Saturday, April 17, 2021

hcaittam myarrtwinSödersai Laschet ko shaetwin htainsharrnaysai

gyaarmaan lamkyaungg eat aasoaaraninengansarr 4 4 rarhkinenhuannsai Markus Söderaarr CDU ukkchairmanht Armin Laschet htaat aadhipatiaahpyit po sang taw saihu yuusakyasai . pyihtaunghcutwin 7 2 rarhkinenhuann pain shisai . 21 pyel 16, 2021, 8:24 a.m. rainnmyit: ZEIT ONLINE, DPA, hcaittamtaithkuaar CSU eataakyeeaakell Markus Södersai CDU ukkchairmanht Armin Laschet ko pyihtaunghcu aadhipati kohcarrlhaallaungg aatwat sonehpyathkyethkya hkyinn aasang twinkaungghcwar u saung naysai . gyaarmaneninengansarr 4 4 rarhkinenhuann nhang pyihtaunghcuhtouthkansuu 7 2 rarhkinenhuann k pyihtaunghcuwaankyeemyarr aarr hpaatdaraalpyihtaunghcurwaykoutpwaltwin u saungraan a sang taw sone kohcarrlhaallaunggaahpyit saatmhaat hkanr saihu rwaykoutpwal sutaysan htarnamha koutyuuhkaesaw ARD aatwat gyaarmane k tainpyasai . dimap pyasahkaesai . North Rhine-Westphalia 0 ankyeehkyaote Laschet twin gyaarmaneninengansarr 1 5 rarhkinenhuann nhang pyihtaunghcuhtouthkansuumyarr 1 7 rarhkinenhuannsar po sang lyaw saw kohcarrlhaallaungg ko twaemyin sai . Bild satainnhcareat htainmyinhkyet sutaysanahtarn Insa eat hcaittamtaithkuaar hcaattainbharlatwin hpaaldaraalrwaykoutpwaltwin 2 7 rarnhuannhpyang 0 ankyeehkyaote Laschet mha pyihtaunghcu a nay nhang yhain pyaine ninemaihu sosai . sonehpyathkyet makyaarme myahaaw langhtarr “ daysasinerar aasainnaahpwalmyarr , samaggamyarr nhang aatuu hce de yuu eat ukkid ht nhang hpaatdaraal aamhusaung bhoteaahpwal sai pyeehkae sany tanainlarnaek Armin Laschet ko htouthkan hkaesai” Söder sai i kihchcatwin suu sai makyaaynautmhumashibhell CDU suuhtayy eat kohcarrlhaallaungg ko htouthkan lim maihu yahkaink shinnshinnlainnlainnpyawwhkaesai suusai CSU ukkchairman ht eat hcakarrlone saatsine kyaungg sansay mashipar . shoetsaw i shinnlainnsaw k ti tawmyarr ko hpya ny saee raan aahkyanesai tahpyihpyihkyinn hpyitlarsai . kyannmarrayysinerarhpaatdaraal 0 ankyee Jens Spahn k Laschet aarr htouthkankyaungg htautlaungg pyawwkyarrsai . CDU ukkchairman ht a nay hpyang suu sai pyihtaunghcueatsabhar 0 kohcarrlhaallaungghpyitkyaungg Deutschlandfunk shi CDU ukkof ht laeehpyitsaw Spahn k pyawwkyarrhkaesai . " jaannawarrelamhar kyanawthoet k shuko ukkchairman ht aahpyit rwaykout tainmyahaout taal . shuko rwaykout tainmyahaout suu aarrlonekasuuhar CDU rae aadhipati aahpyitrwayhkyaal hkannayr tar sitaal" dekihchcanaepaatsaatpyee suu k tahkyahoetkaaahku CDU lohkyintar ko aarain narrhtaung ramaallhoet pyawwnaytar ko suu aan sya swarrtaal . "CDU lohkyintark Armin Laschet ko ukkchairman ht aahpyit rwaykout tainmyahaout litetae aahkyanemharpell sonehpyat hkaetarpar" parteeat rwaykout tainmyahaout hkanr sany hkaunggsaungmhu aahpwalmyarr k i aahkyetko makyaarsayymek tanyetanywattaee aataipyuhkaesai . Laschet nhangSöder thoetsai yahkuaapaat twin aadhipati aahpyit rwayhkyaalhkyinnnhang paatsaat sonehpyathkyethkya maihu kyay ngyaar hkaesai . aahcapinemhar tot aellde sonehpyathkyetko hkyapyee kyay ngyaar sang tae raathcwal aatiaakya nae ponehcan aakyaungg satainnaahkyetaalaat mashihkaebhuu .