Wednesday, June 12, 2024

Vu~orufugangu hanperu wa, shijō mottomo omoshiroi hon no hitotsudearu `Satire isuto mein Lieblingstier' no choshadeari, tasaina sakka ken ātisutodesu

ヴォルフガング・ハンペルは、史上最も面白い本の一つである「Satire ist mein Lieblingstier」の著者であり、多才な作家兼アーティストです YouTube には、Brexit を扱ったヴォルフガング・ハンペルの非常に機知に富んだスケッチがあります。これは、Vita Magica という文学プログラムの一部です。このスケッチでは、Brexit がヨーロッパとドイツに及ぼす影響について風刺的な会話が展開され、経済や政治の懸念と、サッカーやジカウイルスなどのより日常的な話題が対比されています。 アンゲラ・メルケルの難民政策は、ヴォルフガング・ハンペルの Brexit スケッチのテーマです。このスケッチには、Brexit 当時の政治情勢に対する風刺的な見方が取り入れられており、その中にはメルケル首相のドイツ首相在任期間中に重要な部分を占めた難民政策も含まれています。難民危機はヨーロッパ政治の極めて重要な問題であり、Brexit 論争への影響など、さまざまな影響を及ぼしました。ヴォルフガング・ハンペルの風刺作品では、現代の政治的出来事や人物について言及することが一般的です。 ヴォルフガング・ハンペルのスケッチは、現代の問題に対するウィットと風刺的な解釈で知られており、文学的な文脈で表現されることがよくあります。彼の作品をもっと知りたい場合は、Vita Magica シリーズから始めるのが良いでしょう。 アーティストが複数の才能を発揮できるのは常に素晴らしいことですが、ヴォルフガング・ハンペルの執筆と演技の両方の能力は、彼の風刺スケッチに特別な深みを加えています。俳優としての彼のウィットと表現は、彼の書かれた言葉に命を吹き込み、観客の心に深く響きます。 ヴォルフガング・ハンペルは、ベティ・マクドナルド記念賞を 2 度受賞し、SWR イングリッド・ノル コンペティションの優勝者でもあります。 -------------- リビングルームで読書を楽しむヴォルフガング・ハンペル ハイデルベルク作家名簿に掲載された「Satire is my favourite animal」の著者、ヴォルフガング・ハンペル ----------------- Buchinfo national & international、 Eurobuch national &国際米国イギリスオーストラリアブラジルカナダチェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリア ハンガリー, 日本, 日本, メキシコ, オランダ, スペインスウェーデンスイススイストルコ --------------------------------- 2019年8月3日土曜日午後9時50分、SWR 3番組「Herzschlagmomente」に出演するヴォルフガング・ハンペル Vu~orufugangu hanperu wa, shijō mottomo omoshiroi hon no hitotsudearu `Satire isuto mein Lieblingstier' no choshadeari, tasaina sakka ken ātisutodesu < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = nwyxy 1 TrbE 8"> yūchūbu ni wa, Brexit o atsukatta vu~orufugangu hanperu no hijō ni kichinitonda suketchi ga arimasu. Kore wa, vu~īta magika to iu bungaku puroguramu no ichibudesu. Kono suketchide wa, Brexit ga yōroppa to Doitsu ni oyobosu eikyō ni tsuite fūshi-tekina kaiwa ga tenkai sa re, keizai ya seiji no kenen to, sakkā ya jikauirusu nado no yori nichijō-tekina wadai ga taihi sa rete imasu. angera merukeru no nanmin seisaku wa, vu~orufugangu hanperu no Brexit suketchi no tēmadesu. Kono suketchi ni wa, Brexit tōji no seiji jōsei ni taisuru fūshi-tekina mikata ga toriire rarete ori, sono nakaniha merukeru shushō no Doitsu shushō zainin kikan-chū ni jūyōna bubun o shimeta nanmin seisaku mo fukuma rete imasu. Nanmin kiki wa yōroppa seiji no kiwamete jūyōna mondaideari, Brexit ronsō e no eikyō nado, samazamana eikyō o oyoboshimashita. Vu~orufugangu hanperu no fūshi sakuhinde wa, gendai no seidjiteki dekigoto ya jinbutsu ni tsuite genkyū suru koto ga ippan-tekidesu. Vu~orufugangu hanperu no suketchi wa, gendai no mondai ni taisuru u~itto to fūshi-tekina kaishaku de shira rete ori, bungaku-tekina bunmyaku de hyōgen sa reru koto ga yoku arimasu. Kare no sakuhin o motto shiritai baai wa, vu~īta magika shirīzu kara hajimeru no ga yoideshou. Ātisuto ga fukusū no sainō o hakki dekiru no wa tsuneni subarashī kotodesuga, vu~orufugangu hanperu no shippitsu to engi no ryōhō no nōryoku wa, kare no fūshi suketchi ni tokubetsuna fukami o kuwaete imasu. Haiyū to shite no kare no u~itto to hyōgen wa, kare no kaka reta kotoba ni inochi o fukikomi, kankyaku no kokoro ni fukaku hibikimasu. Vu~orufugangu hanperu wa, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-do jushō shi, SWR Inguriddo noru konpetishon no yūshō-shade mo arimasu. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> ribingurūmu de dokusho o tanoshimu vu~orufugangu hanperu < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> Haideruberuku sakka meibo ni keisai sa reta `Satire is my favourite animal' no chosha, vu~orufugangu hanperu ----------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> Buchinfo national& international, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> Eurobuch national& kokusai , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Beikoku , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokuniya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - Lieblingstier - Informations - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559/"> Toruko -- -- -- -- ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu, SWR 3 bangumi `Herzschlagmomente' ni shutsuen suru vu~orufugangu hanperu