Thursday, March 31, 2022

Rạs̄seīy k̄hādthun mh̄āṣ̄āl thh̄ār s̄eīy chīwit 17,000 nāy

รัสเซียขาดทุนมหาศาล ทหารเสียชีวิต 17,000 นาย BY Z-LIVE ข่าว 30 มีนาคม 2565 09:17 เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหประชาชาติ Sergiy Kyslyzja กล่าวว่าการทำสงครามกับยูเครนจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกองทัพรัสเซีย นับตั้งแต่เริ่มสงครามรุกรานยูเครน ทหารรัสเซีย 17,000 นายเสียชีวิต นอกจากนี้ รัสเซียได้สูญเสียยานเกราะมากกว่า 1,700 คันและรถถังเกือบ 600 คัน Kyslytsia กล่าวที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ การสูญเสียเพิ่มเติม เช่น ระบบปืนใหญ่ 300 ลำ เครื่องบิน 127 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ 129 ลำ ระบบยิงจรวดเกือบ 100 ระบบ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ 54 ระบบ และเรืออีก 7 ลำ "เป็นระเบิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน" สำหรับรัฐบาลรัสเซีย เอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหประชาชาติ กล่าว ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างอิสระ Rạs̄seīy k̄hādthun mh̄āṣ̄āl thh̄ār s̄eīy chīwit 17,000 nāy BY Z-LIVE k̄h̀āw 30 mīnākhm 2565 09:17 Xekxạkhrrāchthūt yūkhern pracả s̄h̄prachāchāti Sergiy Kyslyzja kl̀āw ẁākār thả s̄ngkhrām kạb yūkhern ca s̄̀ng p̄hlk ra thb xỳāng h̄ıỵ̀ h̄lwng t̀x kxngthạph rạs̄seīy nạb tậngtæ̀ reìm s̄ngkhrām rukrān yūkhern thh̄ār rạs̄seīy 17,000 nāy s̄eīy chīwit nxkcāk nī̂ rạs̄seīy dị̂ s̄ūỵ s̄eīy yān kerāa mākkẁā 1,700 khạn læa rt̄h t̄hạng keụ̄xb 600 khạn Kyslytsia kl̀āw thī̀ khṇa mntrī khwām mạ̀nkhng h̄æ̀ng s̄h̄prachāchāti kār s̄ūỵ s̄eīy pheìmteim chèn rabb pụ̄n h̄ıỵ̀ 300 lả kherụ̄̀xngbin 127 lả læa ḥelikhxptexr̒ 129 lả rabb ying crwd keụ̄xb 100 rabb rabb p̂xngkạn p̣hạy thāng xākāṣ̄ 54 rabb læa reụ̄x xīk 7 lả"pĕn rabeid thī̀ mị̀ khey keid k̄hụ̂n mā k̀xn" s̄ảh̄rạb rạṭ̄hbāl rạs̄seīy xekxạkhrrāchthūt yūkhern pracả s̄h̄prachāchāti kl̀āw mị̀ s̄āmārt̄h trwc s̄xb k̄ĥxmūl dị̂ xỳāng xis̄ra