Sunday, December 3, 2023

èluósī hé fēnlán biānjìng de yímín jǐnzhāng júshì

世界報 俄羅斯和芬蘭邊境的移民緊張局勢 作者:Anne-Françoise Hivert(馬爾默(瑞典)通訊員) 今天凌晨 4:20 發布(巴黎),更新於上午 7:25 短短一個月內,就有913名尋求庇護者經俄羅斯入境。 赫爾辛基譴責莫斯科將移民工具化,並關閉了所有邊境口岸。 26歲的薩利赫·阿爾梅里(Saleh Almeri)鼓起勇氣騎著自行車一路來到了芬蘭。 那是 11 月 17 日,距離午夜還有幾分鐘,赫爾辛基剛剛宣布關閉該國東南部的四個過境點。 這名年輕人搭計程車來碰運氣,被俄羅斯士兵攔住,然後被送到警察局,警察把他放在一輛裝有腳踏車的汽車裡。 「一位俄羅斯警察以 250 歐元的價格賣給了我,以便我能到達邊境。他拿走了我的護照和手機,」他透露。 汽車在距離分界線幾百公尺處把他下了車。 他騎自行車走完了剩下的路,因為步行穿越邊境是被禁止的。 「我是最後一個進去的,」薩利赫害羞地微笑著說。 不久之後,他前往芬蘭尋求庇護。 Shìjiè bào èluósī hé fēnlán biānjìng de yímín jǐnzhāng júshì zuòzhě:Anne-Françoise Hivert(mǎ'ěr mò (ruìdiǎn) tōngxùnyuán) jīntiān língchén 4:20 Fābù (bālí), gēngxīn yú shàngwǔ 7:25 Duǎn duǎn yīgè yuè nèi, jiù yǒu 913 míng xúnqiú bìhù zhě jīng èluósī rùjìng. Hè'ěrxīnjī qiǎnzé mòsīkē jiāng yímín gōngjù huà, bìng guānbìle suǒyǒu biānjìng kǒu'àn. 26 Suì de sà lì hè·ā'ěr méilǐ (Saleh Almeri) gǔ qǐ yǒngqì qízhe zìxíngchē yīlù lái dàole fēnlán. Nà shì 11 yuè 17 rì, jùlí wǔyè hái yǒu jǐ fēnzhōng, hè'ěrxīnjī gānggāng xuānbù guānbì gāi guó dōng nánbù de sì gè guòjìng diǎn. Zhè míng niánqīng rén dā jìchéngchē lái pèng yùnqì, bèi èluósī shìbīng lánzhù, ránhòu bèi sòng dào jǐngchá jú, jǐngchá bǎ tā fàng zài yī liàng zhuāng yǒu jiǎotàchē de qìchē lǐ. `Yī wèi èluósī jǐngchá yǐ 250 ōuyuán de jiàgé mài gěile wǒ, yǐbiàn wǒ néng dàodá biānjìng. Tā ná zǒule wǒ de hùzhào hé shǒujī,'tā tòulù. Qìchē zài jùlí fēn jièxiàn jǐ bǎi gōng chǐ chù bǎ tā xiàle chē. Tā qí zìxíngchē zǒu wánliǎo shèng xià de lù, yīnwèi bùxíng chuānyuè biānjìng shì bèi jìnzhǐ de. `Wǒ shì zuìhòu yīgè jìnqù de,'sà lì hè hàixiū de wéixiàozhe shuō. Bùjiǔ zhīhòu, tā qiánwǎng fēnlán xúnqiú bìhù.