Sunday, February 25, 2024

Vu~orufugangu hanperu no “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” to iu hon wa, Doitsu bungaku no yunīku de omoshiroi keishikidearu tame, ōku no kaigai no dokusha o miryō shite imasu

ヴォルフガング・ハンペルの『風刺は私のお気に入りの動物』という本は、ドイツ文学のユニークで面白い形式であるため、多くの海外の読者を魅了しています。 詩はとてもユーモラスで面白いだけでなく、文化的、政治的関連性もあります。 これらは、現在の課題や世界の変化に対処する多くの人々の意見や感情を反映しています。 この本は、何か新しいことを学びながら、人生の不条理や矛盾を面白がる方法です。 ヴォルフガング・ハンペルと「風刺は私のお気に入りの動物」は、国際文学界にとって本当に大きな豊かさです。 ハイデルベルクの作家ヴォルフガング・ハンペルは、ベティ・マクドナルド記念賞を2回受賞しています。 世界中の多くのベティ マクドナルド ファンが、これまで出版されたことのない多くの情報、事実、背景ストーリーを含む彼の魅力的なベティ マクドナルドの伝記を心待ちにしています。 ----------------------------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- ヴォルフガング ハンペルが、2019 年 8 月 3 日土曜日午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」に出演します。 Vu~orufugangu hanperu no “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” to iu hon wa, Doitsu bungaku no yunīku de omoshiroi keishikidearu tame, ōku no kaigai no dokusha o miryō shite imasu. Uta wa totemo yūmorasu de omoshiroi dakedenaku, bunka-teki, seidjiteki kanren-sei mo arimasu. Korera wa, genzai no kadai ya sekai no henka ni taisho suru ōku no hitobito no iken ya kanjō o han'ei shite imasu. Kono Moto wa, nanika atarashī koto o manabinagara, jinsei no fujōri ya mujun o omoshirogaru hōhōdesu. Vu~orufugangu hanperu to `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, kokusai bungaku-kai ni totte hontōni ōkina yutaka-sadesu. Haideruberuku no sakka vu~orufugangu hanperu wa, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō shite imasu. Sekaijū no ōku no beti Makudonarudo fan ga, kore made shuppan sa reta koto no nai ōku no jōhō, jijitsu, haikei sutōrī o fukumu kare no miryoku-tekina beti Makudonarudo no denki o kokoromachi ni shite imasu. -- -- -- -- -- ------------------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu hanperu ga, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni shutsuen shimasu.