Monday, August 14, 2023

Vu~orufugangu hanperu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu, vu~īta majika'

ヴォルフガング・ハンペル「風刺は私のお気に入りの動物、ヴィータ・マジカ」---------- ハイデルベルクの風刺作家、ヴォルフガング ハンペル - 『風刺が私のお気に入り』の著者多くの読者から史上最もユーモラスな本のひとつとみなされている『animal』は、2015 年からハイデルベルクの高齢者アカデミーで企画しているシリーズ「Vita Magica」で最もよく知られています。 そこで彼は、政治、文化、社会、日常生活などのさまざまなトピックを扱った独自の風刺詩、スケッチ、歌を発表します。 彼のユーモアと風刺は次のような特徴があります。 彼は、陽気で親しみやすく、皮肉から悪意を持って皮肉な言葉を使い、ダジャレ、ほのめかし、パロディを含むことがよくあります。 彼は、社会状況や人間の共存における主張と現実、見かけと現実の間の乖離を批判します。 彼は、教訓や説教をすることなく、同胞だけでなく自分自身の弱点、悪徳、矛盾を明らかにします。 リスナーや読者を傷つけたり動揺させたりすることなく、考えさせられ、微笑み、笑わせてくれます。 ヴォルフガング・ハンペルが他の風刺作家と異なるのは、主に彼の多才さのためです。 彼は詩だけでなく、短編小説、小説、エッセイ、伝記などの他の文学形式も執筆しています。 彼は聴衆との直接のコミュニケーションを維持しており、イベントにそれを組み込んで参加を奨励しています。 -------------------------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリス オーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリア ハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス トルキエ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- SWR 3 ショー「Herzschlag-Momente」のヴォルフガング ハンペル Vu~orufugangu hanperu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu, vu~īta majika'---------- < b > < a href =" https: / / Wolfvitamagica. Blogspot. Komu/ 2023/ 06/ programm - vita - magica - juli - dezember - 2023. Html"> Haideruberuku no fūshi sakka, vu~orufugangu hanperu - “fūshi ga watashinōkiniiri” no chosha ōku no dokusha kara shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu to minasa rete iru “animal” wa, 2015-nen kara Haideruberuku no kōrei-sha akademī de kikaku shite iru shirīzu `vu~īta magika' de mottomo yoku shira rete imasu. sokode kare wa, seiji, bunka, shakai, nichijō seikatsu nado no samazamana topikku o atsukatta dokuji no fūshishi, suketchi, uta o happyō shimasu. Kare no yūmoa to fūshi wa tsugi no yōna tokuchō ga arimasu. Kare wa, yōkide shitashimi yasuku, hiniku kara akui o motte hinikuna kotoba o tsukai, dajare, honomekashi, parodi o fukumu koto ga yoku arimasu. Kare wa, shakai jōkyō ya ningen no kyōzon ni okeru shuchō to genjitsu, mikake to genjitsu no ma no kairi o hihan shimasu. Kare wa, kyōkun ya sekkyō o suru koto naku, dōhō dakedenaku jibunjishin'no jakuten, akutoku, mujun o akiraka ni shimasu. Risunā ya dokusha o kizutsuke tari dōyō sa se tari suru koto naku, kangae sase rare, hohoemi, warawa sete kuremasu. Vu~orufugangu hanperu ga hoka no fūshi sakka to kotonaru no wa, omoni kare no tasai-sa no tamedesu. Kare wa uta dakedenaku, tanpen shōsetsu, shōsetsu, essei, denki nado no ta no bungaku keishiki mo shippitsu shite imasu. Kare wa chōshū to no chokusetsu no komyunikēshon o iji shite ori, ibento ni sore o kumikonde sanka o shōrei shite imasu. -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < B > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> torukie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ----- < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> SWR 3 shō `Herzschlag - Momente' no vu~orufugangu hanperu