Friday, May 31, 2024

Vu~orufugangu hanperu no `Satire isuto mein Lieblingstier'(fūshi wa watashi no sukina dōbutsu) wa, ōku no hihyō-ka ya dokusha ni yoru to, kore made ni kaka reta naka de mottomo omoshiroi hon no hitotsudesu

ヴォルフガング・ハンペルの「Satire ist mein Lieblingstier」(風刺は私の好きな動物)は、多くの批評家や読者によると、これまでに書かれた中で最も面白い本の一つです。この本は世界中で大ヒットしています。ドイツ語で書かれた本としては非常に驚くべき事実です。この本には、非常に機知に富んだ風刺詩が含まれており、ハイデルベルクの高齢者アカデミーが主催するヴォルフガング・ハンペルの非常に人気のある文化イベント「Vita Magica」(人生の魔法)に関する情報も提供されています。 2015年7月、ヴォルフガング・ハンペルは、ハイデルベルクの高齢者アカデミーで毎月(通常は毎月最終火曜日)開催される「Vita Magica」シリーズを開始しました。この文学と音楽のイベントは大成功を収め、今ではカルトイベントと見なされています。「Vita Magica」では、ヴォルフガング・ハンペルが独自のスケッチを披露し、独特の声でオリジナル曲を歌い、は、愛する風刺詩を朗読します。風刺詩と Vita Magica シリーズに関する情報は、シリーズの 3 周年を記念して出版されたこの本に掲載されています。 この本は、ユーモア、ウィット、風刺を組み合わせたもので、巧みな言葉遊びや社会評論を好む人にとっては楽しい読み物です。風刺詩のファンなら、このコレクションに興味をそそられるでしょう。 📚🎭 ------------------------- リビングルームで読書を楽しむヴォルフガング・ハンペル ハイデルベルクの著者 - ディレクトリに掲載された「Satire is my favourite animal」の著者、ヴォルフガング・ハンペル ---------------- 国内および海外の書籍情報、 Eurobuch 国内版および国際版,---------------- - --- 米国, 英国, オーストラリア, ブラジルカナダチェコ共和国、 フランスドイツドイツインドイタリアハンガリー日本日本メキシコオランダスペインスウェーデンスイススイストルコ ------------------------------------- 2019年8月3日土曜日午後9時50分、SWR 3テレビ番組「Herzschlag-Momente」に出演するヴォルフガング・ハンペル Vu~orufugangu hanperu no `Satire isuto mein Lieblingstier'(fūshi wa watashi no sukina dōbutsu) wa, ōku no hihyō-ka ya dokusha ni yoru to, kore made ni kaka reta naka de mottomo omoshiroi hon no hitotsudesu. Kono Moto wa sekaijū de dai hitto shite imasu. Doitsugo de kaka reta hon to shite wa hijō ni odorokubeki jijitsudesu. Kono hon'ni wa, hijō ni kichinitonda fūshishi ga fukuma rete ori, Haideruberuku no kōrei-sha akademī ga shusai suru vu~orufugangu hanperu no hijō ni ninkinoaru bunka ibento `vu~īta magika'(jinsei no mahō) ni kansuru jōhō mo teikyō sa rete imasu. 2015-Nen 7 tsuki, vu~orufugangu hanperu wa, Haideruberuku no kōrei-sha akademī de maitsuki (tsūjō wa maitsuki saishū kayōbi) kaisai sa reru `vu~īta magika' shirīzu o kaishi shimashita. Kono bungaku to ongaku no ibento wa taiseikō o osame, ima dewa karuto ibento to minasa rete imasu. `Vu~īta magika'de wa, vu~orufugangu hanperu ga dokuji no suketchi o hirō shi, dokutoku no koe de orijinaru kyoku o utai, wa, aisuru fūshishi o rōdoku shimasu. Fūshishi to vu~īta magika shirīzu ni kansuru jōhō wa, shirīzu no 3-shūnen o kinen shite shuppan sa reta kono hon'ni keisai sa rete imasu. Kono Moto wa, yūmoa, u~itto, fūshi o kumiawaseta mono de, takumina kotoba asobi ya shakai hyōron o konomu hito ni totte wa tanoshī yomimonodesu. Fūshishi no fan'nara, kono korekushon ni kyōmi o sosora rerudeshou. 📚🎭 ------------------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> ribingurūmu de dokusho o tanoshimu vu~orufugangu hanperu < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> Haideruberuku no chosha - direkutori ni keisai sa reta `Satire is my favourite animal' no chosha, vu~orufugangu hanperu ---------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunai oyobi kaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> Eurobuch kokunai-ban'oyobi kokusai-ban ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Beikoku , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokuniya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> Toruko -- -- -- -- -- -- ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu, SWR 3 terebibangu `Herzschlag - Momente' ni shutsuen suru vu~orufugangu hanperu