Monday, January 31, 2022

Angliýa: Downing köçesiniň 10-synda asylgy

SZ.de Angliýa: Downing köçesiniň 10-synda asylgy Aleksandr Mühlauer, London - Düýn 22: 57-de "Leadershipolbaşçylykda we kazyýetde şowsuzlyklar": Partygate meselesi boýunça derňew hasabaty Iňlis premýer-ministrini kyn ýagdaýa salýar. Jonson "bagyşlaň" diýýär. Downing köçesiniň 10-synda asylgy Boris Jonson üçin duşenbe gowy başlandy, ýöne bu gaty çalt üýtgemeli. Premýer-ministr şu gün irden Angliýanyň EUB-den çykmagynyň ikinji ýyl dönümini bellemek üçin Tilbury portuna gitdi. Jonson mämişi dokly kurtka geýip, Angliýanyň korporatiw maýa goýumlary üçin "birinji ýerde" boljakdygyna söz berdi. Täze gazanylan azatlyklary durmuşa geçirjek kanunyň kömegi bilen Jonson ony "Brexit azatlyklar kanuny" diýip atlandyrýar. Premýer-ministr şu duşenbe güni irden çykyş etdi. Kampaniýanyň şygarlaryndan ýüz öwürdi we Brexitden bäri birnäçe gezek wada berenine söz berdi. Munuň hakykatdanam boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny entek görmek galýar. Şeýlelik bilen Jonsondan portda duşenbe güni öýlän Iňlis jemgyýetçilik palatasynda aç-açan urga sebäp boljak bir zat soraldy: Partygate bilen baglanyşykly derňew. Thatöne şol gün irden portda Jonson muny gysdy we bu meselede aýdan zatlarynyň hemmesiniň ýanynda durandygyny aýtdy. Ol ýerde durmaly däl. "Adatdaky ýaly iş" soň? Duşenbe güni bu barada gürleşilmedi Sebäbi günortanlyk naharynda hökümet işgäri Sýu Greýiň hasabatynyň "täzelenmesiniň" Downing köçesiniň 10-a gowşurylandygy habar berildi. "Adatdaky ýaly işewürlik" ýaly bir zady ýaýlyma bermek üçin hökümet günortan premýer-ministriň sişenbe güni Ukraina gitjekdigini habar berdi. Jonsonyň gün tertibinde Wladimir Putin bilen duşenbe güni öýlän telefon jaňy hem bardy. "Adatdaky ýaly iş" soň? Duşenbe güni bu barada gürleşilmedi. Täze Brexit kanuny bilen azatlyk synanyşygy ("Brexitiň peýdalary" atly 100 sahypadan gowrak kagyzy goşmak bilen) ýa-da Ukraina bilen baglanyşykly tagallalar Londonda Jonsonyň ofisine çykdajy edip biljek meseläni basyp alyp bilmez: partiýa derwezesi . Şeýle-de bolsa, Greý wakalar barada "gaty çäkli derejede" bir zat aýdyp biljekdigini ýazýar. Günüň ikinji ýarymynda Jonsonyň Mejlisde çykyş etmeginden bir sagat öň, wagt geldi: Greýiň deslapky hasabaty çap edildi. Jemi 16 partiýa on iki sahypada görkezilýär. Hasabatyň netijesi düşnüklidir: "ýolbaşçylykda we kazyýetde şowsuzlyklar" boldy. Şeýle-de bolsa, Greý, gynansak-da, wakalar barada "gaty çäkli derejede" bir zat aýdyp biljekdigini ýazýar. Munuň sebäbi Metropoliten polisiýasy tarapyndan dowam etdirilýän derňewdir. Polisiýa oňa polisiýa derňewi geçirilýän günlerde ýygnananlara "minimal jogap bermek" ýerlikli boljakdygyny aýtdy. Greýiň pikiriçe, şonuň üçin "ýygnamagy başaran giňişleýin maglumatlary görkezýän we derňeýän manyly hasabat döretmek mümkin däldi". Resmiler diňe "käbir ýygnaklaryň" bolup geçmeli däldigini ýa-da bolşy ýaly ösmeli däldigini aýdýar. Greý hökümeti bu wakalardan "möhüm sapaklary" öwrenmäge çagyrdy. Mysal üçin, iş ýerinde "spirtli içgileri aşa köp içmek" hiç haçan ýerlikli däl ". Her bölümiň "iş ýerinde alkogol içgileri barada anyk we ygtybarly syýasaty" üpjün etmegi üçin ädimler görülmeli. Greýiň hasabatyna görä, Metropoliten polisiýasy häzirki wagtda Koronanyň düzgünleriniň bozulan bolmagy ähtimal 12 partiýany derňeýär. Polisiýa 25-nji ýanwarda derňew işine başlandan soň, Greýiň hasabatyny häkimiýetleriň derňew netijelerine garaşsyz neşir edip biljekdigini, ýöne polisiýa tarapyndan derňelýän ýygnanyşyklara salgylanmazdan habar berdi. Otherwiseogsam, "öňdengörüjilik" töwekgelçiligi dörär. Şeýlelik bilen Jonsona berlen hasabat häzirlikçe diňe "täzelenme" boldy. Ahyrynda, London wagty bilen sagat 3.30 töwereginde premýer-ministr Jemgyýetçilik palatasyndaky leksiýa çykdy we "Bagyşlaň" diýdi. Johnsonöne ötünç soramak ýeterlik däl, sebäbi adamlar pandemiýa wagtynda köp gurban berdiler we düzgünler bilen oýnadylar. Aýna seredip, sapak almaly. Jonson resmi rezidensiýasynda üýtgedip gurmany yglan etdi. "Düşündim we düzederin" -diýdi. Otherwiseogsam, polisiýanyň derňewine garaşmaly. Zähmet lideri Keir Starmer Jonsony işden gitmäge çagyrdy.