Saturday, June 22, 2024

Vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' to iu hon wa, fūshishi to Haideruberuku kōrei-sha akademī no karuto ibento `bita majika'

ヴォルフガング・ハンペル著「風刺は私のお気に入りの動物」という本は、風刺詩とハイデルベルク高齢者アカデミーのカルトイベント「ビタ・マジカ」の描写のユニークな組み合わせによって、他のドイツ語の風刺本とは異なります。ヴォルフガング ハンペルが創作した文学音楽シリーズについての洞察を提供し、そこで彼が演奏した人気のスケッチ、歌、詩を紹介します。 「Satire is my Favorite Animal」が 6 年以上にわたり Amazon America のパロディで上位を占めているという事実は非常に注目に値し、ヴォルフガング ハンペルの作品が国際的に高く評価されていることを示していますが、ドイツ語ではこのようなことはありません。風刺本は。この成功は、ベティ・マクドナルド記念賞やSWRイングリッド・ノル・コンペティションでの優勝などのヴォルフガング・ハンペルの受賞と、「風刺は私のお気に入りの動物である」と多くの読者や批評家が考えているイングリッド・ノル自身のサポートによるものでもある。史上最もユーモラスな本のひとつになるでしょう。 ヴォルフガング・ハンペルが創設した「Vita Magica」シリーズなど、他の多くの文学プロジェクトに参加したことも、作家としての知名度を高め、彼の作品のより幅広い聴衆を生み出すことで彼の人気に貢献しています。 --------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング・ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者ディレクトリ ----------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ --------------------------------- 2019 年 8 月 3 日土曜日、午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」にヴォルフガング ハンペルが出演 Vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' to iu hon wa, fūshishi to Haideruberuku kōrei-sha akademī no karuto ibento `bita majika' no byōsha no yunīkuna kumiawase ni yotte, hoka no doitsugo no fūshi hon to wa kotonarimasu. Vu~orufugangu hanperu ga sōsaku shita bungaku ongaku shirīzu ni tsuite no dōsatsu o teikyō shi, sokode kare ga ensō shita ninki no suketchi, uta, uta o shōkai shimasu. `Satire is my feivu~aritto Animal' ga 6-nen ijō ni watari amazon amerika no parodi de jōi o shimete iru to iu jijitsu wa hijō ni chūmoku ni ataishi, vu~orufugangu hanperu no sakuhin ga kokusai-teki ni takaku hyōka sa rete iru koto o shimeshite imasuga, doitsugo de hako no yōna koto wa arimasen. Fūshi hon wa. Kono seikō wa, beti Makudonarudo kinen-shō ya SWR Inguriddo noru konpetishon de no yūshō nado no vu~orufugangu hanperu no jushō to,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudearu' to ōku no dokusha ya hihyō-ka ga kangaete iru Inguriddo noru jishin no sapōto ni yoru monode mo aru. Shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu ni narudeshou. Vu~orufugangu hanperu ga sōsetsu shita `vu~īta magika' shirīzu nado, hoka no ōku no bungaku purojekuto ni sanka shita koto mo, sakka to shite no chimeido o takame, kare no sakuhin no yori habahiroi chōshū o umidasu koto de kare no ninki ni kōken shite imasu. --------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha direkutori ----------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - Lieblingstier - Informations - Kulttreffen/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie -- -- -- -- ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi, gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni vu~orufugangu hanperu ga shutsuen