Friday, April 16, 2021

Anketlerde Söder Lashetden öňde durýar

German tendensiýasyna görä, raýatlaryň 44 göterimi Markus Söderi CDU-nyň başlygy Armin Lasşetden has kansler hökmünde has laýyk hasaplaýar. Bileleşikde hatda 72 göterim bar. 16-njy aprel 2021, sagat 8: 24-de Çeşme: ZEIT ONLINE, dpa, Gözlegiň netijesine görä, CSU-nyň başlygy Markus Söder, Bileleşigiň kansleri kandidaty üçin karar kabul etmek tapgyrynda CDU-nyň başlygy Armin Lashetden öňde barýar. Häzirki wagtda Germaniýanyň raýatlarynyň 44 göterimi we Bileleşigiň tarapdarlarynyň 72 göterimi Bawariýanyň premýer-ministrini federal saýlawlara Bileleşik partiýalaryna ýolbaşçylyk etmek üçin has laýyk kandidat hasaplaýarlar, sebäbi Germaniýanyň ARD tendensiýasy, saýlaw gözleg instituty tarapyndan ýygnalan dimap, görkezdi. Demirgazyk Reýn-Westfalýanyň premýer-ministri Lasşetde nemes raýatlarynyň diňe 15 göterimi we Bileleşigiň tarapdarlarynyň 17 göterimi has laýyk kandidaty görýär. IEST GOWY Z +: CDU / CSU Kansler üçin kärdeşler arkalaşygy: Düzgünsizlik “Bild” gazetiniň Insa pikir gözleg instituty tarapyndan geçirilen soragnamada Bileleşigiň sentýabr aýynda geçiriljek federal saýlawda 27 göterim ses alyp, kansler Lashette dalaşgär garaşmalydygyny görkezýär, Söder bolsa 38 göterim. Bileleşigiň birnäçe syýasatçysy ozal anketalara bil baglap bolmajakdygyny nygtady. Karar ýakyn wagtda garaşylýar Günther "CDU-nyň prezidenti we federal ýerine ýetiriji geňeşi, ähli sebit birleşikleri we kärdeşler arkalaşyklary bilen geçen duşenbe güni Armin Lasşetiň tarapdarydygyny aýtdy" -diýdi. Söder ozal bu ýagdaýda CDU başlygynyň kandidaturasyny hiç hili gahar-gazap bilen goldajakdygyny aç-açan aýdypdy. CSU başlygynyň sözüniň ulanylýandygyna şübhe ýok. Emma ýuwaş-ýuwaşdan bu aýdyň wadany ýerine ýetirmegiň wagty bolýar. Federal saglyk ministri Jens Spahn Lasheti goldaýandygyny ýene bir gezek gaýtalady. CDU-nyň başlygy hökmünde kärdeşler arkalaşygynyň tebigy dalaşgäri, CDU-nyň prezidiumynyň agzasy Spahn Doýçlandfunkda aýtdy. "Januaryanwar aýynda biz ony başlyk edip saýladyk. Ony saýlanlaryň hemmesi CDU-nyň kansler kandidaturasyny hödürleýändigini bilýärdi." Bu nukdaýnazardan, käbirleriniň CDU-nyň isleýän zadyny ilki eşitmelidigini aýdanyna geň galdy. Spahn "CDU-nyň isleýän zady, Armin Lashetiň başlyk saýlananda karar berdi" -diýdi. Partiýanyň saýlanan ýolbaşçy guramalary muny ýakynda biragyzdan tassykladylar. Lashet we Söder şu hepde kanslerlige dalaşgärlige hödürlenmek baradaky karary yglan etjekdiklerini habar berdiler. Ilki bilen şeýle kararyň kabul edilmeli we yglan edilmeli takyk senesi ýa-da formaty barada maglumat ýokdy.