Sunday, January 30, 2022

Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu'

ヴォルフガング・ハンペル、「風刺は私のお気に入りの動物です」、すべての状況と季節のための本 ヴォルフガング・ハンペル、風刺は私のお気に入りの動物です。すべての状況と季節に風刺は私のお気に入りの動物です。ヴォルフガング・ハンペルはすべての状況と季節に理想的な本です。 歌詞はとても面白くて、皮肉で、ユーモラスで、洗練されています。 著者は、私たちの時代の表面性と無思慮さを巧みに批判しています。 Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu', subete no jōkyō to kisetsu no tame no hon vu~orufugangu hanperu, fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu. Subete no jōkyō to kisetsu ni fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu. Vu~orufugangu hanperu wa subete no jōkyō to kisetsu ni risō-tekina hondesu. Kashi wa totemo omoshirokute, hinikude, yūmorasu de, senren sa rete imasu. Chosha wa, watashitachi no jidai no hyōmen-sei to bushiryo-sa o takumi ni hihan shite imasu. national & international--------------------- USAです。 イギリスです。 オーストラリアです。 カナダです。 チェコ共和国。 フランスです。 ドイツです。 ドイツです。 イタリアです。 ハンガリーです。 日本 , 日本です。 メキシコです。 オーストリアです。 ポーランドです。 ルーマニアです。 スロバキア共和国です。 -------------------------------------------------- -------------------------------------- ウォルフガング・ハンペルがSWR 3のテレビ番組「HERZSCHLAG-MOMENTE」に出演!2019年8月3日(土)21時50分より放送です。