Friday, December 29, 2023

«Svitova bilʹshistʹ» hotuyetʹsya do yadernoho udaru: «naukovyy» analiz daye Putinu chitku poradu

«Світова більшість» готується до ядерного удару: «науковий» аналіз дає Путіну чітку пораду - Стаття Сандри Кейт • 1 ч. Росія Намагаючись зупинити Захід від подальшої підтримки України, російські державні ЗМІ неодноразово погрожують кардинальними наслідками. Москва – На прес-конференції, проведеній російським державним інформаційним агентством ТАСС, російські «експерти» із зовнішньої, оборонної та економічної політики представили «дослідження», згідно з яким Росія повинна дати зрозуміти Заходу, що її «дії» сприяють «конфлікт в Україні» «Ризики ядерної війни. Таким чином, винесення цього сприйняття на публічну дискусію є «сильним засобом» «стримування» опонентів Росії. Про це йдеться в повідомленні ТАСС у середу, 27 грудня. Відповідно, МЗС РФ і комітет із зовнішньої політики Держдуми замовили «науковий аналіз». Дослідження, над яким нібито працювали експерти Ради зовнішньої та оборонної політики та Московської школи економіки (HSE), пропагує підхід, якого російські державні ЗМІ дотримуються з початку війни в Україні. Такі російські телевізійники, як ведучий ток-шоу Володимир Соловйов і керівник RT Маргарита Симоньян, неодноразово говорять про можливі наслідки ядерного конфлікту. Росія говорить про захист від Заходу і погрожує ескалацією Доповідь провідного автора факультету світової економіки ВШЕ Сергія Караганова припускає, що Росія може бути змушена вдатися до ядерної зброї. Причиною є те, що Росія повинна очікувати нападів на власній території через підтримку Заходом України, на яку вона атакує. Кнопка на весь екран На військових парадах Путін неодноразово наполягає на військовій силі Росії. Тепер його радники закликають до нових погроз. Тому, за даними ТАСС, «експерти» радять кремлівському уряду «готувати керівні кола і суспільства більшості світу до можливої ​​ескалації конфлікту шляхом політичного або – в крайньому випадку – прямого використання ядерного чинника. » Соціальна дискусія з цього приводу тоді стане «сильним фактором, який зупинить Захід і зламатиме його волю, коли справа дойде до участі в агресивній поведінці». Позиція Росії щодо війни з Україною: у центрі «нового світового порядку» За даними ТАСС, автори «дослідження» не бачать Росію винною у військовій допомозі Заходу, натомість навіть стверджують, що з початком своєї «спецоперації» Росія стала «військово-політичним ядром». світової більшості» і готовий створити «новий світовий порядок», щоб розпочати, у якому Захід втрачає свою домінуючу роль. «Глобальний південь і схід» є природними партнерами для Росії, оскільки тут є спільний інтерес у «демократизації світового порядку та викоріненні неоколоніалістичних практик і тиску з боку політичної, валютної та фінансової систем у всьому світі». У дослідженні також говориться, що «немає надії на поліпшення відносин із країнами Заходу в осяжному майбутньому» і що Росії необхідно зосередитися на «процвітаючому» партнерстві з іншими регіонами, такими як Азія, Африка, Близький Схід і Латинська Америка. «Нові відповідні зв’язки» можна було встановити із Заходом лише тоді, коли Росія виграла війну. (сака) «Svitova bilʹshistʹ» hotuyetʹsya do yadernoho udaru: «naukovyy» analiz daye Putinu chitku poradu - Stattya Sandry Keyt • 1 ch. Rosiya Namahayuchysʹ zupynyty Zakhid vid podalʹshoyi pidtrymky Ukrayiny, rosiysʹki derzhavni ZMI neodnorazovo pohrozhuyutʹ kardynalʹnymy naslidkamy. Moskva – Na pres-konferentsiyi, provedeniy rosiysʹkym derzhavnym informatsiynym ahent·stvom TASS, rosiysʹki «eksperty» iz zovnishnʹoyi, oboronnoyi ta ekonomichnoyi polityky predstavyly «doslidzhennya», z·hidno z yakym Rosiya povynna daty zrozumity Zakhodu, shcho yiyi «diyi» spryyayutʹ «konflikt v Ukrayini» «Ryzyky yadernoyi viyny. Takym chynom, vynesennya tsʹoho spryynyattya na publichnu dyskusiyu ye «sylʹnym zasobom» «strymuvannya» oponentiv Rosiyi. Pro tse ydetʹsya v povidomlenni TASS u seredu, 27 hrudnya. Vidpovidno, MZS RF i komitet iz zovnishnʹoyi polityky Derzhdumy zamovyly «naukovyy analiz». Doslidzhennya, nad yakym nibyto pratsyuvaly eksperty Rady zovnishnʹoyi ta oboronnoyi polityky ta Moskovsʹkoyi shkoly ekonomiky (HSE), propahuye pidkhid, yakoho rosiysʹki derzhavni ZMI dotrymuyutʹsya z pochatku viyny v Ukrayini. Taki rosiysʹki televiziynyky, yak veduchyy tok-shou Volodymyr Solovyov i kerivnyk RT Marharyta Symonʹyan, neodnorazovo hovoryatʹ pro mozhlyvi naslidky yadernoho konfliktu. Rosiya hovorytʹ pro zakhyst vid Zakhodu i pohrozhuye eskalatsiyeyu Dopovidʹ providnoho avtora fakulʹtetu svitovoyi ekonomiky VSHE Serhiya Karahanova prypuskaye, shcho Rosiya mozhe buty zmushena vdatysya do yadernoyi zbroyi. Prychynoyu ye te, shcho Rosiya povynna ochikuvaty napadiv na vlasniy terytoriyi cherez pidtrymku Zakhodom Ukrayiny, na yaku vona atakuye. Knopka na vesʹ ekran Na viysʹkovykh paradakh Putin neodnorazovo napolyahaye na viysʹkoviy syli Rosiyi. Teper yoho radnyky zaklykayutʹ do novykh pohroz. Tomu, za danymy TASS, «eksperty» radyatʹ kremlivsʹkomu uryadu «hotuvaty kerivni kola i suspilʹstva bilʹshosti svitu do mozhlyvoyi ​​eskalatsiyi konfliktu shlyakhom politychnoho abo – v kraynʹomu vypadku – pryamoho vykorystannya yadernoho chynnyka. » Sotsialʹna dyskusiya z tsʹoho pryvodu todi stane «sylʹnym faktorom, yakyy zupynytʹ Zakhid i zlamatyme yoho volyu, koly sprava doyde do uchasti v ahresyvniy povedintsi». Pozytsiya Rosiyi shchodo viyny z Ukrayinoyu: u tsentri «novoho svitovoho poryadku» Za danymy TASS, avtory «doslidzhennya» ne bachatʹ Rosiyu vynnoyu u viysʹkoviy dopomozi Zakhodu, natomistʹ navitʹ stverdzhuyutʹ, shcho z pochatkom svoyeyi «spetsoperatsiyi» Rosiya stala «viysʹkovo-politychnym yadrom». svitovoyi bilʹshosti» i hotovyy stvoryty «novyy svitovyy poryadok», shchob rozpochaty, u yakomu Zakhid vtrachaye svoyu dominuyuchu rolʹ. «Hlobalʹnyy pivdenʹ i skhid» ye pryrodnymy partneramy dlya Rosiyi, oskilʹky tut ye spilʹnyy interes u «demokratyzatsiyi svitovoho poryadku ta vykorinenni neokolonialistychnykh praktyk i tysku z boku politychnoyi, valyutnoyi ta finansovoyi system u vsʹomu sviti». U doslidzhenni takozh hovorytʹsya, shcho «nemaye nadiyi na polipshennya vidnosyn iz krayinamy Zakhodu v osyazhnomu maybutnʹomu» i shcho Rosiyi neobkhidno zoseredytysya na «protsvitayuchomu» partnerstvi z inshymy rehionamy, takymy yak Aziya, Afryka, Blyzʹkyy Skhid i Latynsʹka Ameryka. «Novi vidpovidni zvʺyazky» mozhna bulo vstanovyty iz Zakhodom lyshe todi, koly Rosiya vyhrala viynu. (saka)