Thursday, March 31, 2022

Nikoli nie čuli pra Čarnobyĺ? Vidać, saldaty z Rasiei apramianili i pryviezli ŭ Bielaruś

euronews Ніколі не чулі пра Чарнобыль? Відаць, салдаты з Расеі апрамянілі і прывезлі ў Беларусь 8 гадзін таму Неўзабаве пасля таго, як Расія ўварвалася ва Украіну 24 лютага, расійскія войскі ўзялі пад кантроль Чарнобыльскую зону. Затым Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі вызначыла павышаную радыеактыўнасць у гэтым раёне. Але экспэрты хутка выказаліся і заявілі, што расейскія танкі і іншыя машыны толькі паднялі радыеактыўны пыл. Цяпер журналісты агенцтва УНІАН ва Ўкраіне паведамляюць, што расейскіх вайскоўцаў праз суседнюю мяжу ў Беларусь перавезлі на сямі аўтобусах, бо яны хворыя на прамянёвую хваробу. Як інфармуе Беларускае тэлебачанне, яны будуць лячыцца ў Цэнтры радыялагічнай медыцыны ў Гомелі. Умерана моцнае радыеактыўнае заражэнне можа выклікаць праблемы са скурай, млоснасць і змены ў аналізе крыві, сярод іншага. Відавочна, салдаты разбілі лагер у «Чырвоным лесе», лясной мясцовасці каля горада-прывіда Прыпяці. Раён атрымаў столькі радыяцыі ад выбуху на Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе, што дрэвы сталі чырванавата-карычневымі. «Чырвоны лес» лічыцца адным з самых радыеактыўных месцаў на зямлі. Горад Прыпяць у Кіеўскай вобласці, у якім у 1986 годзе пражывала амаль 50 тысяч чалавек, дагэтуль застаецца ачэпленым. Расейскія войскі ў Чарнобылі: радыеактыўнасьць павялічылася ў 20 разоў Марына Вайсбанд таксама напісала ў Твітэры, што 19-гадовыя расейцы, відаць, не ведалі, што такое Чарнобыль, калі размясціліся ў лесе каля АЭС, якая пацярпела крушэнне ў 1986 годзе. Украінскія рабочыя на выведзенай з эксплуатацыі атамнай станцыі паведамілі, што некаторыя з расійскіх салдат ніколі не чулі пра Чарнобыль. Супрацоўнікі Чарнобыля не замяняліся некалькі дзён пасля таго, як расійскія войскі ўзялі пад кантроль. Гэта выклікала занепакоенасць у МАГАТЭ (Міжнароднай арганізацыі па атамнай энергіі) у Вене. У пачатку лютага ўкраінскія сілы правялі вучэнні ў Прыпяці пад Чарнобылем. Вывад расейскіх войскаў з зоны Чарнобыля Пэнтагон паведаміў 30 сакавіка аб вывадзе расейскіх войскаў з зоны Чарнобыля. Як перадае AFP, гэта таксама можна ўбачыць на спадарожнікавых здымках ЗША. Пэнтагон і Белы дом чакаюць, што напады ва Ўкраіне працягнуцца, нягледзячы на ​​перамяшчэньне расейскіх войскаў. Расея мае намер «пераабсталяваць гэтыя войскі, папоўніць іх запасы і, верагодна, размясціць іх у іншым месцы ва Ўкраіне», заявіў прэс-сакратар Пентагона Джон Кірбі, паведамляе Washington Examiner. «Яны павінны адправіць іх дадому», — сказаў Кірбі пра расейскія сілы. «Але яны гэтага не робяць, прынамсі, пакуль». «Ніхто не павінен быць падмануты заявамі Расеі», — заявіла ў аўторак дырэктарка па камунікацыях Белага дома Кейт Бідынгфілд. «Мы лічым, што любое перамяшчэнне войскаў з раёна Кіева — гэта зрух, а не адступленне (...) Усе павінны быць гатовыя да таго, што мы будзем назіраць атакі па ўсёй Украіне». Вайна ва Ўкраіне: Запарожская АЭС пад кантролем расейскіх войскаў Пасьля ўварваньня ва Ўкраіну 24 лютага расейскія войскі ўзялі пад кантроль дзьве атамныя аб’екты ва Ўкраіне — разбураную ў 1986 годзе Чарнобыльскую і найбуйнейшую ў Эўропе АЭС Запарожжа. Расейскія сілы назапасілі каля Чарнобыля «дзесяткі тысяч тон» боепрыпасаў, паводле ўкраінскіх крыніц, што ўяўляе «сур'ёзную» пагрозу для бяспекі аб'екта. euronews Nikoli nie čuli pra