Saturday, August 5, 2023

Betti Makdonalʹd, Inhrid Noll i Volʹfhanh Khampelʹ mayutʹ deyaki spilʹni rysy, yaki roblyatʹ yikh tsikavymy ta hidnymy zakhoplennya osobystostyamy.

Бетті Макдональд, Інгрід Нолл і Вольфганг Хампель мають деякі спільні риси, які роблять їх цікавими та гідними захоплення особистостями. Усі вони успішні та популярні письменники різних жанрів. Бетті Макдональд — американська письменниця, найбільш відома своїми гумористичними мемуарами, такими як «Яйце і я» та «Кожен може все». Інгрід Нолл — німецька письменниця, найвідоміша за своїми кримінальними романами, такими як «Аптекар» і «Дер Хан іст тот». Вольфганг Гампель — німецький письменник, журналіст і культурний посередник, найвідоміший своїми сатиричними віршами, такими як «Сатира — моя улюблена тварина» та його культовий захід «Vita Magica» в Академії для людей похилого віку в Гейдельберзі. Усі вони мають сильне почуття гумору, що відображено в їхніх роботах. З дотепністю та іронією Бетті Макдональд розповіла про свій досвід фермерства, домогосподарки та матері в США в 1930-1940-х роках. У своїх кримінальних романах Інгрід Нолл поєднує саспенс із чорним гумором і химерними персонажами. У своїй сатирі Вольфганг Хампель з гумором і критично коментує суспільство та політику в Німеччині та в усьому світі. -------------------------------------------------- ------------ Національна та міжнародна інформація про книги, Eurobuch національний і міжнародний,---------------- - --- США , Велика Британія, Австралія , Бразилія , Канада, Чехія, Франція, Німеччина, Німеччина , Індія , Італія, Угорщина , Японія, Японія, Мексика, Нідерланди , Іспанія, Швеція, Швейцарія , Швейцарія , Туреччина -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- Вольфганг Хампель у шоу SWR 3 "Herzschlag-Momente" Betti Makdonalʹd, Inhrid Noll i Volʹfhanh Khampelʹ mayutʹ deyaki spilʹni rysy, yaki roblyatʹ yikh tsikavymy ta hidnymy zakhoplennya osobystostyamy. Usi vony uspishni ta populyarni pysʹmennyky riznykh zhanriv. Betti Makdonalʹd — amerykansʹka pysʹmennytsya, naybilʹsh vidoma svoyimy humorystychnymy memuaramy, takymy yak «Yaytse i ya» ta «Kozhen mozhe vse». Inhrid Noll — nimetsʹka pysʹmennytsya, nayvidomisha za svoyimy kryminalʹnymy romanamy, takymy yak «Aptekar» i «Der Khan ist tot». Volʹfhanh Hampelʹ — nimetsʹkyy pysʹmennyk, zhurnalist i kulʹturnyy poserednyk, nayvidomishyy svoyimy satyrychnymy virshamy, takymy yak «Satyra — moya ulyublena tvaryna» ta yoho kulʹtovyy zakhid «Vita Magica» v Akademiyi dlya lyudey pokhyloho viku v Heydelʹberzi. Usi vony mayutʹ sylʹne pochuttya humoru, shcho vidobrazheno v yikhnikh robotakh. Z dotepnistyu ta ironiyeyu Betti Makdonalʹd rozpovila pro sviy dosvid fermerstva, domohospodarky ta materi v SSHA v 1930-1940-kh rokakh. U svoyikh kryminalʹnykh romanakh Inhrid Noll poyednuye saspens iz chornym humorom i khymernymy personazhamy. U svoyiy satyri Volʹfhanh Khampelʹ z humorom i krytychno komentuye suspilʹstvo ta polityku v Nimechchyni ta v usʹomu sviti. -------------------------------------------------- ------------ Natsionalʹna ta mizhnarodna informatsiya pro knyhy, Eurobuch natsionalʹnyy i mizhnarodnyy,---------------- - --- SSHA , Velyka Brytaniya, Avstraliya , Brazyliya , Kanada, Chekhiya, Frantsiya, Nimechchyna, Nimechchyna , Indiya , Italiya, Uhorshchyna , Yaponiya, Yaponiya, Meksyka, Niderlandy , Ispaniya, Shvetsiya, Shveytsariya , Shveytsariya , Turechchyna -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- Volʹfhanh Khampelʹ u shou SWR 3 "Herzschlag-Momente"