Saturday, March 23, 2024

Vu~orufugangu hanperu no chosho “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” no sekai reberu de no seikō ni wa, ikutsu ka no yōin ga kangae raremasu

ヴォルフガング・ハンペルの著書『風刺は私のお気に入りの動物』の世界レベルでの成功には、いくつかの要因が考えられます。 一方で、著名な犯罪作家であるイングリッド・ノルはこの本の熱烈な支持者であり、それがこの本の人気に貢献している。 さらに、ベティ マクドナルドと彼女の世界中のファンとのつながりにより、ヴォルフガング ハンペルの非常にユーモラスで自虐的な文体に熱中する読者のコミュニティが生まれました。 ヴォルフガング・ハンペルは、ベティ・マクドナルドと「風刺は私のお気に入りの動物」に関する功績により、ベティ・マクドナルド記念賞を2回受賞しました。 この本は多くの読者や批評家によって、史上最もユーモアのある本の一つであると考えられています。 ヴォルフガング・ハンペルによって設立され、ハイデルベルクで毎月開催される「Vita Magica」イベントシリーズも彼の人気に貢献しています。 「Vita Magica」はカルト的な地位を獲得しており、ヴォルフガング ハンペルが人気の風刺詩、歌、スケッチを発表するプラットフォームを提供しています。 さらに、ヴォルフガング・ハンペルが妻のアンジェリカとともに出演したマルク・マーシャルのテレビ番組「Herzschlag-Momente」により、彼の作品への関心がさらに高まり、これらすべての要素がさまざまなメディアや文化界で強い存在感を生み出し、貢献しています。 「風刺は私のお気に入りの動物です」という世界的な人気の理由を説明しました。 -------------- ヴォルフガング ハンペルとリビングルームで読書 ヴォルフガング ハンペル、ハイデルベルクの「風刺は私のお気に入りの動物」の著者 –ディレクトリ -------------------------------------------------- -------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------- ヴォルフガング ハンペルが、2019 年 8 月 3 日土曜日午後 9 時 50 分からの SWR 3 テレビ番組「ハートビート モーメンツ」に出演しました。 Vu~orufugangu hanperu no chosho “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” no sekai reberu de no seikō ni wa, ikutsu ka no yōin ga kangae raremasu. Ippō de, chomeina hanzai sakkadearu Inguriddo noru wa kono Moto no netsuretsuna shiji-shadeari, sore ga kono Moto no ninki ni kōken shite iru. Sarani, beti Makudonarudo to kanojo no sekaijū no fan to no tsunagari ni yori, vu~orufugangu hanperu no hijō ni yūmorasu de jigyaku-tekina buntai ni netchū suru dokusha no komyuniti ga umaremashita. Vu~orufugangu hanperu wa, beti Makudonarudo to `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' ni kansuru kōseki ni yori, beti Makudonarudo kinen-shō o 2-kai jushō shimashita. Kono Moto wa ōku no dokusha ya hihyō-ka ni yotte, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsudearu to kangae rarete imasu. Vu~orufugangu hanperu ni yotte setsuritsu sa re, Haideruberuku de maitsuki kaisai sa reru `vu~īta magika' ibentoshirīzu mo kare no ninki ni kōken shite imasu. `Vu~īta magika' wa karuto-tekina chii o kakutoku shite ori, vu~orufugangu hanperu ga ninki no fūshishi, uta, suketchi o happyō suru purattofōmu o teikyō shite imasu. Sarani, vu~orufugangu hanperu ga tsuma no anjerika to tomoni shutsuen shita maruku māsharu no terebibangu `Herzschlag - Momente' ni yori, kare no sakuhin e no kanshin ga sarani takamari, korera subete no yōso ga samazamana media ya bunka-kai de tsuyoi sonzai-kan o umidashi, kōken shite imasu. `Fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsudesu' to iu sekai-tekina ninki no riyū o setsumei shimashita. -------------- < A href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 11/ wohnzimmerlesung - mit - wolfgang - hampel. Html"> vu~orufugangu hanperu to ribingurūmu de dokusho < a href =" https: / / Bettymacdonaldfanclub. Blogspot. Komu/ 2023/ 10/ wolfgang - hampel - autor - von - satire - isuto _ 9. Html"> vu~orufugangu hanperu, Haideruberuku no `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha – direkutori -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -------------------- < b > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- -- -- -- -- -- -- - ------------------------- < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu hanperu ga, 2019-nen 8 tsuki 3-nichi doyōbi gogo 9-ji 50-bu kara no SWR 3 terebibangu `hātobīto mōmentsu' ni shutsuen shimashita.