Tuesday, August 30, 2022

Ukraina: Zialienski naŭmysna padmanvaŭ i chlusiŭ svajmu narodu?

Берлінская газета Украіна: Зяленскі наўмысна падманваў і хлусіў свайму народу? BLZ/mow - 2 гадзіны таму | Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі доўгі час мог згуртаваць за сабой свой народ. Першыя паўгода вайны ён быў героем, правадыром, цвёрдым каменем. Але цяпер супраць Зяленскага гучаць сур'ёзныя абвінавачванні. Прэзыдэнт падманваў і хлусіў насельніцтву і схаваў папярэджаньні спэцслужбаў ЗША пра вайну перад расейскім уварваньнем. Вядомы драматург Кацярына Бабкіна абвінавачвае Зяленскага ў тым, што ён не падрыхтаваў украінцаў да будучай вайны. «Гэта не недагляд, гэта не памылка, гэта не прыкрае непаразуменне, гэта не стратэгічнае няправільнае меркаванне - гэта злачынства», - цытуе яе словы ў нядаўнім дакладзе ў Handelsblatt. Галоўны рэдактар ​​газеты «Украінская праўда» Сеўгіль Мусаева абвінавачвае Зяленскага ў мэтанакіраванай дэзінфармацыі. Перад вайной прэзідэнт утойваў маштабы пагрозы і не ўспрымаў насельніцтва ўсур'ёз. Ён ледзь не «выклікаў сумнеў у інтэлектуальных магчымасцях мільёнаў украінцаў». Мусаева ідзе яшчэ далей: паколькі Зяленскі не здолеў падрыхтавацца да вайны, часткова вінаваты ў «канкрэтных чалавечых стратах». Ягоныя паводзіны выклікаюць надзённыя пытаньні, на якія рана ці позна «давядзецца даць шчыры адказ». Дэпутат Ірына Герашчанка абвінавачвае кіраўніцтва дзяржавы ў атачэнні Зяленскага ў тым, што яно няправільна расставіла прыярытэты. Замест таго, каб падрыхтаваць краіну да расейскага ўварвання і «разабрацца з калабарацыяністамі», спецслужба СБУ «палявала» на экс-прэзідэнта Пятра Парашэнку. Сам Зяленскі нядаўна абгрунтаваў рашэнне адкрыта не рыхтавацца да вайны тым, што не хоча, каб у яго краіне была паніка. Злучаныя Штаты папярэдзілі яго аб расейскім уварванні з восені 2021 года, сказаў Зяленскі Washington Post. Яго кіраўніцтва хацела пазбегнуць эканамічнага краху і захаваць насельніцтва ў краіне. Калі б ён сказаў, што яго суайчыннікі павінны назапашваць грошы і ежу, «я б страчваў 7 мільярдаў даляраў штомесяц з мінулага кастрычніка», — сказаў Зяленскі. Калі б ён публічна падзяліўся папярэджаннямі з Вашынгтона - замест таго, каб распаўсюджваць меркаваныя звесткі аб адваротным - інвестары сышлі б, а заводы пераехалі б. «А калі тады Расея нападзе, яны б заваявалі нас за тры дні.» Утрыманне людзей ва Украіне было важным для нацыянальнай абароны. Надыходзячай восенню і зімой ахопленую вайной Украіну чакаюць немалыя выпрабаванні. Эксперты кажуць пра ацяпляльны крызіс, эканамічны крызіс, палітычны крызіс. Расейская армія магла б знішчыць усе электрастанцыі і цеплаправоды да надыходу зімы - каб ўкраінскае насельніцтва замерзла, дэмаралізавалася і разбеглася. Улічваючы сур'ёзнасць сітуацыі, каардынатар праваабарончага руху «Агульная справа» Аляксандр Данілюк заклікае спыніць крытыку Зяленскага. Унутраны канфлікт і «палітычная сварка, якая зараз зноў успыхнула» пойдуць толькі на карысць ворагу, Расеі. Украіна дасягнула добрых ваенных поспехаў і павінна працягваць гэты шлях. Bierlinskaja hazieta Ukraina: Zialienski