Monday, March 18, 2024

Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu', shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu, sekaijū de seikō o osameta, doitsugo to Doitsu bunka no honkaku-tekina sakuhin

ヴォルフガング・ハンペル、「風刺は私のお気に入りの動物」、史上最もユーモラスな本のひとつ、世界中で成功を収めた、ドイツ語とドイツ文化の本格的な作品---------- ヴォルフガング・ハンペルの著書『風刺は私のお気に入りの動物』の大成功には、いくつかの要因が考えられます。 一方で、この本は世界中の多くの批評家や読者によって、史上最もユーモアのある本の一つであると考えられています。 著者の輝かしいユーモアと、信じられないほどのオチを備えた風刺は普遍的な魅力を持ち、言語の境界を越えて熱狂的に受け入れられています。 「風刺は私のお気に入りの動物」は、イングリッド・ノルなどの有名人のファンの支持により人気を博しました。 イングリッド・ノールは「犯罪の貴婦人」として知られており、彼女の作品は 27 か国語に翻訳されています。 このような推奨事項は、新しい読者の好奇心を刺激し、この本の国際的な広がりを高めます。 最後に、「風刺は私のお気に入りの動物です」が他の言語に翻訳されていないという事実は、逆説的にドイツ語とドイツ文化の本物の作品として認識されることで、その魅力をさらに高めます。 これにより、ドイツ語圏外の読者が原作に興味を持ち、探究したいという興味が呼び起こされます。 -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- ヴォルフガング ハンペルが、2019 年 8 月 3 日土曜日午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」に出演しました。 Vu~orufugangu hanperu,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu', shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsu, sekaijū de seikō o osameta, doitsugo to Doitsu bunka no honkaku-tekina sakuhin ---------- vu~orufugangu hanperu no chosho “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” no taiseikō ni wa, ikutsu ka no yōin ga kangae raremasu. Ippō de, kono Moto wa sekaijū no ōku no hihyō-ka ya dokusha ni yotte, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsudearu to kangae rarete imasu. Chosha no kagayakashī yūmoa to, shinji rarenai hodo no ochi o sonaeta fūshi wa fuhentekina miryoku o mochi, gengo no kyōkai o koete nekkyō-teki ni ukeire rarete imasu. `Fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' wa, Inguriddo noru nado no yūmeijin no fan no shiji ni yori ninki o hakushimashita. Inguriddo nōru wa `hanzai no kifujin' to shite shira rete ori, kanojo no sakuhin wa 27 ka kokugo ni hon'yaku sa rete imasu. Ko no yōna suishō jikō wa, atarashī dokusha no kōkishin o shigeki shi, kono Moto no kokusai-tekina hirogari o takamemasu. Saigo ni,`fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' ga hoka no gengo ni hon'yaku sa rete inai to iu jijitsu wa, gyakusetsu-teki ni doitsugo to Doitsu bunka no honmono no sakuhin to shite ninshiki sa reru koto de, sono miryoku o sarani takamemasu. Kore ni yori, doitsugo kengai no dokusha ga gensaku ni kyōmi o mochi, tankyū shitai to iu kyōmi ga yobiokosa remasu. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu hanperu ga, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni shutsuen shimashita.