних Опитування інституту громадської думки Insa для газети Bild також показує, що профспілка повинна розраховувати на кандидата в канцлери Лашета з 27 відсотками голосів на федеральних виборах у вересні, тоді як Седер - 38 відсотків. Кілька політиків Союзу раніше наголошували, що не можна покладатися лише на опитування. Рішення очікується найближчим часом "Президія та федеральна виконавча рада ХДС з усіма регіональними асоціаціями та профспілками чітко висловилися за Арміна Лашета минулого понеділка", - сказав Гюнтер. Раніше Седер чітко давав зрозуміти, що в цьому випадку він підтримає кандидатуру боса ХДС без обурення. Він не сумнівається, що слово голови ХСС стосується. Але поступово настає час виконати цю чітку обіцянку. Федеральний міністр охорони здоров'я Єнс Шпан підтвердив свою підтримку Лашета. Як голова ХДС, він є природним кандидатом від союзу, сказав Шпан, який також є членом президії ХДС, на Deutschlandfunk. "Ми обрали його своїм головою в січні. І всі, хто його обрав, знали, що він також висував кандидата в ХДС на посаду канцлера". У цьому відношенні він був здивований тим, що зараз деякі заявляють, що спочатку потрібно почути, чого хоче ХДС. "Те, чого хоче ХДС, вирішило, коли головою було обрано Арміна Лашета", - сказав Шпан. Нещодавно обрані керівні органи партії це одноголосно підтвердили. Лашет і Седер оголосили, що на цьому тижні оголосять рішення щодо кандидатури на посаду канцлера. Спочатку не було інформації про точну дату або формат, у якому таке рішення повинно бути прийнято та оголошено. V opytuvannyakh Sʹoder yavno vyperedyv Lasheta Vidpovidno do nimetsʹkoyi tendentsiyi, 44 vidsotky hromadyan vvazhayutʹ Markusa Sedera bilʹsh prydatnym na posadi kantslera, nizh holova KHDS Armin Lashet. U Soyuzi tse navitʹ 72 vidsotky. 16 kvitnya 2021 r., 8:24 ranku Dzherelo: ZEIT ONLINE, dpa, Z·hidno z opytuvannyam, bos KHSS Markus Seder znachno vyperedzhaye holovu KHDS Armina Lasheta na etapi pryynyattya rishenʹ shchodo kandydata v kantslery vid Soyuzu. V danyy chas 44 vidsotky nimetsʹkykh hromadyan ta 72 vidsotky prykhylʹnykiv profspilok vvazhayutʹ prem'yer-ministra Bavariyi naybilʹsh pidkhodyashchym kandydatom dlya kerivnytstva soyuznymy partiyamy na federalʹnykh vyborakh, yak nimetsʹka tendentsiya do ARD, yaka bula zibrana Instytutom doslidzhenʹ vyboriv vkray dimap, pokazav. U prem'yer-ministra Pivnichnoho Reynu-Vestfaliyi Lasheta lyshe 15 vidsotkiv hromadyan Nimechchyny ta 17 vidsotkiv prykhylʹnykiv Soyuzu bachatʹ bilʹsh pidkhodyashchoho kandydata. NAYKRASHCHE Z Z +: KHDS / KHSS Kandydat vid Soyuzu na posadu kantslera: Pryruchennya nepokirnykh Opytuvannya instytutu hromadsʹkoyi dumky Insa dlya hazety Bild takozh pokazuye, shcho profspilka povynna rozrakhovuvaty na kandydata v kantslery Lasheta z 27 vidsotkamy holosiv na federalʹnykh vyborakh u veresni, todi yak Seder - 38 vidsotkiv. Kilʹka politykiv Soyuzu ranishe naholoshuvaly, shcho ne mozhna pokladatysya lyshe na opytuvannya. Rishennya ochikuyetʹsya nayblyzhchym chasom "Prezydiya ta federalʹna vykonavcha rada KHDS z usima rehionalʹnymy asotsiatsiyamy ta profspilkamy chitko vyslovylysya za Armina Lasheta mynuloho ponedilka", - skazav Hyunter. Ranishe Seder chitko davav zrozumity, shcho v tsʹomu vypadku vin pidtrymaye kandydaturu bosa KHDS bez oburennya. Vin ne sumnivayetʹsya, shcho slovo holovy KHSS stosuyetʹsya. Ale postupovo nastaye chas vykonaty tsyu chitku obitsyanku. Federalʹnyy ministr okhorony zdorov'ya Yens Shpan pidtverdyv svoyu pidtrymku Lasheta. Yak holova KHDS, vin ye pryrodnym kandydatom vid soyuzu, skazav Shpan, yakyy takozh ye chlenom prezydiyi KHDS, na Deutschlandfunk. "My obraly yoho svoyim holovoyu v sichni. I vsi, khto yoho obrav, znaly, shcho vin takozh vysuvav kandydata v KHDS na posadu kantslera". U tsʹomu vidnoshenni vin buv zdyvovanyy tym, shcho zaraz deyaki zayavlyayutʹ, shcho spochatku potribno pochuty, choho khoche KHDS. "Te, choho khoche KHDS, vyrishylo, koly holovoyu bulo obrano Armina Lasheta", - skazav Shpan. Neshchodavno obrani kerivni orhany partiyi tse odnoholosno pidtverdyly. Lashet i Seder oholosyly, shcho na tsʹomu tyzhni oholosyatʹ rishennya shchodo kandydatury na posadu kantslera. Spochatku ne bulo informatsiyi pro tochnu datu abo format, u yakomu take rishennya povynno buty pryynyato ta oholosheno.