Tuesday, August 30, 2022

Ukraina: Zelenskiý bilkastlaýyn öz halkyny aldady we ýalan sözledimi?

Berlin gazet Ukraina: Zelenskiý bilkastlaýyn öz halkyny aldady we ýalan sözledimi? BLZ / mow - 2 sagat öň | Uzak wagtlap Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý halkyny arkasynda jemläp bildi. Urşuň ilkinji alty aýynda gahryman, lider, gaýa berkdi. Emma indi Zelenskäjiň garşysyna çynlakaý aýyplamalar bar. Prezident ilaty aldady we ýalan sözledi we ruslaryň çozmazyndan ozal ABŞ-nyň gizlin gulluklaryndan uruş duýduryşlaryny saklady. Meşhur dramaturg Kateryna Babkina Zelenskini ukrainalylary golaýlap gelýän söweşe taýýarlamadyklykda aýyplaýar. "Bu gözegçilik däl, ýalňyşlyk däl, gynandyryjy düşünişmezlik däl, strategiki ýalňyş pikir däl - bu jenaýat" -diýdi. “Ukrainska Prawda” gazetiniň baş redaktory Sewgil Musaýewa Zelenskini maksatly dezinformasiýa etmekde aýyplaýar. Uruşdan öň prezident howpuň gerimini gizledi we ilata çynlakaý garamady. Ol "millionlarça ukrainleriň intellektual mümkinçiliklerine şübhe döretdi" diýen ýaly. Musaýewa hasam öňe gidýär: Zelenskiý söweşe taýynlyk görmändigi sebäpli "adam ýitgileriniň" belli bir böleginde günäkär. Onuň özüni alyp barşy, iru-giç "dogruçyl jogap berilmeli" möhüm soraglary döredýär. Deputat Iryna Geraşenko Zelenskiý töweregindäki döwlet ýolbaşçylaryny nädogry ileri tutýan ugurlarda aýyplaýar. SBU gizlin gullugy ýurdy ruslaryň çozuşyna taýýarlamagyň we "hyzmatdaşlary saýlamagyň" ýerine, öňki prezident Petro Poroşenkony "awlady". Zelenskiniň özi ýaňy-ýakynda urşuna aç-açan taýynlyk görmezlik kararyny öz ýurdunyň howsala düşmegini islemeýändigini aýtdy. Zelenskiý "Waşington Post" gazetine beren interwýusynda ABŞ oňa 2021-nji ýylyň güýzünden rus çozuşy barada duýduryş berdi. Onuň ýolbaşçylygy ykdysady çökgünligiň öňüni almak we ýurtda ilaty saklamak isledi. Zelenskiý öz watandaşlarynyň pul we azyk ýygnamalydygyny aýdan bolsa, "Geçen oktýabr aýyndan bäri her aý 7 milliard dollar ýitirerdim" -diýdi. Waşingtondaky duýduryşlary aç-açan paýlaşan bolsa, öz habar alyş gullugyndan tersine habar ýaýratmagyň ýerine, maýa goýujylar gidip, zawodlar göçerdi. "Eger Russiýa hüjüm etse, üç günüň içinde bizi basyp alardylar." Ukrainadaky halky goramak milli goranmak üçin möhümdi. Güýz we gyş ýakynlaşanda, uruş sebäpli heläkçilige uçran Ukraina ep-esli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar. Hünärmenler ýyladyş krizisi, ykdysady krizis, syýasy krizis barada aýdýarlar. Rus goşuny gyş başlamazdan ozal ähli elektrik stansiýalaryny we etrap ýyladyş turbalaryny ýok edip biler - şeýlelik bilen ukrain ilaty doňup, ruhdan düşer we gaçar. Situationagdaýyň çynlakaýdygyny göz öňünde tutup, “Umumy sebäpler” raýat hukuklary hereketiniň koordinatory Oleksandr Danýlyuk Zelenskiýiň tankytlaryny bes etmegi isleýär. Içerki çaknyşyk we “indi ýüze çykan syýasy dawa” diňe duşmana Russiýa peýdaly bolar. Ukraina gowy harby üstünlikler gazandy we bu ýolda dowam etmeli.