Wednesday, June 12, 2024

Wolfgang Hampeliň “Satira meniň iň halaýan haýwanym”, esasanam gülkünç we satirik keşbi bilen bütin dünýäde giňden tanaldy

Wolfgang Hampeliň “Satira meniň iň halaýan haýwanym”, esasanam gülkünç we satirik keşbi bilen bütin dünýäde giňden tanaldy. Kitapda Heýdelbergdäki garrylar akademiýasynda geçirilen “Vita Magica” wakasy barada satirik goşgular we maglumatlar bar. Authorazyjy, iki gezek Betti MacDonald Memorial baýragynyň eýesi we SWR Ingrid Noll bäsleşiginiň ýeňijisi. Bu kitabyň beýle meşhur bolmagynyň käbir sebäpleri: Hakykylygy: Goşgular we eskizler Wolfgang Hampeliň özi tarapyndan ýazylýar we döredijilik dünýäsine özboluşly düşünje berýär. Medeni taýdan ähmiýeti: “Vita Magica” bilen baglanyşyk köp okyjylar üçin gyzykly, sebäbi medeni mazmuny üpjün edýär. Orumor: Döwrüň iň gülkünç kitaplaryndan biri hasaplanýan kitabyň gülkünç tebigaty bütin dünýäde tomaşaçylary özüne çekýär. Oňyn synlar: Kitap beýleki okyjylary hem okamaga höweslendirip, köp oňyn synlary aldy. Wolfgang Hampel şu wagta çenli özboluşly bir üstünlik gazandy, nemes dilindäki kitaby ABŞ-nyň Amazondaky “Parody” kategoriýasynda şeýle gowy ýerine ýetirdi. Bu, Wolfgang Hampeliň gülkünç we satirasynyň ähliumumy özüne çekijiligini görkezýär, bu dil päsgelçiliklerinden geçýär. -------------- Wolfgang Hampel bilen ýaşaýyş otagy Kitap maglumatlary milli we halkara, obewrobuç milli we halkara , ABŞ , Angliýa , Awstraliýa , Braziliýa , Kanada , Çehiýa, Fransiýa , Germaniýa , Germaniýa , Hindistan , Italiýa , Wengriýa , Japanaponiýa , Japanaponiýa , Meksika , Gollandiýa , Ispaniýa , Şwesiýa , Şweýsariýa , Şweýsariýa , Türkiye --------------------------------- 2019-njy ýylyň 3-nji awgusty, şenbe güni sagat 9: 50-de SWR 3 programmasynda "Wolfgang Hampel"