Monday, February 28, 2022

«Zapobihty nevypravdanym zahybeli molodykh rosiysʹkykh soldativ» - oliharkhy tysnutʹ na Putina

СВІТ «Запобігти невиправданим загибелі молодих російських солдатів» - олігархи тиснуть на Путіна Вчора о 22:00 З огляду на російську загарбницьку війну в Україні кілька олігархів дистанціювались від боса Кремля Володимира Путіна. У відкритому листі до Путіна, опублікованому в понеділок, медіамагнат Євген Лебедєв написав: «Як громадянин Росії, я прошу вас покласти край тому стану речей, у якому росіяни вбивають своїх українських братів і сестер». Олег Тиньков також мав чіткі висловлювання про критику російської війни в Україні. Лебедєв, який також має британське громадянство і є членом британської Палати лордів, опублікував відкритий лист у лондонській газеті Evening Standard, що йому належить. Європа перебуває «на порозі чергової світової війни», і світ стоїть перед «можливою ядерною катастрофою», попередив він. Путін повинен використати нинішні переговори з київськими чиновниками, щоб "закінчити цю жахливу війну в Україні". «Як громадянин Великобританії я закликаю вас захистити Європу від цієї війни», – написав Лебедєв. «Як російський патріот, я прошу вас не допустити непотрібної смерті більшої кількості молодих російських солдатів. Як громадянин світу, я закликаю вас захистити світ від знищення». Російський мільярдер Олег Тіньков також засудив загибель "невинних людей" в Україні в понеділок як "немислиму і неприйнятну". "Держави повинні витрачати гроші на лікування людей і на дослідження раку, а не на війни", - написав він в Instagram. Мільярдер Олег Дерипаска закликав «покласти край державному капіталізму» в Росії в умовах економічних санкцій, запроваджених проти Москви. «Це справжня криза, і нам потрібні справжні кризові менеджери», – пояснив у Telegram засновник алюмінієвої групи «Русал». Тим часом Путін завдав нового риторичного удару проти Заходу. На зустрічі, на якій, зокрема, взяли участь голова російського центрального банку Ельвіра Набіулліна та керівник Сбербанку Герман Греф, Путін назвав західні країни «імперією брехні», яка хоче «впровадити санкції проти нашої країни». «Війна ніколи не може бути відповіддю» У Росії бізнес-еліта рідко критикує владу. Однак після російської загарбницької війни в Україні кілька російських олігархів виступили проти дій президента Путіна. Російський олігарх Михайло Фрідман також заявив у неділю: «Війна ніколи не може бути відповіддю». У листі до співробітників своєї холдингової компанії Letterone корінний українець закликав припинити "кровопролиття", за словами компанії. За словами речниці, українська сторона звернулася за допомогою до одного з найбагатших людей Росії, олігарха Романа Абрамовича. З ним зв'язалися "щоб допомогти знайти рішення, і зараз він намагається допомогти", сказала речниця Рола Брентлін. Країни ЄС, США, Канада, Японія та інші західні союзники вирішили ввести жорсткі санкції проти Росії через напад на Україну. Серед них виключення важливих російських банків з міжнародної платіжної системи Swift, блокування транзакцій російським центробанком для підтримки російської валюти та заборона на експорт високотехнологічних товарів. Каральні заходи також спрямовані проти олігархів та їх активів. Росія оголосила про заходи у відповідь, але жодних конкретних кроків поки не уточнила. За словами Кремля, президент Путін хотів обговорити наслідки санкцій для економіки своєї країни зі своїми міністрами в понеділок. SVIT «Zapobihty nevypravdanym zahybeli molodykh rosiysʹkykh