Tuesday, December 5, 2023

Vu~orufugangu hanperu no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, hijō ni yūmorasu de omoshiroi dakedenaku, hihantekide shakai-teki igi mo arimasu

ヴォルフガング・ハンペルの「風刺は私のお気に入りの動物」は、非常にユーモラスで面白いだけでなく、批判的で社会的意義もあります。 ヴォルフガング ハンペルの詩は、政治、文化、スポーツ、メディア、宗教、愛、日常生活など、さまざまな分野での彼の観察や経験を反映しています。 彼は多くのユーモア、皮肉、皮肉を込めて、そして時には辛辣な言葉を書きます。 彼は言葉をかみ砕かず、思ったことをそのまま言います。 それはあなたに考えさせ、笑い、笑顔にさせます。 ヴォルフガング・ハンペルは、ベティ・マクドナルドの伝記、友人や家族へのインタビュー、そして国際的に大成功を収めた著書「風刺は私のお気に入りの動物」により、ベティ・マクドナルド記念賞を2回受賞しました。 著者は、Ingrid Noll コンテストの優勝者でもあります。 2023年10月、ベティ・マクドナルドのファンクラブとヴィータ・マジカ創設者はキャバレーグループ「ハイデルベルガー・サティレスショッター」を立ち上げた。 ヴォルフガング・ハンペルは、RNZ クリスマスキャンペーンとハイデルベルク文化局の「Side Sayings」キャンペーンのリビングルームでの朗読会にも参加しています。 -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ---------------------------------- ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- 2019 年 8 月 3 日土曜日、午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組 Herzschlag-Momente におけるヴォルフガング ハンペル Vu~orufugangu hanperu no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, hijō ni yūmorasu de omoshiroi dakedenaku, hihantekide shakai-teki igi mo arimasu. Vu~orufugangu hanperu no uta wa, seiji, bunka, supōtsu, media, shūkyō,-ai, nichijō seikatsu nado, samazamana bun'ya de no kare no kansatsu ya keiken o han'ei shite imasu. Kare wa ōku no yūmoa, hiniku, hiniku o komete, soshite tokiniha shinratsuna kotoba o kakimasu. Kare wa kotoba o kami kudakazu, omotta koto o sonomama iimasu. Sore wa anata ni kangae sase, warai, egao ni sa semasu. Vu~orufugangu hanperu wa, beti Makudonarudo no denki, yūjin ya kazoku e no intabyū, soshite kokusai-teki ni taiseikō o osameta chosho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' ni yori, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō shimashita. Chosha wa, inguriddo Noll kontesuto no yūshō-shade mo arimasu. 2023-Nen 10 tsuki, beti Makudonarudo no fankurabu to vu~īta majika sōsetsu-sha wa kyabarēgurūpu `haideruberugā satiresushottā' o tachi ageta. Vu~orufugangu hanperu wa, RNZ kurisumasukyanpēn to Haideruberuku bunka-kyoku no `Side Sayings' kyanpēn no ribingurūmu de no rōdoku-kai ni mo sanka shite imasu. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi, gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu Herzschlag - Momente ni okeru vu~orufugangu hanperu