Saturday, April 2, 2022

"Gyzyl tokaý" operasiýasy: Çernobyldaky rus esgerleri şöhle saçdy

Köln şäheriniň gazedi "Gyzyl tokaý" operasiýasy: Çernobyldaky rus esgerleri şöhle saçdy ksta - Düýn 15: 16-da ABŞ-nyň maglumatlaryna görä, Russiýanyň ýaragly güýçleri Çernobyl ýadro galyndylarynyň töweregindäki zonadan çykyp başlady. ABŞ-nyň Goranmak ministrliginiň resmisi çarşenbe güni rus esgerleriniň goňşy Belarusa gidýändigini aýtdy. "Biz gidýäris öýdýäris. Everyoneöne hemmeleriň gidendigini aýdyp biljek däl. " Bir adam Ukrainanyň demirgazygyndaky Gyzyl tokaýyň golaýynda Geiger hasaplaýjysyny saklaýar. Zeper ýeten ýadro reaktorynyň töwereginde bolmak rus goşunlary üçin hiç hili netije bermedi. Çernobyl sebitinde ýerleşdirilen rus esgerleriniň köpüsi Belarusda radiasiýa alamatlary üçin bejergi almaly bolarlar diýip, ýerli syýahatçylyk gollanmasy osaroslaw ememelianenko Facebookda Belarus telewideniýesinde berlen habara salgylanyp habar berdi. Esgerler radiasiýa lukmançylyk merkezine kabul edilen bolsa gerek "Radiasiýa zeper ýeten" esgerler topary Gomeldäki radiasiýa dermanlary üçin Belarusyň merkezine äkidildi. "Roýter" habar gullugy ozal habar berdi. Iki elektrik stansiýasynyň işgäri rus goşunlary "Gyzyl tokaý" ýaly erbet hapalanan ýerlerden aýlandy. "Gyzyl tokaý" diýilýän zat, Çernobylyň golaýynda on inedördül kilometre golaý gaty hapalanan ýer hasaplanýar. Çernobyl heläkçiliginden soň ýokary derejeli radiasiýa siňdirenden soň, ösýän sosna agaçlary gyzyl-goňur reňkde bolany üçin tokaý adyny aldy. Dünýädäki iň hapa ýerlerden biri Bu sahypa henizem dünýäniň iň hapalanan ýerlerinden biri hasaplanýar, hatda ýadro harabalyklarynyň işgärlerine hem bu sebite girmäge rugsat berilmeýär. Şonuň üçin rus esgerleri ýokary radiasiýa täsir edip bilerdi, sebäbi goşmaça radioaktiw tozan olaryň üstünden sürýän ulaglar bilen aýlanýardy. Russiýa sişenbe güni Ukrainanyň paýtagty Kiýewiň töweregindäki sebitde we Ukrainanyň demirgazygyndaky Çernihow şäheriniň töweregindäki harby işjeňligi ep-esli derejede azaltjakdygyny mälim etdi. Şeýle-de bolsa, günortada Çernihiw we Mariupola täze hüjümler bilen Russiýa ýagdaýyň gowşamagyna umyt baglady. Amerikanyň Birleşen Ştatlary sişenbe güni rus goşunlarynyň "yza çekilmegi" däl-de, eýsem "yza çekilmegi" barada duýduryş beripdi. "Ukrainanyň beýleki sebitlerine garşy uly hüjüm" howp salýar.