soldativ» - oliharkhy tysnutʹ na Putina Vchora o 22:00 Z ohlyadu na rosiysʹku zaharbnytsʹku viynu v Ukrayini kilʹka oliharkhiv dystantsiyuvalysʹ vid bosa Kremlya Volodymyra Putina. U vidkrytomu lysti do Putina, opublikovanomu v ponedilok, mediamahnat Yevhen Lebedyev napysav: «Yak hromadyanyn Rosiyi, ya proshu vas poklasty kray tomu stanu rechey, u yakomu rosiyany vbyvayutʹ svoyikh ukrayinsʹkykh brativ i sester». Oleh Tynʹkov takozh mav chitki vyslovlyuvannya pro krytyku rosiysʹkoyi viyny v Ukrayini. Lebedyev, yakyy takozh maye brytansʹke hromadyanstvo i ye chlenom brytansʹkoyi Palaty lordiv, opublikuvav vidkrytyy lyst u londonsʹkiy hazeti Evening Standard, shcho yomu nalezhytʹ. Yevropa perebuvaye «na porozi cherhovoyi svitovoyi viyny», i svit stoyitʹ pered «mozhlyvoyu yadernoyu katastrofoyu», poperedyv vin. Putin povynen vykorystaty nynishni perehovory z kyyivsʹkymy chynovnykamy, shchob "zakinchyty tsyu zhakhlyvu viynu v Ukrayini". «Yak hromadyanyn Velykobrytaniyi ya zaklykayu vas zakhystyty Yevropu vid tsiyeyi viyny», – napysav Lebedyev. «Yak rosiysʹkyy patriot, ya proshu vas ne dopustyty nepotribnoyi smerti bilʹshoyi kilʹkosti molodykh rosiysʹkykh soldativ. Yak hromadyanyn svitu, ya zaklykayu vas zakhystyty svit vid znyshchennya». Rosiysʹkyy milʹyarder Oleh Tinʹkov takozh zasudyv zahybelʹ "nevynnykh lyudey" v Ukrayini v ponedilok yak "nemyslymu i nepryynyatnu". "Derzhavy povynni vytrachaty hroshi na likuvannya lyudey i na doslidzhennya raku, a ne na viyny", - napysav vin v Instagram. Milʹyarder Oleh Derypaska zaklykav «poklasty kray derzhavnomu kapitalizmu» v Rosiyi v umovakh ekonomichnykh sanktsiy, zaprovadzhenykh proty Moskvy. «Tse spravzhnya kryza, i nam potribni spravzhni kryzovi menedzhery», – poyasnyv u Telegram zasnovnyk alyuminiyevoyi hrupy «Rusal». Tym chasom Putin zavdav novoho rytorychnoho udaru proty Zakhodu. Na zustrichi, na yakiy, zokrema, vzyaly uchastʹ holova rosiysʹkoho tsentralʹnoho banku Elʹvira Nabiullina ta kerivnyk Sberbanku Herman Href, Putin nazvav zakhidni krayiny «imperiyeyu brekhni», yaka khoche «vprovadyty sanktsiyi proty nashoyi krayiny». «Viyna nikoly ne mozhe buty vidpoviddyu» U Rosiyi biznes-elita ridko krytykuye vladu. Odnak pislya rosiysʹkoyi zaharbnytsʹkoyi viyny v Ukrayini kilʹka rosiysʹkykh oliharkhiv vystupyly proty diy prezydenta Putina. Rosiysʹkyy oliharkh Mykhaylo Fridman takozh zayavyv u nedilyu: «Viyna nikoly ne mozhe buty vidpoviddyu». U lysti do spivrobitnykiv svoyeyi kholdynhovoyi kompaniyi Letterone korinnyy ukrayinetsʹ zaklykav prypynyty "krovoprolyttya", za slovamy kompaniyi. Za slovamy rechnytsi, ukrayinsʹka storona zvernulasya za dopomohoyu do odnoho z naybahatshykh lyudey Rosiyi, oliharkha Romana Abramovycha. Z nym zv'yazalysya "shchob dopomohty znayty rishennya, i zaraz vin namahayetʹsya dopomohty", skazala rechnytsya Rola Brentlin. Krayiny YES, SSHA, Kanada, Yaponiya ta inshi zakhidni soyuznyky vyrishyly vvesty zhorstki sanktsiyi proty Rosiyi cherez napad na Ukrayinu. Sered nykh vyklyuchennya vazhlyvykh rosiysʹkykh bankiv z mizhnarodnoyi platizhnoyi systemy Swift, blokuvannya tranzaktsiy rosiysʹkym tsentrobankom dlya pidtrymky rosiysʹkoyi valyuty ta zaborona na eksport vysokotekhnolohichnykh tovariv. Karalʹni zakhody takozh spryamovani proty oliharkhiv ta yikh aktyviv. Rosiya oholosyla pro zakhody u vidpovidʹ, ale zhodnykh konkretnykh krokiv poky ne utochnyla. Za slovamy Kremlya, prezydent Putin khotiv obhovoryty naslidky sanktsiy dlya ekonomiky svoyeyi krayiny zi svoyimy ministramy v ponedilok.