Sunday, February 27, 2022

Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu

ヴォルフガング・ハンペル、「風刺は私のお気に入りの動物です」、尽きることのない創造性 「風刺は私の好きな動物です」は、世界中の多くの読者によって、これまでで最もユーモラスな本の1つであると考えられています。 著者は尽きることのない創造性を持っており、それをこの非常に特別な本で表現しています。 それは彼のハイデルベルクのライブイベントVitaMagicaのようなもので、そこではWolfgang Hampelが訪問者をパロディー化し、歌い、語り、刺激します。 Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu', tsukiru koto no nai sōzō-sei `fūshi wa watashi no sukina dōbutsudesu' wa, sekaijū no ōku no dokusha ni yotte, kore made de mottomo yūmorasuna hon no 1tsudearu to kangae rarete imasu. Chosha wa tsukiru koto no nai sōzō-sei o motte ori, sore o kono hijō ni tokubetsuna hon de hyōgen shite imasu. Sore wa kare no Haideruberuku no raibu ibento VitaMagica no yōna mono de, sokode wa vu~orufugangu Hampel ga hōmon-sha o parodī-ka shi, utai, katari, shigeki shimasu. national & international--------------------- USAです。 イギリスです。 オーストラリアです。 カナダです。 チェコ共和国。 フランスです。 ドイツです。 ドイツです。 イタリアです。 ハンガリーです。 日本 , 日本です。 メキシコです。 オーストリアです。 ポーランドです。 ルーマニアです。 スロバキア共和国です。 -------------------------------------------------- -------------------------------------- ウォルフガング・ハンペルがSWR 3のテレビ番組「HERZSCHLAG-MOMENTE」に出演!2019年8月3日(土)21時50分より放送です。