Saturday, August 5, 2023

Beti Makudonarudo, Inguriddo nōru, vu~orufugangu hanperu ni wa, karera o kyōmibukaku shōsan ni ataisuru jinbutsu ni shite iru ikutsu ka no kyōtsū-ten ga arimasu

ベティ・マクドナルド、イングリッド・ノール、ヴォルフガング・ハンペルには、彼らを興味深く賞賛に値する人物にしているいくつかの共通点があります。 彼らは皆、さまざまなジャンルにまたがる成功した人気作家です。 ベティ・マクドナルドは、「The Egg and I」や「Anybody Can Do Anything」などのユーモラスな回想録で最もよく知られているアメリカの作家です。 イングリッド・ノールは、『薬剤師』や『デア・ハーン・イスト・トット』などの犯罪小説で最もよく知られているドイツの作家です。ヴォルフガング・ハンペルは、「風刺は私のお気に入りの動物です」などの風刺詩で最もよく知られているドイツの作家、ジャーナリスト、文化仲介者です。ハイデルベルクの高齢者アカデミーで開催されたカルトイベント「Vita Magica」。 彼らは皆、強いユーモアのセンスを持っており、それが作品に反映されています。 ベティ・マクドナルドは、1930 年代から 1940 年代の米国での農家、主婦、母親としての経験を機知と皮肉を交えて語りました。 イングリッド・ノルは犯罪小説の中で、サスペンスとブラックユーモア、そして奇妙な登場人物を組み合わせています。 ヴォルフガング ハンペルは、風刺を交えながら、ドイツおよび世界中の社会と政治についてユーモアを交えて批判的にコメントしています。 -------------------------------------------------- ------------ 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリス オーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリア ハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス トルキエ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- SWR 3 ショー「Herzschlag-Momente」のヴォルフガング ハンペル Beti Makudonarudo, Inguriddo nōru, vu~orufugangu hanperu ni wa, karera o kyōmibukaku shōsan ni ataisuru jinbutsu ni shite iru ikutsu ka no kyōtsū-ten ga arimasu. Karera wa mina, samazamana janru ni matagaru seikō shita ninki sakkadesu. Beti Makudonarudo wa,`The Egg ando I' ya `Anybody Can Do enishingu' nado no yūmorasuna kaisō-roku de mottomo yoku shira rete iru Amerika no sakkadesu. Inguriddo nōru wa,“yakuzaishi” ya “dea hān isuto totto” nado no hanzai shōsetsu de mottomo yoku shira rete iru Doitsu no sakkadesu. Vu~orufugangu hanperu wa,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' nado no fūshishi de mottomo yoku shira rete iru Doitsu no sakka, jānarisuto, bunka chūkai-shadesu. Haideruberuku no kōrei-sha akademī de kaisai sa reta karuto ibento `vu~īta magika'. Karera wa mina, tsuyoi yūmoa no sensu o motte ori, sore ga sakuhin ni han'ei sa rete imasu. Beti Makudonarudo wa, 1930-nendai kara 1940-nendai no Beikoku de no nōka, shufu, hahaoya to shite no keiken o kichi to hiniku o majiete katarimashita. Inguriddo noru wa hanzai shōsetsu no naka de, sasupensu to burakkuyūmoa, soshite kimyōna tōjō jinbutsu o kumiawasete imasu. Vu~orufugangu hanperu wa, fūshi o majienagara, Doitsuoyobi sekaijū no shakai to seiji ni tsuite yūmoa o majiete hihanteki ni komento shite imasu. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- ------------ < B > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultveranstaltung/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ sozialwissenschaften/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirische - poem _ 21666978/"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> torukie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- - < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> SWR 3 shō `Herzschlag - Momente' no vu~orufugangu hanperu