Čarnobyĺ? Vidać, saldaty z Rasiei apramianili i pryviezli ŭ Bielaruś 8 hadzin tamu Nieŭzabavie paslia taho, jak Rasija ŭvarvalasia va Ukrainu 24 liutaha, rasijskija vojski ŭziali pad kantroĺ Čarnobyĺskuju zonu. Zatym Mižnarodnaje ahienctva pa atamnaj enierhii vyznačyla pavyšanuju radyjeaktyŭnasć u hetym rajonie. Alie eksperty chutka vykazalisia i zajavili, što rasiejskija tanki i inšyja mašyny toĺki padniali radyjeaktyŭny pyl. Ciapier žurnalisty ahienctva UNIAN va Ŭkrainie paviedamliajuć, što rasiejskich vajskoŭcaŭ praz susiedniuju miažu ŭ Bielaruś pieraviezli na siami aŭtobusach, bo jany chvoryja na pramianiovuju chvarobu. Jak infarmuje Bielaruskaje teliebačannie, jany buduć liačycca ŭ Centry radyjalahičnaj miedycyny ŭ Homieli. Umierana mocnaje radyjeaktyŭnaje zaražennie moža vyklikać prabliemy sa skuraj, mlosnasć i zmieny ŭ analizie kryvi, siarod inšaha. Vidavočna, saldaty razbili lahier u «Čyrvonym liesie», liasnoj miascovasci kalia horada-pryvida Prypiaci. Rajon atrymaŭ stoĺki radyjacyi ad vybuchu na Čarnobyĺskaj AES u 1986 hodzie, što drevy stali čyrvanavata-karyčnievymi. «Čyrvony lies» ličycca adnym z samych radyjeaktyŭnych miescaŭ na ziamli. Horad Prypiać u Kijeŭskaj voblasci, u jakim u 1986 hodzie pražyvala amaĺ 50 tysiač čalaviek, dahetuĺ zastajecca ačeplienym. Rasiejskija vojski ŭ Čarnobyli: radyjeaktyŭnaść pavialičylasia ŭ 20 razoŭ Maryna Vajsband taksama napisala ŭ Tvitery, što 19-hadovyja rasiejcy, vidać, nie viedali, što takoje Čarnobyĺ, kali razmiascilisia ŭ liesie kalia AES, jakaja paciarpiela krušennie ŭ 1986 hodzie. Ukrainskija rabočyja na vyviedzienaj z ekspluatacyi atamnaj stancyi paviedamili, što niekatoryja z rasijskich saldat nikoli nie čuli pra Čarnobyĺ. Supracoŭniki Čarnobylia nie zamianialisia niekaĺki dzion paslia taho, jak rasijskija vojski ŭziali pad kantroĺ. Heta vyklikala zaniepakojenasć u MAHATE (Mižnarodnaj arhanizacyi pa atamnaj enierhii) u Vienie. U pačatku liutaha ŭkrainskija sily praviali vučenni ŭ Prypiaci pad Čarnobyliem. Vyvad rasiejskich vojskaŭ z zony Čarnobylia Pentahon paviedamiŭ 30 sakavika ab vyvadzie rasiejskich vojskaŭ z zony Čarnobylia. Jak pieradaje AFP, heta taksama možna ŭbačyć na spadarožnikavych zdymkach ZŠA. Pentahon i Biely dom čakajuć, što napady va Ŭkrainie praciahnucca, niahliedziačy na ​​pieramiaščeńnie rasiejskich vojskaŭ. Rasieja maje namier «pieraabstaliavać hetyja vojski, papoŭnić ich zapasy i, vierahodna, razmiascić ich u inšym miescy va Ŭkrainie», zajaviŭ pres-sakratar Pientahona Džon Kirbi, paviedamliaje Washington Examiner. «Jany pavinny adpravić ich dadomu», — skazaŭ Kirbi pra rasiejskija sily. «Alie jany hetaha nie robiać, prynamsi, pakuĺ». «Nichto nie pavinien być padmanuty zajavami Rasiei», — zajavila ŭ aŭtorak dyrektarka pa kamunikacyjach Bielaha doma Kiejt Bidynhfild. «My ličym, što liuboje pieramiaščennie vojskaŭ z rajona Kijeva — heta zruch, a nie adstupliennie (...) Usie pavinny być hatovyja da taho, što my budziem nazirać ataki pa ŭsioj Ukrainie». Vajna va Ŭkrainie: Zaparožskaja AES pad kantroliem rasiejskich vojskaŭ Paślia ŭvarvańnia va Ŭkrainu 24 liutaha rasiejskija vojski ŭziali pad kantroĺ dźvie atamnyja abjekty va Ŭkrainie — razburanuju ŭ 1986 hodzie Čarnobyĺskuju i najbujniejšuju ŭ Eŭropie AES Zaparožža. Rasiejskija sily nazapasili kalia Čarnobylia «dziesiatki tysiač ton» bojeprypasaŭ, pavodlie ŭkrainskich krynic, što ŭjaŭliaje «surjoznuju» pahrozu dlia biaspieki abjekta.