Sunday, December 3, 2023

Mihratsiyna napruha na kordoni Rosiyi ta Finlyandiyi

LE MONDE Міграційна напруга на кордоні Росії та Фінляндії Автор Анн-Франсуаза Гівер (кореспондент у Мальме (Швеція)) Опубліковано сьогодні о 4:20 (Париж), оновлено о 7:25 Лише за місяць через Росію в країну в'їхали 913 шукачів притулку. Гельсінкі засудили інструменталізацію Москвою мігрантів і закрили всі свої прикордонні пункти. 26-річний Салех Алмері зібрався з силами та проїхав на велосипеді аж до Фінляндії. Було 17 листопада, за кілька хвилин до півночі, і Гельсінкі щойно оголосив про закриття чотирьох своїх прикордонних пунктів на південному сході країни. Приїхавши випробувати щастя на таксі, юнак був зупинений російськими військовими, потім відправлений у відділок, де офіцери посадили його в машину з велосипедом. "Офіцер російської міліції продав мені його за 250 євро, щоб дістатися до кордону. Він забрав мій паспорт і телефон", - розповів він. Машина висадила його за кількасот метрів до лінії розмежування. Решту шляху він проїхав на велосипеді, оскільки пішки перетинати кордон було заборонено. "Я був останнім, хто увійшов", - сказав Салех зі сором'язливою посмішкою. Через мить він шукав притулку у Фінляндії. LE MONDE Mihratsiyna napruha na kordoni Rosiyi ta Finlyandiyi Avtor Ann-Fransuaza Hiver (korespondent u Malʹme (Shvetsiya)) Opublikovano sʹohodni o 4:20 (Paryzh), onovleno o 7:25 Lyshe za misyatsʹ cherez Rosiyu v krayinu v'yikhaly 913 shukachiv prytulku. Helʹsinki zasudyly instrumentalizatsiyu Moskvoyu mihrantiv i zakryly vsi svoyi prykordonni punkty. 26-richnyy Salekh Almeri zibravsya z sylamy ta proyikhav na velosypedi azh do Finlyandiyi. Bulo 17 lystopada, za kilʹka khvylyn do pivnochi, i Helʹsinki shchoyno oholosyv pro zakryttya chotyrʹokh svoyikh prykordonnykh punktiv na pivdennomu skhodi krayiny. Pryyikhavshy vyprobuvaty shchastya na taksi, yunak buv zupynenyy rosiysʹkymy viysʹkovymy, potim vidpravlenyy u viddilok, de ofitsery posadyly yoho v mashynu z velosypedom. "Ofitser rosiysʹkoyi militsiyi prodav meni yoho za 250 yevro, shchob distatysya do kordonu. Vin zabrav miy pasport i telefon", - rozpoviv vin. Mashyna vysadyla yoho za kilʹkasot metriv do liniyi rozmezhuvannya. Reshtu shlyakhu vin proyikhav na velosypedi, oskilʹky pishky peretynaty kordon bulo zaboroneno. "YA buv ostannim, khto uviyshov", - skazav Salekh zi sorom'yazlyvoyu posmishkoyu. Cherez mytʹ vin shukav prytulku u Finlyandiyi.