Monday, June 17, 2024

shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu `fūshi wa watashi no sukina dōbutsu' no choshadearu vu~orufugangu hanperu

史上最もユーモラスな本の一つ「風刺は私の好きな動物」の著者であるヴォルフガング・ハンペルは、風刺的な作品と、多くの歌手や政治家の物まねをする才能で知られています。彼はベティ・マクドナルド・ファンクラブの創設者であり、ベティ・マクドナルドの伝記を出版しており、彼女の家族や友人へのインタビューも含まれています。ヴォルフガング・ハンペルは、文芸ミュージカルシリーズ「Vita Magica」でも知られており、スケッチをしたり、自作の歌を歌ったり、風刺詩を朗読したりしています。彼の作品は世界中の多くのファンに高く評価されており、風刺とユーモアの分野で強い存在感を示しています。 2023 年 10 月、ヴォルフガング・ハンペルは風刺政治キャバレー グループ「Die Heidelberger Satireschotterer」を設立しました。 -------------- リビングルームで読書を楽しむヴォルフガング・ハンペル ハイデルベルク作家名簿に掲載された「Satire is my favourite animal」の著者、ヴォルフガング・ハンペル ----------------- Buchinfo national & international、 Eurobuch national &国際米国イギリスオーストラリアブラジルカナダチェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリア ハンガリー, 日本, 日本, メキシコ, オランダ, スペインスウェーデンスイススイストルコ --------------------------------- 2019年8月3日土曜日午後9時50分、SWR 3番組「Herzschlagmomente」に出演するヴォルフガング・ハンペル < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2024/ 06/ wolfgang - hampel - author - of - satire - is - my _ 17. Html"> shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu `fūshi wa watashi no sukina dōbutsu' no choshadearu vu~orufugangu hanperu wa, fūshi-tekina sakuhin to, ōku no kashu ya seijika no monomane o suru sainō de shira rete imasu. Kare wa beti Makudonarudo fankurabu no sōsetsu-shadeari, beti Makudonarudo no denki o shuppan shite ori, kanojo no kazoku ya yūjin e no intabyū mo fukuma rete imasu. Vu~orufugangu hanperu wa, bungei myūjikarushirīzu `vu~īta magika'de mo shira rete ori, suketchi o shi tari, jisaku no uta o utattari, fūshishi o rōdoku shi tari shite imasu. Kare no sakuhin wa sekaijū no ōku no fan ni takaku hyōka sa rete ori, fūshi to yūmoa no bun'ya de tsuyoi sonzai-kan o shimeshite imasu. 2023-Nen 10 tsuki, vu~orufugangu hanperu wa fūshi seiji kyabarē gurūpu `Die Heidelberger Satireschotterer' o setsuritsu shimashita. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> ribingurūmu de dokusho o tanoshimu vu~orufugangu hanperu < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> Haideruberuku sakka meibo ni keisai sa reta `Satire is my favourite animal' no chosha, vu~orufugangu hanperu ----------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> Buchinfo national& international, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> Eurobuch national& kokusai , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Beikoku , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokuniya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - Lieblingstier - Informations - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559/"> Toruko -- -- -- -- ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu, SWR 3 bangumi `Herzschlagmomente' ni shutsuen suru vu~orufugangu hanperu