Sunday, February 27, 2022

Deirīmirā Pari de no Kokuren kikō hendō kaigi

デイリーミラー パリでの国連気候変動会議:ロシアの外交官はウクライナ戦争について謝罪したと言われています 3時間前 ウクライナへの攻撃の正当性はありません、とオレグ・アニシモフは言っていると伝えられています。彼は国連気候会議のロシア代表団の長です。 パリで開催された国連気候変動会議でのロシア代表団の長は、伝えられるところによると、ウクライナに対するロシアの大規模な攻撃について謝罪した。 ウクライナの同僚による自国の状況に関する情熱的な声明の後、オレグ・アニシモフは驚くべきことに、「この紛争を防ぐことができなかったことをすべてのロシア人に代わって謝罪したい」と宣言した。日曜日の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の状態は通信社AFPです。 「何が起こっているのかを見ている人は、ウクライナに対するこの攻撃の正当性を見つけることができません」と、3つの情報源はアニシモフのスピーチの英語訳を引用しました。したがって、彼はまた、ウクライナの代表団に対する彼の「多大な称賛」を表明した。 ロシアの代表団長はIPCC諸国のオンライン会議でロシア語で話し、AFPは彼の当初の貢献にアクセスできませんでした。アニシモフはAFPに尋ねられたとき、彼の言葉は「ロシア代表団による公式声明」として理解されるべきではないことを明らかにした。むしろ、彼らは「私の個人的な意見や態度を表現している」のです。 代表者とオブザーバーは、半ダースの目撃者によって報告されたように、アニシモフの貢献に明らかに感銘を受けました。 「彼は自分が個人的なリスクを冒していることを知っている。それは非常に誠実なメッセージだった」とある参加者はAFPに語った。 195のIPCC加盟国は、IPCC報告書の第2部を要約するために、2週間を費やしました。これは、人間と自然に対する気候変動の深刻な結果を扱っています。約4,000ページのレポートが月曜日に発行される予定です。 (AFP) Deirīmirā Pari de no Kokuren kikō hendō kaigi: Roshia no gaikōkan wa Ukuraina sensō ni tsuite shazai shita to iwa rete imasu 3-jikan mae Ukuraina e no kōgeki no seitō-sei wa arimasen, to oregu anishimofu wa itte iru to tsutae rarete imasu. Kare wa Kokuren kikō kaigi no Roshia daihyō-dan no nagadesu. Pari de kaisai sa reta Kokuren kikō hendō kaigi de no Roshia daihyō-dan no naga wa, tsutae rareru tokoro ni yoru to, Ukuraina ni taisuru Roshia no ōkibona kōgeki ni tsuite shazai shita. Ukuraina no dōryō ni yoru jikoku no jōkyō ni kansuru jōnetsu-tekina seimei no ato, oregu anishimofu wa odorokubeki koto ni,`kono funsō o fusegu koto ga dekinakatta koto o subete no roshiahito nikawatte shazai shitai' to sengen shita. Nichiyōbi no kikō hendō ni kansuru seifu-kan paneru (IPCC) no jōtai wa tsūshin-sha AFPdesu. `Nani ga okotte iru no ka o mite iru hito wa, Ukuraina ni taisuru kono kōgeki no seitō-sei o mitsukeru koto ga dekimasen' to, 3ttsu no jōhō-gen wa anishimofu no supīchi no eigo-yaku o in'yō shimashita. Shitagatte, kare wa mata, Ukuraina no daihyō-dan ni taisuru kare no `tadaina shōsan' o hyōmei shita. Roshia no daihyō danchō wa IPCC shokoku no onrain kaigi de Roshiago de hanashi, AFP wa kare no tōsho no kōken ni akusesu dekimasendeshita. Anishimofu wa AFP ni tazune rareta toki, kare no kotoba wa `Roshia daihyō-dan ni yoru kōshiki seimei' to shite rikai sa rerubekide wanai koto o akiraka ni shita. Mushiro, karera wa `watashi no kojin-tekina iken ya taido o hyōgen shite iru' nodesu. Daihyō-sha to obuzābā wa, han dāsu no mokugeki-sha ni yotte hōkoku sa reta yō ni, anishimofu no kōken ni akiraka ni kanmei o ukemashita. `Kare wa jibun ga kojin-tekina risuku o okashite iru koto o shitte iru. Sore wa hijō ni seijitsuna messējidatta' to aru sankasha wa AFP ni katatta. 195 No IPCC kamei-koku wa, IPCC hōkoku-sho no dai 2-bu o yōyaku suru tame ni, 2-shūkan o tsuiyashimashita. Kore wa, ningen to shizen ni taisuru kikō hendō no shinkokuna kekka o atsukatte imasu. Yaku 4, 000 pēji no repōto ga getsuyōbi ni hakkō sa reru yoteidesu. (AFP)