Friday, March 29, 2024

Shchaslyvoho Velykodnya z Volʹfhanhom Khampelem, avtorom knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna», dvorazovym laureatom premiyi «Memorial Betti Makdonalʹd», mizhnarodnym uspikhom, odniyeyu z nayhumorystychnishykh knyh usikh chasiv

Щасливого Великодня з Вольфгангом Хампелем, автором книги «Сатира — моя улюблена тварина», дворазовим лауреатом премії «Меморіал Бетті Макдональд», міжнародним успіхом, однією з найгумористичніших книг усіх часів------ «Сатира — моя улюблена тварина» — книга Вольфганга Гампеля, опублікована в липні 2018 року. Він містить сатиричні вірші та інформацію про культовий захід «Vita Magica» в Академії для людей похилого віку в Гейдельберзі, який очолює автор. Книга отримала багато дуже позитивних відгуків від читачів і критиків, які описали її як чудову, жартівливу та витончену з часто дивовижними гостротами. «Сатира — моя улюблена тварина» Вольфганга Гампеля має міжнародний успіх, особливо в США, де вона займає 5900 місце в категорії пародій на Amazon.com. Це надзвичайне досягнення для німецькомовної книги, яка існує на ринку майже шість років. Це показує, що сатира є універсальною мовою, яка об’єднує людей через кордони та змушує їх думати. Щасливого Великодня! ----- Астрід Лунд Організатор фан-клубу Бетті Макдональд -------------- Читання у вітальні з Вольфгангом Хампелем Вольфганг Гампель, автор книги «Сатира — моя улюблена тварина» в Heidelberg Authors – Довідник -------------------------------------------------- -------------------- Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Великобританія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Вольфганг Гампель у телевізійному шоу SWR 3 «Моменти серцебиття» в суботу, 3 серпня 2019 р., о 21:50. Shchaslyvoho Velykodnya z Volʹfhanhom Khampelem, avtorom knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna», dvorazovym laureatom premiyi «Memorial Betti Makdonalʹd», mizhnarodnym uspikhom, odniyeyu z nayhumorystychnishykh knyh usikh chasiv------ «Satyra — moya ulyublena tvaryna» — knyha Volʹfhanha Hampelya, opublikovana v lypni 2018 roku. Vin mistytʹ satyrychni virshi ta informatsiyu pro kulʹtovyy zakhid «Vita Magica» v Akademiyi dlya lyudey pokhyloho viku v Heydelʹberzi, yakyy ocholyuye avtor. Knyha otrymala bahato duzhe pozytyvnykh vidhukiv vid chytachiv i krytykiv, yaki opysaly yiyi yak chudovu, zhartivlyvu ta vytonchenu z chasto dyvovyzhnymy hostrotamy. «Satyra — moya ulyublena tvaryna» Volʹfhanha Hampelya maye mizhnarodnyy uspikh, osoblyvo v SSHA, de vona zaymaye 5900 mistse v katehoriyi parodiy na Amazon.com. Tse nadzvychayne dosyahnennya dlya nimetsʹkomovnoyi knyhy, yaka isnuye na rynku mayzhe shistʹ rokiv. Tse pokazuye, shcho satyra ye universalʹnoyu movoyu, yaka obʺyednuye lyudey cherez kordony ta zmushuye yikh dumaty. Shchaslyvoho Velykodnya! ----- Astrid Lund Orhanizator fan-klubu Betti Makdonalʹd -------------- Chytannya u vitalʹni z Volʹfhanhom Khampelem Volʹfhanh Hampelʹ, avtor knyhy «Satyra — moya ulyublena tvaryna» v Heidelberg Authors – Dovidnyk -------------------------------------------------- -------------------- Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velykobrytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna ---------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------- Volʹfhanh Hampelʹ u televiziynomu shou SWR 3 «Momenty sertsebyttya» v subotu, 3 serpnya 2019 r., o 21:50.