Tuesday, August 30, 2022

Ukrayina: Zelensʹkyy svidomo obmanyuvav i brekhav svoyemu narodu?

Берлінська газета Україна: Зеленський свідомо обманював і брехав своєму народу? BLZ/mow - 2 години тому | Президент України Володимир Зеленський тривалий час міг згуртувати свій народ. Перші півроку війни він був героєм, лідером, твердим роком. Але зараз проти Зеленського лунають серйозні звинувачення. Президент обманював і брехав населенню та замовчував спецслужби США у військових попередженнях перед російським вторгненням. Відомий драматург Катерина Бабкіна звинувачує Зеленського в тому, що він не підготував українців до війни, що насувається. «Це не недогляд, не помилка, не прикре непорозуміння, не неправильне стратегічне судження — це злочин», — цитує її слова в останньому звіті Handelsblatt. Головний редактор газети "Українська правда" Севгіль Мусаєва звинувачує Зеленського в цілеспрямованій дезінформації. Президент до війни приховував масштаби загрози і не сприймав населення серйозно. Він ледь не «викликав сумніви в інтелектуальних можливостях мільйонів українців». Мусаєва йде ще далі: через те, що Зеленський не підготувався до війни, він частково винен у «конкретних людських втратах». Його поведінка викликає нагальні питання, на які рано чи пізно «потрібно знайти чесну відповідь». Народний депутат Ірина Геращенко звинувачує державне керівництво в оточенні Зеленського в неправильному розставленні пріоритетів. Замість того, щоб готувати країну до російського вторгнення та «розбирати колаборантів», спецслужба СБУ «полювала» на екс-президента Петра Порошенка. Сам Зеленський нещодавно аргументував рішення відкрито не готуватися до війни тим, що не хоче, щоб його країна панікувала. Сполучені Штати попереджали його про російське вторгнення з осені 2021 року, сказав Зеленський Washington Post. Його керівництво хотіло уникнути економічного колапсу і зберегти населення в країні. Якби він сказав, що його співвітчизники повинні накопичувати гроші та їжу, «я б втрачав $7 млрд щомісяця з жовтня минулого року», — сказав Зеленський. Якби він публічно поділився попередженнями з Вашингтона, а не поширював нібито протилежні дані, інвестори пішли б, а заводи переїхали б. «А якби тоді Росія напала, то вони б за три дні нас перемогли» Залишення народу в Україні було необхідним для оборони країни. Наближення осені та зими на охоплену війною Україну чекають чималі випробування. Експерти говорять про опалювальну кризу, економічну кризу, політичну кризу. Російська армія могла б знищити всі електростанції та теплопроводи до настання зими – щоб українське населення замерзло, деморалізувалося та втікало. Зважаючи на серйозність ситуації, координатор правозахисного руху «Спільна справа» Олександр Данилюк закликає припинити критику Зеленського. Внутрішній конфлікт і «політичні суперечки, які тепер спалахнули знову», підуть тільки на користь ворогу, Росії. Україна досягла хороших військових успіхів і має продовжувати цей шлях. Berlinsʹka hazeta Ukrayina: Zelensʹkyy svidomo obmanyuvav i brekhav svoyemu narodu? BLZ/mow - 2 hodyny tomu | Prezydent Ukrayiny Volodymyr Zelensʹkyy tryvalyy chas mih z·hurtuvaty sviy narod. Pershi pivroku viyny vin buv heroyem, liderom, tverdym rokom. Ale zaraz proty Zelensʹkoho lunayutʹ seryozni zvynuvachennya. Prezydent obmanyuvav i brekhav naselennyu ta zamovchuvav spetssluzhby SSHA u viysʹkovykh poperedzhennyakh pered rosiysʹkym vtorhnennyam. Vidomyy dramaturh Kateryna Babkina zvynuvachuye Zelensʹkoho v tomu, shcho vin ne pidhotuvav ukrayintsiv do viyny, shcho nasuvayetʹsya. «Tse ne nedohlyad, ne pomylka, ne prykre neporozuminnya, ne nepravylʹne stratehichne sudzhennya — tse zlochyn», — tsytuye yiyi slova v ostannʹomu zviti Handelsblatt. Holovnyy redaktor hazety "Ukrayinsʹka pravda" Sevhilʹ Musayeva zvynuvachuye Zelensʹkoho v tsilespryamovaniy dezinformatsiyi. Prezydent do viyny prykhovuvav masshtaby zahrozy i ne spryymav naselennya seryozno. Vin ledʹ ne «vyklykav sumnivy v intelektualʹnykh mozhlyvostyakh milʹyoniv ukrayintsiv». Musayeva yde shche dali: cherez te, shcho Zelensʹkyy ne pidhotuvavsya do viyny, vin chastkovo vynen u «konkretnykh lyudsʹkykh vtratakh». Yoho povedinka vyklykaye nahalʹni pytannya, na yaki rano chy pizno «potribno znayty chesnu vidpovidʹ». Narodnyy deputat Iryna Herashchenko zvynuvachuye derzhavne kerivnytstvo v otochenni Zelensʹkoho v nepravylʹnomu rozstavlenni priorytetiv. Zamistʹ toho, shchob hotuvaty krayinu do rosiysʹkoho vtorhnennya ta «rozbyraty kolaborantiv», spetssluzhba SBU «polyuvala» na eks-prezydenta Petra Poroshenka. Sam Zelensʹkyy neshchodavno arhumentuvav rishennya vidkryto ne hotuvatysya do viyny tym, shcho ne khoche, shchob yoho krayina panikuvala. Spolucheni Shtaty poperedzhaly yoho pro rosiysʹke vtorhnennya z oseni 2021 roku, skazav Zelensʹkyy Washington Post. Yoho kerivnytstvo khotilo unyknuty ekonomichnoho kolapsu i zberehty naselennya v krayini. Yakby vin skazav, shcho yoho spivvitchyznyky povynni nakopychuvaty hroshi ta yizhu, «ya b vtrachav $7 mlrd shchomisyatsya z zhovtnya mynuloho roku», — skazav Zelensʹkyy. Yakby vin publichno podilyvsya poperedzhennyamy z Vashynhtona, a ne poshyryuvav nibyto protylezhni dani, investory pishly b, a zavody pereyikhaly b. «A yakby todi Rosiya napala, to vony b za try dni nas peremohly» Zalyshennya narodu v Ukrayini bulo neobkhidnym dlya oborony krayiny. Nablyzhennya oseni ta zymy na okhoplenu viynoyu Ukrayinu chekayutʹ chymali vyprobuvannya. Eksperty hovoryatʹ pro opalyuvalʹnu kryzu, ekonomichnu kryzu, politychnu kryzu. Rosiysʹka armiya mohla b znyshchyty vsi elektrostantsiyi ta teploprovody do nastannya zymy – shchob ukrayinsʹke naselennya zamerzlo, demoralizuvalosya ta vtikalo. Zvazhayuchy na seryoznistʹ sytuatsiyi, koordynator pravozakhysnoho rukhu «Spilʹna sprava» Oleksandr Danylyuk zaklykaye prypynyty krytyku Zelensʹkoho. Vnutrishniy konflikt i «politychni superechky, yaki teper spalakhnuly znovu», pidutʹ tilʹky na korystʹ vorohu, Rosiyi. Ukrayina dosyahla khoroshykh viysʹkovykh uspikhiv i maye prodovzhuvaty tsey shlyakh.