Thursday, March 31, 2022

Nikoly ne chuly pro Chornobylʹ? Mabutʹ soldaty z Rosiyi oprominyly i pryvezly do Bilorusi

євроньюз Ніколи не чули про Чорнобиль? Мабуть солдати з Росії опромінили і привезли до Білорусі 8 годин тому Невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, російські війська взяли під контроль Чорнобильську зону. Тоді Міжнародне агентство з атомної енергії визначило підвищену радіоактивність у цьому районі. Але експерти швидко дали все ясно і заявили, що російські танки та інша техніка лише підняли радіоактивний пил. Зараз журналісти УНІАН в Україні повідомляють, що російських військових перевезли через сусідній кордон до Білорусі на семи автобусах, оскільки вони хворіють на променеву хворобу. Як повідомляє Білоруське телебачення, їх лікувати в Центрі радіологічної медицини в Гомелі. Помірно важке радіоактивне забруднення може викликати проблеми зі шкірою, нудоту та зміни в аналізі крові, серед іншого. Очевидно, солдати розташувалися в «Червоному лісі», лісовій місцевості поблизу міста-привида Прип’яті. Від вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році ця територія отримала стільки радіації, що дерева стали червонувато-коричневими. «Червоний ліс» вважається одним з найбільш радіоактивних місць на землі. Місто Прип’ять у Київській області, де в 1986 році проживало майже 50 тис. осіб, донині залишається оточеним. Російські війська в Чорнобилі: радіоактивність зросла в 20 разів Марина Вайсбанд також написала у Twitter, що 19-річні росіяни, мабуть, не знали, що таке Чорнобиль, коли вони таборували в лісі біля атомної станції, яка впала в 1986 році. Українські працівники виведеної з експлуатації атомної станції повідомили, що деякі російські солдати ніколи не чули про Чорнобиль. Після того, як російські війська взяли під контроль російські війська, співробітники Чорнобиля не були замінені кілька днів. Це викликало стурбованість у МАГАТЕ (Міжнародної організації з атомної енергії) у Відні. На початку лютого українські війська провели військові навчання в Прип'яті поблизу Чорнобиля. Виведення російських військ із Чорнобильської зони 30 березня Пентагон повідомив, що російські війська виведені з Чорнобильської зони. Як повідомляє AFP, це також можна побачити на супутникових знімках США. Пентагон і Білий дім очікують, що напади в Україні триватимуть, незважаючи на переміщення російських військ. За даними Washington Examiner, Росія має намір "переоснастити ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, розмістити в інших місцях України". "Вони повинні відправити їх додому", - сказав Кірбі про російських військових. — Але вони цього не роблять, принаймні поки що. "Ніхто не повинен бути обдурений заявами Росії", - сказала у вівторок директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд. «Ми вважаємо, що будь-який переміщення військ з району Києва – це зсув, а не відступ (...) Усі повинні бути готові, що ми й надалі будемо бачити атаки по всій Україні». Війна в Україні: Запорізька АЕС під контролем російських військ Після вторгнення в Україну 24 лютого російські війська взяли під контроль два атомні об’єкти в Україні – Чорнобильську, зруйновану в 1986 році, і Запорізьку, найбільшу в Європі АЕС. Російські війська зберігають поблизу Чорнобиля "десятки тисяч тонн" боєприпасів, за даними українських джерел, що становить "велику загрозу" безпеці об'єкта. yevronʹyuz Nikoly ne chuly pro Chornobylʹ? Mabutʹ soldaty z Rosiyi oprominyly i pryvezly do Bilorusi 8 hodyn tomu Nevdovzi pislya toho, yak Rosiya vtorhlasya v Ukrayinu 24 lyutoho, rosiysʹki viysʹka vzyaly pid kontrolʹ Chornobylʹsʹku zonu. Todi Mizhnarodne ahent·stvo z atomnoyi enerhiyi vyznachylo pidvyshchenu radioaktyvnistʹ u tsʹomu rayoni. Ale eksperty shvydko daly vse yasno i zayavyly, shcho rosiysʹki tanky ta insha tekhnika lyshe pidnyaly radioaktyvnyy pyl. Zaraz zhurnalisty UNIAN v Ukrayini povidomlyayutʹ, shcho rosiysʹkykh viysʹkovykh perevezly cherez susidniy kordon do Bilorusi na semy avtobusakh, oskilʹky vony khvoriyutʹ na promenevu khvorobu. Yak povidomlyaye Bilorusʹke telebachennya, yikh likuvaty v Tsentri radiolohichnoyi medytsyny v Homeli. Pomirno vazhke radioaktyvne zabrudnennya mozhe vyklykaty problemy zi shkiroyu, nudotu ta zminy v analizi krovi, sered inshoho. Ochevydno, soldaty roztashuvalysya v «Chervonomu lisi», lisoviy mistsevosti poblyzu mista-pryvyda Prypʺyati. Vid vybukhu na Chornobylʹsʹkiy AES u 1986 rotsi tsya terytoriya otrymala stilʹky radiatsiyi, shcho dereva staly chervonuvato-korychnevymy. «Chervonyy lis» vvazhayetʹsya odnym z naybilʹsh radioaktyvnykh mistsʹ na zemli. Misto Prypʺyatʹ u Kyyivsʹkiy oblasti, de v 1986 rotsi prozhyvalo mayzhe 50 tys. osib, donyni zalyshayetʹsya otochenym. Rosiysʹki viysʹka v Chornobyli: radioaktyvnistʹ zrosla v 20 raziv Maryna Vaysband takozh napysala u Twitter, shcho 19-richni rosiyany, mabutʹ, ne znaly, shcho take Chornobylʹ, koly vony taboruvaly v lisi bilya atomnoyi stantsiyi, yaka vpala v 1986 rotsi. Ukrayinsʹki pratsivnyky vyvedenoyi z ekspluatatsiyi atomnoyi stantsiyi povidomyly, shcho deyaki rosiysʹki soldaty nikoly ne chuly pro Chornobylʹ. Pislya toho, yak rosiysʹki viysʹka vzyaly pid kontrolʹ rosiysʹki viysʹka, spivrobitnyky Chornobylya ne buly zamineni kilʹka dniv. Tse vyklykalo sturbovanistʹ u MAHATE (Mizhnarodnoyi orhanizatsiyi z atomnoyi enerhiyi) u Vidni. Na pochatku lyutoho ukrayinsʹki viysʹka provely viysʹkovi navchannya v Pryp'yati poblyzu Chornobylya. Vyvedennya rosiysʹkykh viysʹk iz Chornobylʹsʹkoyi zony 30 bereznya Pentahon povidomyv, shcho rosiysʹki viysʹka vyvedeni z Chornobylʹsʹkoyi zony. Yak povidomlyaye AFP, tse takozh mozhna pobachyty na suputnykovykh znimkakh SSHA. Pentahon i Bilyy dim ochikuyutʹ, shcho napady v Ukrayini tryvatymutʹ, nezvazhayuchy na peremishchennya rosiysʹkykh viysʹk. Za danymy Washington Examiner, Rosiya maye namir "pereosnastyty tsi viysʹka, popovnyty yikh zapasy i, ymovirno, rozmistyty v inshykh mistsyakh Ukrayiny". "Vony povynni vidpravyty yikh dodomu", - skazav Kirbi pro rosiysʹkykh viysʹkovykh. — Ale vony tsʹoho ne roblyatʹ, prynaymni poky shcho. "Nikhto ne povynen buty obdurenyy zayavamy Rosiyi", - skazala u vivtorok dyrektor z komunikatsiy Biloho domu Keyt Bidinhfild. «My vvazhayemo, shcho budʹ-yakyy peremishchennya viysʹk z rayonu Kyyeva – tse zsuv, a ne vidstup (...) Usi povynni buty hotovi, shcho my y nadali budemo bachyty ataky po vsiy Ukrayini». Viyna v Ukrayini: Zaporizʹka AES pid kontrolem rosiysʹkykh viysʹk Pislya vtorhnennya v Ukrayinu 24 lyutoho rosiysʹki viysʹka vzyaly pid kontrolʹ dva atomni obʺyekty v Ukrayini – Chornobylʹsʹku, zruynovanu v 1986 rotsi, i Zaporizʹku, naybilʹshu v Yevropi AES. Rosiysʹki viysʹka zberihayutʹ poblyzu Chornobylya "desyatky tysyach tonn" boyeprypasiv, za danymy ukrayinsʹkykh dzherel, shcho stanovytʹ "velyku zahrozu" bezpetsi ob'yekta.