Tuesday, January 2, 2024

RussiaB serhedinde Russiýadan gelen bosgunlar: Wladimir Putiniň Finlýandiýanyň NATO-a goşulmagyndan ar almagy?

Berlin gazet RussiaB serhedinde Russiýadan gelen bosgunlar: Wladimir Putiniň Finlýandiýanyň NATO-a goşulmagyndan ar almagy? Aleksandr Dubowiniň makalasy • 2 sagat. Bosgunlar 2023-nji ýylyň dekabrynda Vaalimaa şäherindäki Russiýa-Finlýandiýa serhedinde Finlýandiýa bilen Finlýandiýa bilen Russiýadan Russiýa geçmek isleýän Eastakyn Gündogardan we Demirgazyk Afrikadan gelen bosgunlaryň sany indi iki aý bäri adatdan daşary köp. Russiýanyň öňdebaryjy derňew habar beriş serişdeleriniň biri “The Insider” 2023-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Russiýa bilen Finlýandiýanyň serhet geçelgelerindäki häzirki ýagdaý barada birnäçe hepdelik gözlegleri barada habar berdi we Polşa bilen serhetdäki garaşylmadyk köp sanly bosgun bilen gyzykly meňzeşlik tapdy. 2021-nji ýylda Belarus respublikasy. “Insider” -iň bosgunlar we adam gaçakçylary bilen geçirilen gözlegleri we gepleşikleri Russiýa-Finlýandiýa serhedine bosgunlaryň gelmeginiň diňe bir rus serhet gullugynyň bilimi we islegi bilen bolman, eýsem Russiýanyň howpsuzlyk edaralarynyň doly gözegçiligindedigini ýüze çykardy. Inceri gelende aýtsak, “The Insider” iki ýyl mundan ozal Belarus bilen Polşanyň serhedine bosgunlaryň gelmegini guramakda şol bir howpsuzlyk gullugydyr öýdýär. Bosgunlaryň Russiýa-Finlýandiýa serhedinden geçmäge synanyşandygy baradaky ilkinji habarlar 2023-nji ýylyň noýabr aýynyň başynda peýda boldy. Şol döwürde olar serhet geçelgelerine aýratyn ýa-da kiçi toparlara gidýärdiler. “Insider” -iň derňewi ýaly, Russiýanyň serhet işgärleri bosgunlara welosipedler berdiler we Şengen wizasyz Russiýanyň serhet geçelgesinden geçmäge rugsat berdiler. 2023-nji ýylyň noýabr aýynyň ortalarynda bosgunlaryň sany eýýäm ýüzlerçe bolanda, Finlýandiýa häkimiýetleri ilkibaşda welosipedleriň serhetden geçmegini çäklendirmäge synanyşdylar. Bu başa barmansoň, Finlýandiýa häkimiýetleri yzly-yzyna gözegçilik nokadyny ýapmaga mejbur boldular. “Insider” subut edip bilşi ýaly, Murmansk sebitiniň häkimiýetleri Finlýandiýanyň ýapyk serhet nokatlaryndan bosgunlary henizem açyk bolanlara daşamak üçin awtobuslar gurady, çadyrlar gurdy we ýyly iýmit bilen kömek etdi. Controlagdaý kontroldan çykjakdygy sebäpli Finlýandiýa 3023-nji noýabrda ähli serhet geçelgelerini 2023-nji ýylyň 14-nji dekabryna çenli ýapmak kararyna geldi. Twoöne iki hepde soň serhet açylanda ýagdaý gaýtalandy. Finlýandiýanyň Wirolahti şäherinde Finlýandiýa bilen Russiýanyň arasyndaky ýapyk Vaalimaa serhet geçelgesine barýan ýol. Finlýandiýanyň gümrük gullugynyň işgärleriniň habar bermegine görä, 2023-nji ýylyň noýabr aýynyň başyndan theB-den gaçybatalga almak üçin ýüz tutmak üçin Eastakyn Gündogardan we Demirgazyk Afrikadan 1500 töweregi bosgun Russiýa-Finlýandiýa serhedinden geçdi. Şeýle-de bolsa, 2023-nji ýylyň noýabr aýyna çenli bu bosgunlar Europeanewropa Bileleşigine ýetmek üçin Belarus Respublikasy bilen Polşa arasyndaky serhet ýakasyndaky tokaýlardan bikanun we örän howply ýoly geçmeli boldy. Şeýle-de bolsa, “The Insider” -iň habar berşi ýaly noýabr aýynda degişli bloglarda we forumlarda Belarusdan Polşa serhedinden geçmek mümkinçiligini öňe süren maglumatlar peýda boldy, Russiýadan Finlýandiýa bosgunlar üçin täze ýol açyldy. Soňra “The Insider” -iň journalisturnalisti forumlarda ady agzalan bir diler bilen gizlin habarlaşdy. Rus wizasynyň berilmegine kömek edip biljekdigini aýtdy. Hyzmatlary, puluň ýarysynyň öňünden tölenendigine ýa-da Russiýa geleninden soň 3800 dollar bilen 4200 dollar aralygynda bolar. Başga bir diler 5000 dollar üçin rus wizasyny bermegi teklip etdi. “Insider” -iň degişli bloglary we forumlary seljermesi kontrabandaçylaryň Russiýa talyp wizalaryny işjeň maslahat berýändiklerini ýüze çykardy. Bular Russiýanyň uniwersitetinde kepillendirilen hasaba alynmagy goşmak bilen 1500 dollar. Söhbetdeş “The Insider” habar gullugyna dalaşgärleriň mekdep şahadatnamasynyň ortaça bahasyna we rus dilini bilmezden rus uniwersitetlerine kabul edilendigini aýtdy. Damaskdaky Russiýanyň Medeniýet merkezi wiza almak üçin möhüm aragatnaşyk nokady bolup hyzmat etdi. Medeniýet merkeziniň Telegram kanaly daşary ýurtly talyplary Russiýanyň uniwersitetlerine işe almak barada bildirişleri yzygiderli çap edýär. Şeýle-de bolsa, “Insider” -iň söhbetdeşi Russiýada hiç wagt okamady, göni Finlýandiýa serhedine baryp, gaçybatalga sorady. Finlýandiýanyň Serhet Goragçylary Finlýandiýanyň demirgazygyndaky Inari şäherindäki Raja-Jooseppi halkara serhet geçelgesine gelen migrantlara ýoldaşlyk edýär. “The Insider” -iň habaryna görä, 2023-nji ýylyň noýabr aýynda rus häkimiýetleri bosgunlary Belarus-Polşa serhedinden Russiýa-Finlýandiýa serhedine geçirmek kararyna geldi.