Wednesday, October 4, 2023

Shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha, vu~orufugangu hanperu ga beti Makudonarudo kinen

史上最もユーモラスな本のひとつである「風刺は私のお気に入りの動物」の著者、ヴォルフガング・ハンペルがベティ・マクドナルド記念賞を受賞 ヴォルフガング・ハンペルの『風刺は私のお気に入りの動物』という本は、独創的で鋭い詩が特徴の非常にユーモラスな作品です。 詩は政治、社会、文化、文学、日常生活などさ​​まざまなテーマを風刺を交えて扱っています。 ヴォルフガング・ハンペルは、言葉の芸術家としての並外れた才能と、コメディと皮肉の才能を示しています。 この本には、ヴォルフガング・ハンペルが2015年からハイデルベルクの高齢者アカデミーで企画・司会を務めているカルトイベント「ビタ・マジカ」についての情報も含まれている。 「Vita Magica」では、熱狂的な聴衆にスケッチ、歌、詩を披露します。 この本が世界中で成功しているのは、読者を笑わせ、考えさせるからです。 詩は明確でわかりやすいドイツ語で書かれており、母語話者以外でも簡単に理解することができます。 さらに、テーマは普遍的かつ時事的なものであるため、幅広い関心を呼び起こします。 この本は、ユーモラスな自伝本で最もよく知られる有名なアメリカ人作家、ベティ・マクドナルドのファンの間でも多くのファンを抱えています。 ヴォルフガング ハンペルは、ベティ マクドナルドの家族や友人との伝記小説やインタビューをいくつか執筆しており、ベティ マクドナルド ファン クラブのメンバーに非常に人気があります。 彼の著書「Satire is my Favorite Animal」で、優れたユーモア作品で優れた功績を残した作家に毎年贈られるベティ・マクドナルド記念賞を受賞した。 ヴォルフガング・ハンペル著『風刺は私のお気に入りの動物』は、多くの熱心な読者や批評家によれば、史上最もユーモアのある本のひとつだという。 ------------------------- 国内外の書籍情報、 ユーロブーフ国内および国際、---------------- - --- アメリカ イギリスオーストラリア ブラジル カナダ チェコ共和国、 フランスドイツ ドイツ インド イタリアハンガリー 日本日本メキシコオランダ スペインスウェーデンスイス スイス テュルキエ ------------------------ Wolfgang Hampel の SWR 3 ショー「Heartbeat Moments」 Shijō mottomo yūmorasuna hon no hitotsudearu `fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu' no chosha, vu~orufugangu hanperu ga beti Makudonarudo kinen-shō o jushō vu~orufugangu hanperu no “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” to iu hon wa, dokusō-tekide surudoi uta ga tokuchō no hijō ni yūmorasuna sakuhindesu. Uta wa seiji, shakai, bunka, bungaku, nichijō seikatsu nado sa ​​ ma zamana tēma o fūshi o majiete atsukatte imasu. Vu~orufugangu hanperu wa, kotoba no geijutsuka to shite no namihazureta sainō to, komedi to hiniku no sainō o shimeshite imasu. Kono hon'ni wa, vu~orufugangu hanperu ga 2015-nen kara Haideruberuku no kōrei-sha akademī de kikaku shikai o tsutomete iru karuto ibento `bita majika' ni tsuite no jōhō mo fukuma rete iru. `Vu~īta magika'de wa, nekkyō-tekina chōshū ni suketchi, uta, uta o hirō shimasu. Kono Moto ga sekaijū de seikō shite iru no wa, dokusha o warawase, kangae saserukaradesu. Uta wa meikakude wakari yasui doitsugo de kaka rete ori, bogo washa igai demo kantan ni rikai suru koto ga dekimasu. Sarani, tēma wa fuhen-teki katsu jiji-tekina monodearu tame, habahiroi kanshin o yobiokoshimasu. Kono Moto wa, yūmorasuna jiden hon de mottomo yoku shira reru yūmeina amerikahito sakka, beti Makudonarudo no fan no ma demo ōku no fan o kakaete imasu. Vu~orufugangu hanperu wa, beti Makudonarudo no kazoku ya yūjin to no denki shōsetsu ya intabyū o ikutsu ka shippitsu shite ori, beti Makudonarudo fan kurabu no menbā ni hijō ni ninki ga arimasu. Kare no chosho `Satire is my feivu~aritto Animal' de, sugureta yūmoa sakuhin de sugureta kōseki o nokoshita sakka ni maitoshi okura reru beti Makudonarudo kinen-shō o jushō shita. Vu~orufugangu Han Peru-cho “fūshi wa watashinōkiniiri no dōbutsu” wa, ōku no nesshin'na dokusha ya hihyō-ka ni yoreba, shijō mottomo yūmoa no aru hon no hitotsuda to iu. ------------------------- < B > < a href =" https: / / De. Book - info. Komu/ isbn/ 3 - 95828 - 155 - 9. Htm"> kokunaigai no shoseki jōhō, < a href =" https: / / Www. Eurobuch. Komu/ buch/ isbn/ 3958281559. Html"> yūrobūfu kokunai oyobi kokusai ,---------------- - -- - < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu/ Satire - isuto - mein - lieblingstier - Satiric/ dp/ 3958281559"> Amerika , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kult Folgealtung/ dp/ 3958281559"> Igirisu , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Au/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> ōsutoraria , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Br/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ebento/ dp/ 3958281559"> Burajiru , < a href =" https: / / Www. Amazon. Ca/ Satire - is - my - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Kanada , < a href =" https: / / Www. Megaknihy. Cz/ ostatni - category/ 5635609 - satire - is - my - favorite - animal - satirical - poems. Html"> chekokyōwakoku, < a href =" https: / / Www. Amazon. Fr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Kultfollowing/ dp/ 3958281559"> Furansu , < a href =" https: / / Www. Amazon. De/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kultfallenaltung/ dp/ 3958281559"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. De/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht"> Doitsu , < a href =" https: / / Www. Amazon. In/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Indo , < a href =" https: / / Www. Amazon. It/ Satire - mein - Lieblingstier - infōmēshon - Kulttreffen/ dp/ 3958281559"> Itaria , < a href =" https: / / Bookline. Hu/ product/ home. Action? _ V = Hampel _ vu~orufugangu _ Hampel _ W _ Satire _ isuto _ & amp; type = 200& amp; id = 4591456"> hangarī , < a href =" https: / / Www. Amazon. Co. Jp/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult - ōpuningu/ dp/ 3958281559"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Kinokunya. Co. Jp/ f/ dsg - 02 - 9783958281554"> Nihon , < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Mx/ Satire - isuto - mein - feivu~aritto - Animal - Satiric/ dp/ 3958281559"> Mekishiko , < a href =" https: / / Www. Amazon. Nl/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> Oranda , < a href =" https: / / Www. Amazon. Es/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559"> Supein , < a href =" https: / / Www. Amazon. Se/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - KultEvent/ dp/ 3958281559"> suu~ēden , < a href =" https: / / Www. Lehmanns. Ch/ shop/ socialsciences/ 43182238 - 9783958281554 - satire - isuto - mein - lieblingstier - satiric - poems"> Suisu , < a href =" https: / / Www. Chinderbuechlade. Ch/ catalogue/ satire - isuto - mein - lieblingstier - satirisch - gedicht _ 21666978/"> Suisu , < b > < a href =" https: / / Www. Amazon. Komu. Tr/ Satire - mein - feivu~aritto - Animal - infōmēshon - Cult ebento/ dp/ 3958281559/"> te~yurukie ------------------------ < b > < a href =" https: / / Www. Youtube. Komu/ watch? V = jZBQTRbIJYU"> vu~orufugangu Hampel no SWR 3 shō `hātobīto mōmentsu'