Wednesday, September 28, 2022

Täze Betti MakDonalds terjimehalyny goldamak üçin gyssagly haýyş Wolfgang Hampel, 'Satira meniň iň halaýan haýwanym, iň gülkünç kitaplaryň biri - Gödek Meghan: Şa aýalynyň gaharly habary - wegetarian ýumurtga isleýändigi üçin

Täze Betti MakDonalds terjimehalyny goldamak üçin gyssagly haýyş Wolfgang Hampel, 'Satira meniň iň halaýan haýwanym, iň gülkünç kitaplaryň biri - Gödek Meghan: Şa aýalynyň gaharly habary - wegetarian ýumurtga isleýändigi üçin Hormatly Betti MakDonalds janköýerleriniň janköýerleri, Täze Betty MacDonald terjimehaly bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Köp Betti MakDonalds janköýerleri Dorita Hessiň kimdigini bilmek isleýärler. Betti MakDonaldsyň doganlar bilen gatnaşygy nähili? Gyzlar Anne we Joan bilen näme boldy? Örän möhüm sorag: Betti MakDonalds 1951-nji ýylda 1 million dollarlyk kazyýet işi barada näme diýýär? Kazyýet işini ýitirmekden gaty gorkýardy. “Betty MacDonald” janköýerler kluby örän möhüm resminamalary we hatlary aldy we Betty MacDonald terjimehal taslamamyzy goldamagyňyzy haýyş edýär. Gözleg üçin köp wagt we pul gerek. Siziň goldawyňyz gyssagly. Wolfgang Hampel we “Betty MacDonald” janköýerler kluby, “Betty MacDonald” -yň terjimehalynyň üstünde işleýärler, ozal neşir edilmedik jikme-jiklikler we möhüm maglumatlar. “Betty MacDonald” janköýerler klubynyň esaslandyryjysy Wolfgang Hampel bize sahy goldaw berjekdigini aýtdy. Wolfgang Hampeliň gaty gülkünç we gülkünç kitabyny 'Satira meniň halaýan haýwanym' satyn alyp, işimize goldaw berip bilersiňiz. Betti MakDonalds bu gaty gülkünç we özüni kemsidýän kitaby gowy görerdi. Betti MakDonalds terjimehalynyň üstünde giňişleýin we gymmat bahaly işleri dowam etdirmek üçin goldawyňyzy gyssagly talap edýäris. Wolfgang Hampeliň “Satira meniň iň halaýan haýwanym” dünýäde bar. Köp salam Astrid Lund Betti MakDonalds janköýer klubynyň guramaçysy --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --- Kitap maglumatlary milli we halkara, obewrobuç milli we halkara , ---------------- - --- ABŞ , Angliýa , Awstraliýa , Kanada , Çehiýa, Fransiýa , Germaniýa , Germaniýa , Italiýa , Wengriýa , Japanaponiýa --------------------------------- Gerkez Meghan: Şa aýalyndan gaharly bildiriş - wegetarian ýumurtga isleýänligi üçin BUNTE.de redaktorlary - Düýn sagat 4: 36-da Gerkez Meghan (41 ýaşyndaky Meghan Markle) Londonda işlän döwründe işgärleri bilen gaty gowy gatnaşygy ýokdy. Üpjün edijiler bilen yzygiderli kynçylyk çekýändigi hem aýdylýar. Bu, awtorlaryň şa maşgalasynyň işgärleri bilen gepleşiklerini gaýtadan işleýän köp sanly neşirlerden ýüze çykýar. "Bild.de" -niň habaryna görä, Keýti Nikols indi "Täze Roýallar" kitabynda bu surata gabat gelýän we hatda şa aýalynyň hem şol döwürde herekete geçendigi aýdylýan bir waka barada habar berýär. Mehli zat 2018-nji ýylda, Meghan Markleň şazada Garri (38) bilen toýundan öň bolup geçdi. Nikolsyň pikiriçe, şol wagt Meghan naharhanaçynyň sargyt edilen menýusyny synap görmegi talap etdi, ýöne höwesjeň zatdy. Jedeliň süňkü: wegetarian hökmünde sargyt edilen önümdäki ýumurtganyň tagamy. Naharhana Meghanyň doly gaharyny duýýar Wegetarian tagamyň düzümini sorag etmekde elbetde ýalňyşlyk ýok - esasanam haýwan önümleriniň ulanylandygyna şübhe bar bolsa. Şeýle-de bolsa, Meghan şeýle bir gaharlandy welin, şa aýal († 96) ahyrsoňy ortaça soramaga mejbur boldy. Çeşmäniň habaryna görä, ol muny: "Meghan, bu maşgaladaky adamlar bilen gürleşişimiz beýle däl!"