Friday, March 29, 2024

`Fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha de, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō shi, kokusai-teki ni seikō o osame, shijō mottomo yūmorasuna hon no 1tsudearu vu~orufugangu hanperu to happīīsutā

「風刺は私のお気に入りの動物」の著者で、ベティ・マクドナルド記念賞を2回受賞し、国際的に成功を収め、史上最もユーモラスな本の1つであるヴォルフガング・ハンペルとハッピーイースター------ 「風刺は私のお気に入りの動物」は、2018年7月に出版されたヴォルフガング・ハンペルによる本です。 そこには風刺詩と、著者が主宰するハイデルベルクの高齢者アカデミーのカルトイベント「ビタ・マジカ」に関する情報が含まれている。 この本は、読者や批評家から多くの非常に肯定的なレビューを受けており、素晴らしく、ユーモアがあり、繊細で、しばしば驚くべきオチを備えていると評されています。 ヴォルフガング・ハンペルの「風刺は私のお気に入りの動物」は国際的に成功しており、特に米国で Amazon.com のパロディ カテゴリで 5900 位にランクされています。 これは、約 6 年間にわたって発売されてきたドイツ語の書籍としては異例の快挙です。 風刺が国境を越えて人々を結びつけ、考えさせる普遍言語であることを示しています。 イースター、おめでとう! ----- アストリッド・ルンド ベティ・マクドナルドのファンクラブ主催者 -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- ヴォルフガング ハンペルが、2019 年 8 月 3 日土曜日午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」に出演しました。 `Fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha de, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō shi, kokusai-teki ni seikō o osame, shijō mottomo yūmorasuna hon no 1tsudearu vu~orufugangu hanperu to happīīsutā ------ `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, 2018-nen 7 tsuki ni shuppan sa reta vu~orufugangu hanperu ni yoru hondesu. Soko ni wa fūshishi to, chosha ga shusai suru Haideruberuku no kōrei-sha akademī no karuto ibento `bita majika' ni kansuru jōhō ga fukuma rete iru. Kono Moto wa, dokusha ya hihyō-ka kara ōku no hijō ni kōtei-tekina rebyū o ukete ori, subarashiku, yūmoa ga ari, sensaide, shibashiba odorokubeki ochi o sonaete iru to hyōsa rete imasu. Vu~orufugangu hanperu no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa kokusai-teki ni seikō shite ori, tokuni Beikoku de amazon. Komu no parodi kategori de 5900-i ni ranku sa rete imasu. Kore wa, yaku 6-nenkan ni watatte hatsubai sa rete kita doitsugo no shoseki to shite wa irei no kaikyodesu. Fūshi ga kokkyō o koete hitobito o musubitsuke, kangae saseru fuhengengodearu koto o shimeshite imasu. Īsutā, omedetō! -- -- - Asutoriddo Rundo beti Makudonarudo no fankurabu shusai-sha -------------- < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu hanperu ga, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni shutsuen shimashita.