Tuesday, December 29, 2020

Англомовні пісні переймають Євробачення?

Вентилятори ESC, Чи більші шанси виграти ESC, якщо я заспіваю пісню англійською мовою? Або виконавці повинні співати рідною мовою? Чи не було б краще для ESC, якби ми знову мали мовне різноманіття? Яка ваша думка? ABBA виграла з Ватерлоо в 1974 році і співала англійською мовою. Згодом вони знову змінили правила. Але з цього правила були винятки. Глобально успішній німецькій групі Silver Convention було дозволено співати для Німеччини англійською мовою на ESC 1977 в Лондоні. Англомовні пісні переймають Євробачення? Так і ні. Конкурс 2019 року продовжив тенденцію з 2018 року до збільшення кількості неанглійських робіт. Однак для скасованого конкурсу 2020 року лише в 12 підтверджених роботах була представлена ​​мова, відмінна від англійської, менше третини всіх заявок. Яка твоя думка? ------------------------------------------------------------- Anhlomovni pisni pereymayutʹ Yevrobachennya? Ventylyatory ESC, Chy bilʹshi shansy vyhraty ESC, yakshcho ya zaspivayu pisnyu anhliysʹkoyu movoyu? Abo vykonavtsi povynni spivaty ridnoyu movoyu? Chy ne bulo b krashche dlya ESC, yakby my znovu maly movne riznomanittya? Yaka vasha dumka? ABBA vyhrala z Vaterloo v 1974 rotsi i spivala anhliysʹkoyu movoyu. Z·hodom vony znovu zminyly pravyla. Ale z tsʹoho pravyla buly vynyatky. Hlobalʹno uspishniy nimetsʹkiy hrupi Silver Convention bulo dozvoleno spivaty dlya Nimechchyny anhliysʹkoyu movoyu na ESC 1977 v Londoni. Anhlomovni pisni pereymayutʹ Yevrobachennya? Tak i ni. Konkurs 2019 roku prodovzhyv tendentsiyu z 2018 roku do zbilʹshennya kilʹkosti neanhliysʹkykh robit. Odnak dlya skasovanoho konkursu 2020 roku lyshe v 12 pidtverdzhenykh robotakh bula predstavlena ​​mova, vidminna vid anhliysʹkoyi, menshe tretyny vsikh zayavok. Yaka tvoya dumka?