Thursday, May 30, 2024

Donald Trump günäli tapyldy: 34 işiň hemmesinde günäkär

taz Donald Trump günäli tapyldy: 34 işiň hemmesinde günäkär Emin agzalary Donald Trumpyň ähli işde günäkärdigini biragyzdan tapdylar. Köp pul kazyýetinde çykarylan höküm 11-nji iýulda yglan ediler. T NEWZE ORORK dpa / rtr / ap / taz | Bir porno aktrisasyna köp pul tölegleriniň gizlenmegi bilen baglanyşykly geçirilen kazyýet mejlisinde ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Trump 34 işde günäkär tapyldy. Emin agzalary muny penşenbe güni Nýu-Yorkorkda yglan etdiler. Amerikanyň taryhynda öňki prezidentiň ilkinji gezek jenaýat jogapkärçiligine çekilmegi. Şol gün öýlän sud zalynda asuda görünýän Trump ilki hökümi daş ýüzli kabul etdi. Az salymdan bolsa, adaty ýagdaýda gürledi we özüne bolan ynamy “masgaraçylyk” we kazyýet işiniň özi syýasy diýip häsiýetlendirdi. Kazy korrumpirlenen we "hakyky höküm" ABŞ-nyň noýabr aýynda geçiriljek prezident saýlawynda geler diýip, Trump penşenbe güni Nýu-Yorkorkdaky kazyýet zalyndan çykanda aýtdy. Kazy Huan Merçan hökümiň ​​möhletini 11-nji iýulda kesgitledi. Soňra 77 ýaşly Trump jerime ýa-da dört ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner. Şeýle-de bolsa, ikinjisi adaty däldi. Türme tussaglygy hem togtadylyp bilner. Respublikanlar şikaýat edip bilerler, hatda günäli tapylsa-da, noýabr aýynda geçiriljek prezident saýlawlaryna gatnaşyp biler. Pul ýapyň Prokuratura, Trump-ny 2016-njy ýylda geçiriljek prezident saýlawynda üstünlik gazanmak mümkinçiligini ýokarlandyrmak isleýän, porno aktrisasy Stormi Daniels üçin 130 000 dollar töläp, soň bolsa pul akymynyň bikanun hasabyny ýöretmekde aýyplady. Emin agzalarynyň ýedi erkek we bäş aýal aprel aýynyň ortalaryndan bäri 20-den gowrak şaýadyň sözlerini diňlediler. Esasy şaýat öňki prezidentiň öňki ynamdary Maýkl Koen boldy. Emin agzalarynyň ara alyp maslahatlaşmagy çarşenbe gününden bäri dowam edýär. Tölegiň özi - haýsydyr bir tarap tarapyndan jedel edilmeýän bolsa-da, bikanun bolmasa-da, häzirki 77 ýaşly adamyň ýaşyny gizlemek üçin şol wagt şahsy aklawçysy Maýkl Koeniň puluny yzyna gaýtaryp berende resminamalary manipulirländigi aýdylýar. geleşigiň hakyky sebäbi. Netijede, 34 işde bikanun kampaniýany maliýeleşdirmekde günäkär boldy. Trumpyň aklawçylary munuň adaty kanuny töleglerdigini öňe sürdüler. Saýlaw kampaniýasyna täsir bilen höküm Bu kararyň ABŞ-daky häzirki saýlaw kampaniýasyna-da täsir etmegi ähtimal, ýöne sorag: nä derejede we kimiň artykmaçlygy? Trump bu işi şahsy artykmaçlyga öwürmäge we özüni syýasy äheňli adalat ulgamynyň pidasy hökmünde görkezmek bilen öz tarapdarlaryny mobilizlemäge synanyşýar. Şeýle-de bolsa, saýlawçylaryň köpüsi ABŞ-nyň ozalky prezidentiniň ilkinji jenaýat jogapkärçiligini masgaraçylyk hökmünde görer. Beýleki tarapdan, noýabr aýynda gaýtadan saýlanmak isleýän iş başyndaky Jo Baýden garşydaşyna garşy kazyýet işinden ep-esli peýda görmedi. Iň soňky gözlegler, köp amerikaly üçin bu kararyň 5-nji noýabrda geçiriljek ses bermek kararyna az täsir etjekdigini görkezýär. Şeýle-de bolsa, bu jeza täsir edip biler - esasanam türme tussaglygynyň bolmagy mümkin. Kazyýet işi Manhattanyň merkezinde görlüp-eşidilmedik köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi we berk howpsuzlyk çäreleri bilen geçirildi. ABŞ habar beriş serişdeleri bu çäräni uly sport çäresi ýaly beýan etdi we telewizion ýazgylara rugsat berilmeýän kazyýet zalyndan her minutda sitata getirdi. Duşuşyklara hemişe gatnaşýandygy we galstugynyň reňkini gün-günden üýtgetýändigi sebäpli, Trumpyň her bir hereketi hem teswir edildi.