Sunday, February 27, 2022

BMG-nyň Pari Parisdäki howa ýygnagy: Rus diplomatynyň Ukraina söweşi üçin ötünç sorandygy aýdylýar

gündelik aýna BMG-nyň Pari Parisdäki howa ýygnagy: Rus diplomatynyň Ukraina söweşi üçin ötünç sorandygy aýdylýar 3 sagat öň Oleg Anisimowyň Ukraina edilen hüjümi üçin hiç hili esas ýokdugyny aýtdy. BMG-nyň howa ýygnagynda rus wekiliýetiniň başlygy. BMG-nyň Pari Parisde geçirilen howa ýygnagynda rus delegasiýasynyň ýolbaşçysynyň Russiýanyň Ukraina eden uly hüjümi üçin ötünç sorandygy habar berildi. Oleg Anisimow ukrain kärdeşiniň öz ýurdundaky ýagdaýlar baradaky joşgunly sözlerinden soň, "bu konfliktiň öňüni alyp bilmeýändigi üçin ähli ruslaryň adyndan ötünç soramak" isleýändigini geň galdyrdy. AFP habar gullugy ýekşenbe güni Howanyň üýtgemegi boýunça hökümetara toparynyň (IPCC) ýagdaýy. "Nämäniň bolup geçýändigini görýänler, Ukraina edilen bu hüjüm üçin hiç hili delil tapyp bilmeýärler" -diýip, üç çeşme Anisimowyň çykyşynyň iňlis dilindäki terjimesine salgylandy. Şoňa görä-de, ukrain delegasiýasyna özüniň "haýran galýandygyny" aýtdy. Rus delegasiýa başlygy IPCC ýurtlarynyň onlaýn konferensiýasynda rus dilinde gürledi we AFP-iň asyl goşandyna girip bilmedi. Anisimow AFP habar gullugyndan soranlarynda, sözlerine "rus wekiliýetiniň resmi beýany" hökmünde düşünilmeli däldigini aýtdy. Has dogrusy, "şahsy pikirimi we garaýşymy beýan edýärler". Delegatlar we synçylar ýarym on şaýatyň habar berşi ýaly Anisimowyň goşandyna haýran galdylar. Gatnaşanlaryň biri AFP habar gullugyna "Şahsy töwekgelçilik edýändigini bilýär, bu gaty çyn ýürekden habar" diýdi. IPCC agza 195 döwlet, howanyň üýtgemeginiň adamlara we tebigata ýetirýän çynlakaý netijeleri bilen baglanyşykly IPCC hasabatynyň ikinji bölümini jemlemek üçin iki hepde sarp etdi. 4000 sahypalyk hasabat duşenbe güni çap edilmeli. (AFP)