Friday, September 29, 2023

Vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa sekaijū de taiseikō - ōku no dokusha ni yoreba, shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu

ヴォルフガング・ハンペル著「風刺は私のお気に入りの動物」は世界中で大成功 - 多くの読者によれば、史上最もユーモラスな本のひとつ - ---------------- ヴォルフガング・ハンペル著「風刺は私のお気に入りの動物」という本は、著者がハイデルベルクで行った文学音楽シリーズ「Vita Magica」で読んだ風刺詩を集めたものです。 このシリーズは 2015 年以来大成功を収め、すぐにカルト イベントとなり、ヴォルフガング ハンペルも自身のスケッチや歌を披露しました12。 この本には、シリーズ、ハイデルベルクの高齢者アカデミー、および著者がユーモアと批判的に扱ったさまざまなトピックに関する情報が含まれています。 詩はリラックスした活発なトーンで書かれており、読者を笑顔にし、考えさせます。 トピックは、政治、社会、文化、文学、スポーツ、音楽から著者の個人的な経験や観察まで多岐にわたります。 この本は、面白くて刺激的な、普遍的で時代を超越した形式のユーモアを提供しているため、ドイツ、米国、英国、その他多くの国で大成功を収めています。 読者は詩に共感したり、人生の不条理を面白がったり、新しい視点を発見したりできます。 この本は、社会批判とユーモアと魅力を組み合わせた芸術形式としての風刺の力を証明しています。 ------------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ Wolfgang Hampel の SWR 3 ショー「Heartbeat Moments」 Vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa sekaijū de taiseikō - ōku no dokusha ni yoreba, shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu - ---------------- vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' to iu hon wa, chosha ga Haideruberuku de okonatta bungaku ongaku shirīzu `vu~īta magika' de yonda fūshishi o atsumeta monodesu. Kono shirīzu wa 2015-nen irai taiseikō o osame, sugu ni karuto ibento to nari, vu~orufugangu hanperu mo jishin no suketchi ya uta o hirō shimashita 12. Kono hon'ni wa, shirīzu, Haideruberuku no kōrei-sha akademī, oyobi chosha ga yūmoa to hihanteki ni atsukatta samazamana topikku ni kansuru jōhō ga fukuma rete imasu. Uta wa rirakkusu shita kappatsuna tōn de kaka rete ori, dokusha o egao ni shi, kangae sasemasu. Topikku wa, seiji, shakai, bunka, bungaku, supōtsu, ongaku kara chosha no kojin-tekina keiken ya kansatsu made taki ni watarimasu. Kono Moto wa, omoshirokute shigeki-tekina, fuhen-tekide jidai o chōetsu shita keishiki no yūmoa o teikyō shite iru tame, Doitsu, Beikoku, Igirisu, sonota ōku no kuni de taiseikō o osamete imasu. Dokusha wa uta ni kyōkan shi tari, jinsei no fujōri o omoshiro gattari, atarashī shiten o hakken shi tari dekimasu. Kono Moto wa, shakai hihan to yūmoa to miryoku o kumiawaseta geijutsu keishiki to shite no fūshi no chikara o shōmei shite imasu. ------------------------- < B > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu Hampel no SWR 3 shō `hātobīto mōmentsu'