naŭmysna padmanvaŭ i chlusiŭ svajmu narodu? BLZ/mow - 2 hadziny tamu | Prezident Ukrainy Uladzimir Zialienski doŭhi čas moh zhurtavać za saboj svoj narod. Pieršyja paŭhoda vajny jon byŭ hierojem, pravadyrom, cviordym kamieniem. Alie ciapier suprać Zialienskaha hučać surjoznyja abvinavačvanni. Prezydent padmanvaŭ i chlusiŭ nasieĺnictvu i schavaŭ papiaredžańni specslužbaŭ ZŠA pra vajnu pierad rasiejskim uvarvańniem. Viadomy dramaturh Kaciaryna Babkina abvinavačvaje Zialienskaha ŭ tym, što jon nie padrychtavaŭ ukraincaŭ da budučaj vajny. «Heta nie niedahliad, heta nie pamylka, heta nie prykraje nieparazumiennie, heta nie stratehičnaje niapraviĺnaje mierkavannie - heta zlačynstva», - cytuje jaje slovy ŭ niadaŭnim dakladzie ŭ Handelsblatt. Haloŭny redaktar ​​haziety «Ukrainskaja praŭda» Sieŭhiĺ Musajeva abvinavačvaje Zialienskaha ŭ metanakiravanaj dezinfarmacyi. Pierad vajnoj prezident utojvaŭ maštaby pahrozy i nie ŭsprymaŭ nasieĺnictva ŭsurjoz. Jon liedź nie «vyklikaŭ sumnieŭ u inteliektuaĺnych mahčymasciach miĺjonaŭ ukraincaŭ». Musajeva idzie jašče daliej: pakoĺki Zialienski nie zdolieŭ padrychtavacca da vajny, častkova vinavaty ŭ «kankretnych čalaviečych stratach». Jahonyja pavodziny vyklikajuć nadzionnyja pytańni, na jakija rana ci pozna «daviadziecca dać ščyry adkaz». Deputat Iryna Hieraščanka abvinavačvaje kiraŭnictva dziaržavy ŭ atačenni Zialienskaha ŭ tym, što jano niapraviĺna rasstavila pryjarytety. Zamiest taho, kab padrychtavać krainu da rasiejskaha ŭvarvannia i «razabracca z kalabaracyjanistami», spiecslužba SBU «paliavala» na eks-prezidenta Piatra Parašenku. Sam Zialienski niadaŭna abhruntavaŭ rašennie adkryta nie rychtavacca da vajny tym, što nie choča, kab u jaho krainie byla panika. Zlučanyja Štaty papiaredzili jaho ab rasiejskim uvarvanni z vosieni 2021 hoda, skazaŭ Zialienski Washington Post. Jaho kiraŭnictva chaciela pazbiehnuć ekanamičnaha krachu i zachavać nasieĺnictva ŭ krainie. Kali b jon skazaŭ, što jaho suajčynniki pavinny nazapašvać hrošy i ježu, «ja b stračvaŭ 7 miĺjardaŭ daliaraŭ štomiesiac z minulaha kastryčnika», — skazaŭ Zialienski. Kali b jon publična padzialiŭsia papiaredžanniami z Vašynhtona - zamiest taho, kab raspaŭsiudžvać mierkavanyja zviestki ab advarotnym - inviestary syšli b, a zavody pierajechali b. «A kali tady Rasieja napadzie, jany b zavajavali nas za try dni.» Utrymannie liudziej va Ukrainie bylo važnym dlia nacyjanaĺnaj abarony. Nadychodziačaj vosienniu i zimoj achoplienuju vajnoj Ukrainu čakajuć niemalyja vyprabavanni. Ekspierty kažuć pra aciapliaĺny kryzis, ekanamičny kryzis, palityčny kryzis. Rasiejskaja armija mahla b zniščyć usie eliektrastancyi i cieplapravody da nadychodu zimy - kab ŭkrainskaje nasieĺnictva zamierzla, demaralizavalasia i razbiehlasia. Uličvajučy surjoznasć situacyi, kaardynatar pravaabarončaha ruchu «Ahuĺnaja sprava» Aliaksandr Daniliuk zaklikaje spynić krytyku Zialienskaha. Unutrany kanflikt i «palityčnaja svarka, jakaja zaraz znoŭ uspychnula» pojduć toĺki na karysć vorahu, Rasiei. Ukraina dasiahnula dobrych vajennych pospiechaŭ i pavinna praciahvać hety šliach.