Sunday, August 6, 2023

Vu~orufugangu hanperu, beti Makudonarudo kinen-shō,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsu

ヴォルフガング・ハンペル、ベティ・マクドナルド記念賞、「風刺は私のお気に入りの動物」史上最もユーモアのある本のひとつ --------------- ヴォルフガング・ハンペル著「風刺は私のお気に入りの動物」という本は、人生のさまざまな側面をユーモラスに照らす風刺詩のコレクションです。 ヴォルフガング・ハンペルは有名な作家であり、ハイデルベルクの高齢者アカデミーで文学音楽シリーズ「Vita Magica」の監督も務めています。 アメリカの作家ベティ・マクドナルドの伝記でベティ・マクドナルド記念賞も受賞している。 ヴォルフガング・ハンペルは、笑って考えさせてくれる独創的で鋭い文体を持っているため、多くの読者が「風刺は私のお気に入りの動物です」という本を非常に面白く面白いと感じています。 政治、社会、文化、スポーツ、愛、老い、死などのテーマについて、ウィットと皮肉を交えて書いています。 彼の詩はしばしば驚くべきものや挑発的なものですが、同時に魅力的で繊細なものでもあります。 彼は言語、韻、リズムを駆使して、読者を魅了する記憶に残る詩を生み出します。 彼の風刺詩の例は次のとおりです。 カトリック教会における教皇の役割を批判した「教皇」。 アンゲラ・メルケル首相の政治についてユーモラスにコメントする「ザ・チャンセラー」。 サッカーファンの情熱と狂信を風刺した「The Football Fan」。 「老年期の愛」では、年配のカップルの困難と喜びを描いています。 「死」では死を友好的な対話者として描いている。 これらと他の多くの詩により、『風刺は私のお気に入りの動物です』という本は、ユーモアや風刺を愛する人にとって、非常に楽しく思慮深い読書体験になります。 -------------------------------------------------- ------------ 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリス オーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリア ハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス トルキエ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- SWR 3 ショー「Herzschlag-Momente」のヴォルフガング ハンペル Vu~orufugangu hanperu, beti Makudonarudo kinen-shō,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsu --------------- vu~orufugangu Han Peru-cho `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' to iu hon wa, jinsei no samazamana sokumen o yūmorasu ni terasu fūshishi no korekushondesu. Vu~orufugangu hanperu wa yūmeina sakkadeari, Haideruberuku no kōrei-sha akademī de bungaku ongaku shirīzu `vu~īta magika' no kantoku mo tsutomete imasu. Amerika no sakka beti Makudonarudo no denki de beti Makudonarudo kinen-shō mo jushō shite iru. Vu~orufugangu hanperu wa, waratte kangae sasete kureru dokusō-tekide surudoi buntai o motte iru tame, ōku no dokusha ga `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' to iu hon o hijō ni omoshiroku omoshiroi to kanjite imasu. Seiji, shakai, bunka, supōtsu,-ai, oi,-shi nado no tēma ni tsuite, u~itto to hiniku o majiete kaite imasu. Kare no uta wa shibashiba odorokubeki mono ya chōhatsu-tekina monodesuga, dōjini mirikiteki de sensaina monode mo arimasu. Kare wa gengo, in, rizumu o kushi shite, dokusha o miryō suru kioku ni nokoru uta o umidashimasu. Kare no fūshishi no rei wa tsugi no tōridesu. Katorikku kyōkai ni okeru kyōkō no yakuwari o hihan shita `kyōkō'. Angera merukeru shushō no seiji ni tsuite yūmorasu ni komento suru `za chanserā'. Sakkāfan no jōnetsu to kyōshin o fūshi shita `The futtobōru Fan'. `Rōnen-ki no ai'de wa, nenpai no kappuru no kon'nan to yorokobi o kaite imasu. `Shi'de wa shi o yūkō-tekina taiwa-sha to shite kaite iru. Korera to hoka no ōku no uta ni yori,“fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu” to iu hon wa, yūmoa ya fūshi o aisuruhito ni totte, hijō ni tanoshiku shiryobukai dokusho taiken ni narimasu. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------------ < B > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> torukie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- - < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> SWR 3 shō `Herzschlag - Momente' no vu~orufugangu hanperu