Sunday, February 27, 2022

Zustrich OON z klimatu v Paryzhi: rosiysʹkyy dyplomat vybachyvsya za viynu v Ukrayini

щоденне дзеркало Зустріч ООН з клімату в Парижі: російський дипломат вибачився за війну в Україні 3 години тому Нападу на Україну немає виправдання, цитує Олега Анісімова. Він очолює російську делегацію на кліматичній зустрічі ООН. Як повідомляється, голова російської делегації на кліматичній зустрічі ООН у Парижі вибачився за серйозний напад Росії на Україну. Після пристрасної заяви свого українського колеги щодо ситуації в її країні Олег Анісімов несподівано заявив, що хоче «вибачитися від імені всіх росіян за нездатність запобігти цьому конфлікту», повідомили три джерела після підсумкової зустрічі 195 члена. стани Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) у неділю повідомляє інформаційне агентство AFP. "Ті, хто бачить, що відбувається, не можуть знайти жодного виправдання для цього нападу на Україну", - цитують три джерела англомовний переклад промови Анісімова. Відповідно, він також висловив «величезне захоплення» українською делегацією. Глава російської делегації виступав російською мовою на онлайн-конференції країн МГЕЗК, і AFP не мала доступу до його оригінального внеску. На запитання AFP Анісімов дав зрозуміти, що його слова не слід розуміти як «офіційну заяву російської делегації». Швидше, вони «висловлюють мою особисту думку та ставлення». Делегати та спостерігачі були явно вражені внеском Анісімова, про що повідомили півдюжини свідків. "Він знає, що йде на особистий ризик, це було дуже щире повідомлення", - сказав один з учасників AFP. 195 держав-членів МГЕЗК витратили два тижні на узагальнення другої частини звіту МГЕЗК, в якій йдеться про серйозні наслідки зміни клімату для людей і природи. Майже 4000-сторінковий звіт має бути опублікований у понеділок. (AFP) shchodenne dzerkalo Zustrich OON z klimatu v Paryzhi: rosiysʹkyy dyplomat vybachyvsya za viynu v Ukrayini 3 hodyny tomu Napadu na Ukrayinu nemaye vypravdannya, tsytuye Oleha Anisimova. Vin ocholyuye rosiysʹku delehatsiyu na klimatychniy zustrichi OON. Yak povidomlyayetʹsya, holova rosiysʹkoyi delehatsiyi na klimatychniy zustrichi OON u Paryzhi vybachyvsya za seryoznyy napad Rosiyi na Ukrayinu. Pislya prystrasnoyi zayavy svoho ukrayinsʹkoho kolehy shchodo sytuatsiyi v yiyi krayini Oleh Anisimov nespodivano zayavyv, shcho khoche «vybachytysya vid imeni vsikh rosiyan za nezdatnistʹ zapobihty tsʹomu konfliktu», povidomyly try dzherela pislya pidsumkovoyi zustrichi 195 chlena. stany Mizhuryadovoyi hrupy ekspertiv zi zminy klimatu (IPCC) u nedilyu povidomlyaye informatsiyne ahent·stvo AFP. "Ti, khto bachytʹ, shcho vidbuvayetʹsya, ne mozhutʹ znayty zhodnoho vypravdannya dlya tsʹoho napadu na Ukrayinu", - tsytuyutʹ try dzherela anhlomovnyy pereklad promovy Anisimova. Vidpovidno, vin takozh vyslovyv «velychezne zakhoplennya» ukrayinsʹkoyu delehatsiyeyu. Hlava rosiysʹkoyi delehatsiyi vystupav rosiysʹkoyu movoyu na onlayn-konferentsiyi krayin MHEZK, i AFP ne mala dostupu do yoho oryhinalʹnoho vnesku. Na zapytannya AFP Anisimov dav zrozumity, shcho yoho slova ne slid rozumity yak «ofitsiynu zayavu rosiysʹkoyi delehatsiyi». Shvydshe, vony «vyslovlyuyutʹ moyu osobystu dumku ta stavlennya». Delehaty ta sposterihachi buly yavno vrazheni vneskom Anisimova, pro shcho povidomyly pivdyuzhyny svidkiv. "Vin znaye, shcho yde na osobystyy ryzyk, tse bulo duzhe shchyre povidomlennya", - skazav odyn z uchasnykiv AFP. 195 derzhav-chleniv MHEZK vytratyly dva tyzhni na uzahalʹnennya druhoyi chastyny zvitu MHEZK, v yakiy ydetʹsya pro seryozni naslidky zminy klimatu dlya lyudey i pryrody. Mayzhe 4000-storinkovyy zvit maye buty opublikovanyy u ponedilok. (AFP)