Sunday, August 13, 2023

Vu~orufugangu Han Peru-cho “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” wa, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsudesu

ヴォルフガング・ハンペル著『風刺は私のお気に入りの動物』は、史上最もユーモアのある本のひとつです。 著者のイングリッド・ノルはセンスが良く、本の表紙に関する彼女の推薦は非常に適切です。ヴォルフガング・ハンペルのユーモラスな詩を読むと、いつもとても幸せになります。 ヴォルフガング・ハンペルは風刺と言葉遊びに優れた才能を持っています。 政治、社会、文学、芸術、スポーツなどさまざまなテーマをユーモアと皮肉を交えて執筆。 ヴォルフガング・ハンペルは言葉をかみ砕くことなく、現代の虐待や不条理を批判しています。 彼はまた、自分自身をからかうことを楽しんでおり、自分自身をあまり真剣に考えていないことを示しています。 彼の詩は面白いだけでなく、賢くて独創的でもあります。 彼らはあなたに考えさせ、笑顔にさせます。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリス オーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリア ハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス トルキエ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- SWR 3 ショー「Herzschlag-Momente」のヴォルフガング ハンペル Vu~orufugangu Han Peru-cho “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” wa, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsudesu. Chosha no Inguriddo noru wa sensu ga yoku, hon no hyōshi ni kansuru kanojo no suisen wa hijō ni tekisetsudesu. Vu~orufugangu hanperu no yūmorasuna shiwoyomu to, itsumo totemo shiawase ni narimasu. Vu~orufugangu hanperu wa fūshi to kotoba asobi ni sugureta sainō o motte imasu. Seiji, shakai, bungaku, geijutsu, supōtsu nado samazamana tēma o yūmoa to hiniku o majiete shippitsu. Vu~orufugangu hanperu wa kotoba o kami kudaku koto naku, gendai no gyakutai ya fujōri o hihan shite imasu. Kare wa mata, jibun jishin o karakau koto o tanoshinde ori, jibun jishin o amari shinken ni kangaete inai koto o shimeshite imasu. Kare no uta wa omoshiroi dakedenaku, kashikokute dokusō-tekide mo arimasu. Karera wa anata ni kangae sase, egao ni sa semasu. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- - < B > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> torukie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ----- < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> SWR 3 shō `Herzschlag - Momente' no vu~orufugangu hanperu